Figyelő, 1958. január-június (2. évfolyam, 1-25. szám)

1958-01-07 / 1. szám

Bulgáriába, Csehszlovákiába, az NDK-ua, Romániába és a Szovjetunióba indít társasutazásokat az IBUSZ — Tárgyalások folynak nyugati országokkal — Javaslat vállalati csereutazásokra Amint a Gazdasági Figyelő leg­utóbbi számában már hírül adtuk, lapunk ezentúl hetenként jelenik meg, 12 oldalon. A gyakoribb meg­jelenés lehetővé teszi egyrészt, hogy olvasóinkkal állandóbb kap­csolatot teremtsünk, másrészt hír­anyagunk az eseményeket idősze­rűbben követheti nyomon. Bőveb­ben érinthetünk valamennyi gaz­dasási problémát, mind a népgaz­daság általános, mind a lakosság közvetlen érdekeinek szemmeltar- tásával. A hazai kérdéseken túlme­nően változatlanul tájékoztatni kí­vánjuk olvasóinkat a szocialista országok és a tőkés államok gaz­dasági helyzetéről is. Cél': i tűzéseinket összefoglalva: a FIGYELŐ hasznos segítője, ked­velt társa kíván lenni nemcsak azoknak. akik q gazdasági é'et te­rületén működnek, de azoknak is. akiket a gazdasági esemé­nyek — úgyszólván minden vona­lon jelentkező — alakulása, kiha­tása érdekel. 1957-ben, májustól—szeptemberig, te­hát a fő idényben 6517-en utaztak az IBUSZ révén Magyarországról turista út­ra baráti országokba. A legtöbben Cseh­szlovákia tájaival, városaival ismerkedtek meg. A turistautazások részvevői általá­ban elégedettek az utazások lebonyolítá­sával, ezzel is magyarázható, hogy mind többen takarékoskodnak azzal a céllal, hogy külföldi utazásban vegyenek részt, hogy örök élménnyel gazdagodhassanak. Milyen társasutazásokat szerveznek 1958-ban? Az IBUSZ természetesen még nem ren­delkezik pontos programmal, de nagy vo­nalaikban már kialakult a terv s a meg­beszélések a külföldi országok képviselői­vel jó eredménnyel biztatnak. Több és olcsóbb társasutazás A program sarkalatos pontja: a Szov­jetunióba irányuló társasutazások számá­A MAGAS-TÁTRÁBAN SOK MAGYAR TÚRISTA ÜDÜLHET AZ IDÉN ^ A TARTALOMBÓL: A moszkvai közgazdász tanácskozásról ,, A Politikai Gazdaságtan Tan. könyv harmadik kiadása sok te­kintetben javítani fog a gazdasági törvényekre vonatkozó fejtegetése­ken és többek között új fogalma­zását adja az egyes alaptörvények­nek. Hangsúlyozza, hogy a kapi­talizmusnak nincs két alaptörvé­nye, egy a monopólium előtti és egy a monopólkapitalizmus idejé­re." (3. old.) A külföldi tapasztalatok felhasználásáról ..Gyáraink szívesen hasznosítják a külföldi tapasztalatokat. Sok eset­ben azonban egy-egy külföldi el­járás. módszer bevezetése nem előnyt, hanem hátrányt jelent az üzem számára. A kísérletezés, ha rövídebb ideig Is de rontja a vál­lalat eredményeit." (3. old.) l j tervezési és prémium, rendszer a gépiparban ..Csak három területen tartják fenn a kötelező mutatók rendsze­rét. A pontos tervezésre anyagilag ösztönzik a vállalatok vezetőit, a jó terveket külön premizálják." (4 old.) Tó’ 1» mini kétmillió szpntnyik-játékot adtak el .Amerikában ..Akaratlanul is propagandát fejte­nek ki az oroszok melleit üzlet­embereink azzal, hogy lépést akar­nak tartani a napi hírekkel és va­lóságos ..aktualomániába" esnek, amelynek hatásával nem számol­nak" — írja a Newsweek. »6. old.) A csehszlovák-magyar külkereskedelmi kapcsolatokról ..Az 1937. évi eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy külkeres­kedelmi forgalmunk — Magyaror­szággal — az eddig ismert legma­gasabb színvonalat érte el . . . Az együttműködésnek további lehető­ségei és tartalékai vannak." (7. old.) 100 000 jegy ..Az idei budapesti úszó Európa- bajnokságon több mint húsz or­szág részvételére számíthatunk. A leghelyesebbnek látszik valameny- nvi versenynapra érvényes bérle­teket kibocsátani . . így a bevétel már rendelkezésre áll. arra az időpontra, amikor a kiadások fel­merülnek." (12. old.) Olvasóinkhoz Hová utazhatunk 1958-ban? _r A II ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 1,60 FORINT " jk^L)958 JANUÁR 7,

Next

/
Thumbnails
Contents