Figyelő 19. (1885)

TARTALOM. Lap Abafi Lajos: Toldy Ferenc levelei Kazinczy Gáborhoz.............................27, g5 — — Kenderesi Mihály levelei Kazinczy Ferenchez .................................204 — — Szemere Pál levelei Kazinczy Gáborhoz.....................................208 — — Adalékok Cserei Mihály életéhez.......................................................270 — — Nyíry István élete (Ormós László levele A. Balogh Pálhoz) . 34ל Bolgár Emil: Sárosy Gyula levele Berzeviczy Tivadarhoz................................3g3 C sapiár Benedek: A nemzeti visszahatás sarjadéka ........................................47 — — Sürgölődés a magyar nyelv érdekében . . i............................113 — — Igyekvés a nemzeti művelődésnek korszerűbb lendítésére . . 213 — — A vérmes remények mérsékelt eredménye.....................................296 — — Révai viszonyai s további munkássága.............................................368 Deák Elek: Erdélyi János születésnapja .......................................................394 F abó András : Adalékok Czvittingerhez.......................................................................66 Fáy Andris: A restauratio. Kiadatlan költemény..............................................74 Ferenczy József: Kazinczy és Dessewffy................................................................196 — — Tompa Mihály levelei Szemere Miklóshoz........................................389 — — Maár Bonifác egy levele.......................................................................3g5 Frankenburg Adolf: Tükörképek a régibb írói életből......................................161 Haraszty Gyula: Csokonaimhoz. . . ,............................................................... 7 I llésy János: P. Horváth Ádám egy kiadatlan verse ....... 192 — —- Somogyi Kovács József kiadatlan versei............................................390 I ványi István: Zemplén megye körlevele Táncsics Mihály ellen. . . . 394 Kabos Ede: Csokonai költeménye a ״Csók“-ról...........................................156 — — Csokonai ״Csók“-ja...................................................................................316 Kanyaró Ferenc: Zrínyi szerelme..................................................................................81 — — Még egyszer a ״Csók“-ról.................................................................316 1. Kemény Lajos: Szirmay Antal....................................................................................176 Koncz József: Péchy Simon lappangó munkáiról.................................................. 3 K ulcsár Endre: Nehány protestáns író a XVII. századból. II. Tyukodi Márton..................................................................................................43 III. Séllyei Balog István..........................................................................................284

Next

/
Thumbnails
Contents