Magyar Filozófiai Szemle, 1963

1. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének folyóirata Szerkesztő bizottság ELEK TIBOR, FUKÁSZ GYÖRGY, GEDŐ ANDRÁS, KISS ARTÚR, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK, PÁL LÉNÁRD, SÁNDOR PÁL, SZIGETI JÓZSEF, WIRT ÁDÁM Főszerkesztő SZIGETI JÓZSEF Technikai szerkesztő TIHANYI JÓZSEF TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Szigeti József: A filozófiai kutatás problémái 1 V. I. Szvigyerszkij : Az SZKP programja és az objektív világban végbemenő fej­lődés néhány sajátossága 15 Gyarmati István és Sándor János : Axiómák és modellek szerepe a fizikai meg­ismerésben ' 27 Holderith József és Magyaródi Sándor : A szerves molekulák minőségi meghatáro­zottságának kérdéséhez . 51 Márton János, H. Sas Judit és Sipos Zsuzsánna : Az iskolázottság és a társadalmi­gazdasági viszonyok néhány összefüggésének vizsgálata 16 községben .... 06 Jakab Miklós : Egy dolgozók általános iskolája tanulmányi körülményeinek vizsgálata 105 D. Slejska : A szociológiai kutatásoknál ós eredményeik feldolgozásánál alkalma­zott módszerek kérdéséhez . 134 FIGYELŐ A konkrét szociológiai kutatásról 152 ISMERTETÉS ÉS BÍRÁLAT Paul Radin: A primitív vallás (Lenkei László) 157 Ernst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet (Halátz László) 159 W. Wiora: A zene négy világkorszaka (Ujfalussy József) . 161 Folyóirat ismertetések 165 A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete Budapest, V., Nádor u. 18. Telefon: 126—692 A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány u. 21

Next

/
Thumbnails
Contents