Horvát gimnázium, Fiume, 1883

IZVJEŠĆE KR VELIKE GYMNASIJE NA RIECI KONCEM ŠKOLSKE GODINE 1333.84. Sadržaj : I. Najstarija hrvatska goticom štampana knjiga, što no se nalazi u knjižnici franjevačkoga manastira na Trsatu kraj Rieke. — Napisao R. Strohal. II. Školske viesti od ravnatelja.-er TISKARA „NARODNIH NOVINAH“. 1884. A

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents