Földmívelési értesítő, 1900 (11. évfolyam, 1-52. szám)

Tárgymuató

TÁRGYMUTATÓ. A) Törvények, körrendeletek, leiratok, felhívások. Lap 1900: XVI. t.-cz. a gazdasági munkás- és cseléd­segélypénztárról ___ — ... ... — __. 697 1900 : XVII. t.-cz. az állatorvosi közszolgálat álla­mosításáról ... _.. — _— — 705 1900 : XXVII. t.-cz. a birtokos és a gazdatiszt kö­zötti jogviszonyok szabályozásáról ... ... ...1585 1900 : XXVIII. t.-cz. az erdőmunkásokról ... 1589 1900: XXIX. t.-cz. a dohánytermelők^és a dohány­kertészek közötti jogviszonyok szabályozásáról ...1595 -X Gazdasági tanintézeteknél a javitó- és utóvizsgák letevése (98,816/1899. sz.) ... ... ... ... ... 19 Tőzsdei hivatalos árfolyamjegyzésekben az 50 kg-os sulyegység alkalmazása (267/eln. sz.) ... ... ... 59 Erőtakarmányok viteldijkedvezményezése (72,880 K. M. szám) ... ... ... ... 59 Horvát-Szlavonországokból levágás czéljából be­hozott sertések levágási-határideje 7 nap. (5359.SZ.) 73 Fürdőkedvezmény «Herkulesfürdő» és «Bank­herlány» fürdőkben (6359. sz.) ... ... ... ... 74 Külföldre szóló hivatalos küldemények postadí j ­kötelezettsége (54,759. Ker. Min. sz.) . ... 74 Gyöngyösi időleges lópatkolási tanfolyam rend­szabályai ... ... ... ... — ... — — — 76 Felhívás a folyó évben tartandó erdészeti állam­vizsgák tárgyában ... ... ...90, ill, 137, 660. 700 Fizetések kiutalványozása alkalmával az illető fél­nek értesítés adandó ki, mely értesítés a kifizető pénztárnál beszolgáltatandó (9602/eln. sz.)___ ... 130 A külföldön székelő cs. és kir. képviseleti hatóságok­kal való levelezés (2,356. B. M. sz.) . ... ... 130 Szabályzat az erdészeti államvizsgálatról ... ... 135 Állami kezelésbe vett erdők és kopár területek rend­szeres gazdasági üzemtervének elkészítése és ellen­őrzése (10,791. és 70,715. sz.) ... ... ... 155,1268 Külföldre menő állatorvosi főiskolai hallgatók tanul­mányi idejének beszámítása (19,127. sz.) ... 234 Ausztriába rendelt friss hússzállitmányok egészségi bizonyítványai (29,296. sz.) ... ... ... ... ... 267 Gazdasági munkavállalkozókról ós segédmunkások­ról szóló 1899 : XLII. t.-cz. végrehajtása és életbe­léptetése (3,399/ ein. sz.). ... ... ... ... 286, 287 Gazdasági szaktudositók kiküldetése a külföldre (3,313/ ein. szám) ... ... ... ... — ... ... 290 Falusi kisgazdák részére tanulmányi kirándulások rendezése (52.454/99. sz.) ... ... ... — ... 291 Lap Népies gazdasági előadások ós gazd. tanfolyamok tartása (25,455. sz.)._ ... ... ... ... ... 315 «Táblaolaj» alatt emberi élvezetre alkalmas növényi eredetű olaj értendő (8,782. sz.) ... ... 315 Sertésvész elfojtására kiadott rendelet (34,194. sz.) 31í> Légrády-testvérek kiadásában megjelenő Brehni-féle állattani mű ajánlása (4,072. ein. sz.) ... ... ... 357 Vetések állásán netán elemi csapás vagy más várat­lan esemény okozta változások távirati bejelenté­sére hivatnak fel a gazd. tudósítók (35,276. sz. 353, 377, 401, 457, 473, 577, 657 Külföldre szánt lisztküldemények szállítási díjked­vezményei (4,149/'eln. sz.) ... ... ... ... 403 Gabonaterméskilátásokról megközelítő számbeli adatok közlésére hivatnak fel a gazd. tudósítók (44,079. sz.) ... ... ... ... ...424, 497, 625, 696 Mesterséges ételzsir és margarin-sajtok forgalomba hozatalának szabályozása (25,873. szám) ... ._ 430 Czirkuszmutatványokra,állatkertekbe és hasonló tele­pekbe szánt állatok a Németország és Ausztria és Magyarország közötti forgalomban marhalevél nélkül szállíthatók (37,921. sz.) ... ... ... . 431 Állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyző alapból kiosztandó segélyezés ügyében felhívás 505, 539 A hesszeni légy ( Cecidomya destructor) ellen való védekezés (48,429. sz.) ... ... ... .... ...579 Bézgálicz gyártásának és forgalomba hozatalának szabályozása (38,183. sz.). ... .. . ... ... ... 579 Eladó ménlovak bejelentésére felhívás 660, 699, 754 Mezőgazd. muzeum gyűjtemény tárainak gyarapítá­sára felhívás (16,830. sz.) ... ... ... ... ...699 A gabonanemüek aratási eredményeinek bejelenté­sére felhívás (52,563. sz.) ... . __ ... ... 745 Az igazolványos altisztek folyamodványainak eluta­sításánál követendő eljárás (6,922/eln., 8,830. Honv. Min. sz.) ... ... .... ... ... ... 753 A posta portómentes igénybevételére jogosult ható­ságok postai feladókönyveinek hitelesítése (6,184/eln. sz.)... ... ... . ... ... ... 754 A sertésorbáncz fellépte és megszűnte táviratilag bejelentendő (64,000. sz.) ... ... ... ... ... 787 Szolgálati utasítás a vasúton Ausztriába vagy azon keresztül irányított élőszállitmányoknak a határ­széli vasútállomásokon való megvizsgálására ki­rendelt állatorvosok részére (52,139. sz.) — 83Í Magyar szállitófelek érdekeinek kópviseltetése Grácz­ban (69,690. sz.) _ ... ... ... ... ... ... ... 938 Felhívás eladó szőlővessző- és szőlőojtványkészletek bejelentésére (65,929. sz.) ... ... ... — —946

Next

/
Thumbnails
Contents