Földmívelési értesítő, 1900 (11. évfolyam, 1-52. szám)

Tárgymuató

III Lap Kopár ós futóhomok területek beerdősitésóre felhívás azokhoz, kik csemetéket ingyen kivánnak 1059, 1083, 1114 Kedvezményes arczképes vasúti igazolványok be­szerzése, illetve érvényük meghosszabbítása (9,100. ein. sz.) ... ... ... ... ... ... ...1196 Erdészeti pénztárak használatában levő pénzszekré­nyek kulcsainak kezelése (83,595. sz.) ... ... 1226 Közbirtokosságok költségvetéseinek és számadásai­nak felülvizsgálása (75,473. sz.) ... ... 1267 Községi faeladásoknál követendő eljárás szabályo­zása (81,486. sz.) ... ... ... ... ... ... ...1269 Szabályzat a m. kir. állatorvosi főiskolai magántaná­rok képesítéséről (74,348/900. sz.) ... .1394 Állatorvosi közszolgálat államosításáról szóló 1900:XVII. t, :cz. végrehajt, rendelete (95,000 sz. ) 1417 M. kir. állatorvosi szolgálat beosztásáról rendelet" ^ (93,600. sz.) ... ... ... ... ... .. ... . ..1489 Gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárról szóló 1900: XVI. t.-cz. életbeléptetése, végrehajtása s a munkaadók hozzájárulási dijának kezelése tár­gyában kiadott rendeletek (12,100, 12,101, 12,102 ein. sz.) ... .... Melléklet a 50. számhoz. «Magyarország vármegyéi és városai» cz. gyűjte­ményes munka ajánlása (12,182/eln. sz.) _.. 1569 Állatorvosi közszolgálat államosítása alkalm. át­helyezett m. kir. állatorvosoknak uj székhelyük el­foglalására engedélyezett időhaladék (95,000. sz.) 1569 Orsz. gazd. munkás és cselédsegélypénztár központi kezelésének szabályozása, tisztviselőinek szolgá­lati és fegyelmi szabályzata (2602. 12,603/eln. sz.) 1601. 1603 Elnöki osztály. A ministerium könyvalaku kiadványainak nyomdai előállítására versenytárgyalás . ... ... ...1572 í. főosztály : Erdészet. Alapszabály: Csanádpalotai vadásztársaság (1105), Fogarasi és vidéki vadásztárs. (265), Kassavidéki vadásztárs. (698), Lőcsei vadásztárs. (378), O-Kanizsai vadász­társ. (1137), Országos erdészeti egyesület (1137), Országos magyar ebtenyésztő egyesület (249), Eudolfsgnádi vadásztársaság (1033), Szamos­újvári vadászegylet (1162), Székhavasi vadász­társaság ... ... — — — . — —1162 Pályázatok, hirdetmények: A folyó évben tartandó erd. államvizsgák tb. 137, 209, 235. 296, 504, 542, 584, 638, 754, 788, 833, 1061, 1083, 1114, 1138.__ ... . ... .. ...1162 Csemetekiosztás tb. felhívás... . ...1059, 1083, 1114 Erdősítési jutalmakra pályázat 235, 292, 320, 359, 379, 432, 477, 541, 584, 637... ... ... ... ... 703 Erdősítési jutalmakra kiirt pályázat eredménye... 3 Erdőtisztek gyermekeit segélyző alap ... 505, 539 Kopár területeken teljesített erdősítések segélyezése 77 Lap Tanulók felvétele erdőőri iskolákba 507, 540, 582,636,702 Erdőszámtiszti állásokra pályázat ... ... 404, 431 Községi erdőgondnoki állásokra pályázat... 1269, 1354 Külföldi tanulmányi útra 2000 K. ösztöndíjra 1004, 1036, 1398, 1531, 1616 Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz 292, 319, 358, 1140, 1164, 1 199 Kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz 178, 292, 319, 358, 1085, 1116 Liptóujvári m. kir. főerdőhivatalhoz 78, 91, 112, 139 Lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz 908, 939, 1003, 1035, 1061, 1084 M.-szigeti m. kir. erdőigazgatósághoz ... _ ... 215 Orsovai m. kir. erdőhivatalhoz ... 1141, 1164, 1199 Selmeczbányai m. kir. központi erdészeti kísérleti állomáshoz ... ... ... ... 1005, 1036 Selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadé­miához ... ... ... .1140, 1164 Szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz ... ... 253 Ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz ... ...338, 359 Zsarnóczai m. kir. erdőhivatalhoz 909, 940, 1004, 1036 Bosnyák-herczegovinai kormányhoz foerdészi állásra 1531 Árverési és árlejtési hirdetmények: Állami erdőhatóságok hirdetményei: Apatin (141, 196, 217, 708,760,793,843,1039, 1143, 1167, 1201, 1232), Besztercze (21, 44, 663, 1270,1359,1401), Beszterczebánya (165, 181, 793, 843, 886, 913, 945, 1009, 1064), Gödöllő (268), Kolozsvár (22, 164, 181), Lippa (02, 79, 94, 113, 141, 842, 886, 912, 1009, 1087, 1233, 1270), Liptó-Ujvár (6, 163, 195), Máramaros-Sziget (1379), Nagybánya (218, 236, 295, 321, 361, 382, 760, 794, 1120, 1233, 1402), Németpalánka (360), Orsova (639, 707, 760, 912, 944, 1359, 1401, 1534), Otocsácz (44, 63, 79, 217, 236, 268, 294), Soóvár (1064, 1402, 1534), Szászsebes (22, 44, 62), Ungvár (140,165,181,197,296,383,436,509,663,706,791, 840, 886, 945, 1009, 1064, 1120), Vmkovce (1038, 1119, 1143, 1232), Vojnics (1573), Zsarnócza 21, 294, 508, 543, 585, 638, 760, 792, 842, 912, 944, 1009 Vadászterületek bérbeadása 586, 912, 944, 1401. 1534­Őssi községi volt úrbéresek erdejéből faeladás... 22, 44 II. főosztály : Lótenyésztés, kincstári birtokok és .a g-ödöllői koronauradalom. Pályázatok és hirdetmények: Állami ménesekben elhelyezett mének szétosztása 2, 20 Alsó detrehemi kincst. birtokon állatok eladása ..1358 Anyagszerek és leltári tárgyak beszerzése 508, 543, 706, 759, 789, 1119, 1357, 1532, 1572, 1617 Aradi jószágigazgatósághoz számgyakornóki állásra 111, 138 Aradi jószágigazgatóságnál faeladás . _ ... ... 1004 Bábolnán orvosi állásra pályázat ... ... ... ... 215 Bábolnán nyersbőrök eladása 1062, 1080,1118,1142,1106

Next

/
Thumbnails
Contents