Fővárosi Közlöny, 1890 (1. évfolyam, 1-104. szám)

1890-01-03 / 1. szám

rfíVM-fú I. évfolyam, 1. sz&ni. Budapest, 1890. január 3-án. KÖZLÖNY. BUDA PEST F OVAR OS HIVATALOS LAPJA. ELŐFIZETÉSI ÁR : Egész évre 6 frt, félévre 8 frt. MEGJELENIK : Minden kedden és pénteken. KIADJA: BUDAPEST FŐVÁROS KÖZÖNSÉGÉ. FELELŐS SZERKESZTŐ •. HAJNAL IS T VA N SZERKESZTŐSÉG: IV. kor., régi városház I. ura. 32. KIADÓHIVATAL : V. kor., hold-utcza 7. szám. HIVATALOS RÍSZ. A főváros nevében újév napján Báth Károly főpolgármester ur vezetése alatt küldöttség tisztelgett Tisza Kálmán kormányelnök urnái. A küldöttség tagjai voltak: a tanács kebelé­ből Kamermayer Károly polgármester, Gerlóczy Károly első alpolgármester és dr. Nagy Lajos tanácsnok urak; a törvényhatósági bizottság kebeléből: Érczhegyi Ferencz, Heinrich István, Magyarevics Jeromos, Eadocza János, Scheich Károly, Szelestey Géza, Tabódy József, Wimmer Antal urak. Ráth Károly főpolgármester ur, mint a küldöttség rezetője, előadá, bogy a főváros közönsége ez újév alkalmából is kedves köte­lességének ismeri Ő felsége, legkegyelmesebb Urunk Királyunk, a Felséges Királyasszony és Uralkodó Ház iránt kifejezni hódoló" szerencse­kiváuatait s felkérte a kormányelnök'urat. hogy ezt 0 felsége legmagasabb trónjának zsámolya elé juttatni kegyeskedjék. A kormányelnök ur kijelenté, hogy kedves kötelességének ismeri a főváros szerencsek ivá­natainak a trón zsámolya elé juttatását és meg van győződve róla, hogy ő -felsége azo­kat mint eddig, ugy ez alkalommal is kegyesen fogja fogadni. Ezután a főpolgármester ur a kormány­tt elnök ur 0 excellentiájához a következő sza­vakat intézte: „Engedje meg Nagyméltóságod, hogy az újév alkalmából a főváros képviseletében Nagy­méltóságod iránti mély tiszteletünknek, őszinte ragaszkodásunknak és változatlan bizalmunknak szintén kifejezést adjunk és keblünk mélyébői Nagyméltóságodnak is és mélyen tisztelt csa­ládjának a legőszintébb és legbensőbb szerencse ­kivánatainkat nyilváníthassuk. És legyen szabad ezekhez még egy őszinte kivánatot és kérelmet csatolni. Kivánatunk az, hogy a mindenható tartsa meg Nagyméltóságodat a trón, a haza és a főváros javára még hosszú időn és azon magas I állásban, a melyet a trón és nemzet bizalmá­ból immár másfél évtizeden át elfoglalni mél­tóztatik. Kérelmünk pedig az, hogy Budapest fővárost valamint eddig, ugy ezentúl is j<5 indu­latában és kegyességében részesiteni és meg-1 tartani méltóztassék. Éli en Tisza Kálmán!* A küldöttségi tagok éljeneinek lecsillapulta után Tisza Kálmán kormányelnök ur első sor­ban is megköszönte a főváros figyelmét, az iránta és családja iránt kifejezett szerencse­kivánatokat 8 kijelentette, hogy a főváros irá­nyában mindenkor a legjobb indulattal viselte­tett, mert meg van győződve arrijl, hogy a fő-4 város ügye az ország ügye és hogy a fővárosr ' fölvirágoztatása minden becsületes magyar em- j bernek egyik legszentebb kötelessége. Biztositá a küldöttséget, hogy a főváros érdekében ezentúl , is, a mit állásában tehet, mindenkor egész ] laadással fogja' teljesíteni. i I Ezután a küldöttség roinden tagjával gra­tulálva kezet szorított. I A nm. pénzügyminister úr 89.115/1889. sz. a. j a következő leiratot intézte Budapest főváros tanácsához: A budai vízmű vizének a Margit-hidon való átvezetése iránt az 1885. évi január 1-étől 1889. évi deczember hó végéig terjedő öt évi időre létrejött s hivatalbeli elődöm által 1884. évi május hó 20-án 29.135. sz. a. kelt elhatá­rozásával jóváhagyott egyezménynek a végle­ges vízmű létesitéséig leendő meghosszabbítása iránt f. é. november 9-én 38.861. sz. a. kelt felterjesztésére válaszolólag értesítem a főváros tanácsát, miszerint beleegyezem, hogy a szóban levő egyezmény a végleges vizinű létesitéséig meghosszabbíttassák. Ezen egyezmény eredeti példányát ennél­fogva oly felhívással küldöm meg, hogy a meg­hosszabbítási záradékot törvényhatósági jóvá­hagyás ntán rávezetvén, azt az engedménynek : a főváros tanácsánál levő hitelesített másolatá­val együtt jóváhagyás, illatőleg kiegészítés végett mielőbb terjeszsze fel. Budapest, 1889. deczember 21. Welecrle s.l. A főpolgármester a Szt.-Rókiis kő.^óvhásba Ialorvosokká dr. Heinrich Adolf ?-}gédcrvost & dr. Maybaum Sándor orvosgyí.kornokot ; ugyan­oda segddorvossá pelig dr. Tanárity írpád orvosgyakornokot nevezte ki. • •. », A főpolgármester a Szt.-?ános közkórbáz megfigyelő osztályára kinevezte ideiglenes segéd­orvossá dr. Ostermayer Miklós orVosgyukortiokot. A közgazdasági és leözelelmezési bizottmány ] 1S90. évi január hó 4-én (szombaton) d. u. 1Ji5 óra­i kor a tanácsi VIII. ügyosztályban (Lipót-utcza 28. sz, földszint 5. ajtó sz. a.) ütést tart. Tárgyak: A magyar leszámítoló és pénzváltó­banknak, továbbá Besnier de la Pontonerie Edének a vásárcsarnokokra vonatkozó beadványa. tgyéb tárgyak. A bizottság t. tagjai az ülésre ez úton is meg­hívatnak. t NEM HIVATALOS RÉSZ. A dunaparti elektromos vasút. A .Budapesti városi vasat* a budapesti elek­tromos vasútnak oly módon való kiépitéséro kapott engedélyt, hogy a vasút a Ferencz-József-tér alatt tunelben, a Duna egész hosszában a fővámházig a kőpart mellett felállítandó oszlopokon, a Csepel­rakparton pedig útszinben vonuljon el; akkor (1886-ban) az elektromos áramnak földalatti veze­téséről még nem lévén szó, az áram vezetése a sínekben történt volna, de ezeket — a veszélyes­ségre való tekintettel — teljesen el kellett volna; zárni, elszigetelni, hogy a közönség hozzá ne fér­hessen. Azóta a Teréz-körúton, majd a Stáczió- és a Podmaniczky-utczában az áramnak földalatti vezetése tökéletesen bevált; erre hivatkozva, a vál­lalat a dunaparti vonal módositása végett folya­modott a kereskedelemügyi miniszterhez, a ki az r j áj terveket a fővároshoz küldötte le. Az új terv I a tunelt egészen mellőzi és az oszlopos viaduktot. I is csak az Eötvös- és Petőfi-tér között, valamint a fővámház mentén tartja meg. Erre vonatkozólag a fővárosi mérnöki hivatal 1889 deczember 29 én kelt részletes, nagy terjedelmű jelentésének lénye­gét. a következőkben közöljük : A főváros közönségének érdeke első sorban közönséges kocsik és a gyalog-közlekedés forgalmá­nak biztosítását követeli. Minden közúti vasat, mely egy útszinben halsd a rendes kocsiforgalommal, ! többé-kevésbé zavarjn. ez utóbbinak a mozgását, mert ezek a síneket kerülik, rendszerint óvakodnak azon járni, nehogy a közeledő vasúti kocsik miatt 1 irányt kellessen változtatniok, ezeknek kitérni legyenek kénytelenek. E szempont sokszorosan figyelembe veendő a tervezett dunaparti vasút nyomának megállapításában, különösen a vonalnak két szakaszán, t. a fővám-tér és a Petőfi-tér között, valamint a Ferencz-József-téren. Az első ! helyen emiitett szakasz a főváros legnagyobb részének mondhatni állandó nyilt piacza és a j Dunának majdr.em csak e szakaszára korlátozott : közönséges hajóforgalom közvetítője, már most is annyira igénybe van véve, hogy a szakadatlan — I bár igen sokszor csak lassú mértékű — közlekedés főnnakadás nélkül cgak pelj©5gji tartható fönn. j-Ugyanez áll a Ferencz-József-térre is, mely a láncz­I híd és alagút következtében a főváros legélénkebb I útvonalainak góczpontja. A főváros érdekére való I tekintettél ennek a forgalomnak megnehezítése, v,agy éppen talán veszélyeztetése nem engedhető 1 meg, bár másrészről ezen a vonalon a vasút léte­sítése mellett is számos ok szól, melyeket fölös­leges volna elősorolni. Ezeket szem előtt tartva, fogadta a fővá os közönsége örömmel azt a tervet, mely a dunaparti vasutat a nélkül létesítette volna, hogy a mai közlekedés-használta területből csak valamit is elfoglalt volna, sőt a modern technikának a világ­városokban már többszörösen kipróbált eszközei alkalmazásával a vasutat a kényes pontokon vagy a levegőben viadukton, vagy az útszin alatt tunel­ben építve, egészen új közlekedő vonalat és azon­kívül még műszaki és városrendezési szempontból oly rendkívüli érdekes és értékes műtárgyakat teremteni Ígérkezett, melyek méltó díszéül szol­gálnak vala nemcsak fejlődő városunknak, hanem bármely nagy városnak is. A városi vasúttársaságnak most benyújtott tervezete az eredeti tervnek legtöbb jótulajdonságait nélkülözi. A közlekedés tekintetéből a legkényesebb pontokon is, meglévő kocsi-utakon ezekkel egy színben épülve, azokból jelentékeny területeket elfoglal, tehát a forgalmat tetemesen zavarja. Azérí. a tisztelettel alulirt hivatal bár belátja azt, hogy az eredeti terv sokkal költségesebb, mint a mostani és ez okból, a hol lehet, engedményeket is tenni hajlandó, az eredeti tervnek az újabbi által szán­dékalt teljes átalakítását nem tartja a főváros érdekében levőnek. A Ferencz-József-tér alatt eredetileg tervezett tunel, minthogy ennek építése nemcsak önmagában, de a víz- és a gázcsövek, sót különösen a rövid ídón épülő főgyűjtő-csatorna miatt is sok nehézségekkel járna, mely nehézségek esetleg magát a vállalatot is koczkáztathatnák, mé; elhagyható és helyette a házak melletti vonalon útszinben csak egyetlen vágány elfogadható, bár vasutforgalmi szempontból

Next

/
Thumbnails
Contents