Fővárosi Közlöny, 1894 (5. évfolyam, 1-104. szám)

1894-01-02 / 1. szám

V. évfolyam, 1. szám. Fí> VÁROSI *txwt. ' immtj Budapest, 1894. január 2-án. / KÖZLÖNY BUDAPEST SZÉKES FŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK ]\11 N 13 E N KEDDEN ÉS PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR : Egész évre 6 frt, félévre 3 írt. Szerkesztőség : IV. kex-, régi városház, I. em. 18. Kiadóhivatal: V. ber-, hold-utcza 7. sz­KIADJA: BUDAPEST SZÉKES FŐVÁROS KÖZÖNSÉGE. FELELŐS SZERKESZTŐ : HAJNAL ISTYAN. A lap szétküldésére vonatkozó minden fel­szólalás a kiadóhivatalhoz intézendő. Hirdetések Ecksteln Bernát hirdetési irodájában (V., Fürdő-utcza 4. sz.) vétetnek fel. Tartalom: 1. A székes főváros küldöttsége a ministerelnök urnái. 2. Az 1894. évi költségvetést jóváhagyó belügy­ministeri leirat. 3. A balparti végleges vizmű tovább építésére vonatkozó főmérnöki előterjesztés. 4. A kőzp. vásárcsarnok ügyében alakított vegyes bizottság ülése 1893. deczember 30-án. 5. A közp. járványbizottsáff zárülése 1893. decz. 30-án. HIVATALOS RÉSZ. A székes főváros képviseletében az új év alkalmából f. hó 1-én JRáth Károly főpolgár­mester vezetése alatt nagyobb számú küldöttség jelent meg Weker'e Sándor ministerelnök ur ő nagyméltóságánál, a mely küldöttségben részt vett Kamermayer Károly polgármester, Gerlóeny Károly I. alpolgármester, Sipöcz László árva­széki elnök, a tanács több tagja s a törvény­hatósági bizottság számos képviselője. Iláth Károly főpolgármester a következő szavakat intézte a ministerelnök úrhoz: ^Nagyméltóságú Ministerelnök ur! Kegyelmes Urunk! Budapest fő- és székváros közönsége min­denkor kedves kötelességének ismeri az új év alkalmából Ő Felsége legkegyelmesebb urunk, királyunk és Ő Felsége a királyné, valamint a fenséges uralkodóház iránti legmélyebb hála- és hódolat-érzelmeinek és egyszersmind legjobb üdv- és szerencsekivánatainak kifejezést adni. A fő- és székváros képviseletében ez ok­ból jelentünk meg ma Nagyméltóságod kegyes szine előtt és azon alázatos kérelmet bátorko­dunk mély tisztelettel előterjeszteni, hogy az új év alkalmából a fővárosnak Ő Felségeik iránti hála- és hódolatérzelmeit, valamint legjobb szerencsekivánatait kegyesen fogadni és azokat Ő Felségeik legmagasabb trónja zsámolyához eljuttatni méltóztassék.« A ministerelnök ur erre a következő sza­vakkal válaszolt: »Örömmel fogadom a fő- és székváros iidv­és szerencsekivánatait s^ kedves kötelességemnek fogom ismerni azokat Ő Felségeik legmagasabb trónjához eljuttatni; meg levén győződve, hogy azokat 0 Felségeik, mint mindenkor, ugy ez alkalommal is legkegyelmesebben fogják fo­gadni.« A főpolgármester ur ezután a minister­elnök ur irányában tolmácsolta a székes fő­város közönségének szerencsekivánatait, mire Ő Excellentiája köszönettel válaszolt. Az 1894. évi költségvetés jóváhagyása tárgyá­ban a belügyminister ur 1893. évi 106.033/111—5. szám alatt a következő leiratot intézte a székes főváros közönségéhez: A fő- és székvárosnak az 1894. évre szóló, a törvényhatósági bizottságnak f. évi november hó 29. és 30-án tartott közgyűlésében 1327/kgy. szám alatt hozott határozatával elfogadott költ­ségelőirányzata szerint: a rendes kiadások .... 10,371.940 frt, a rendkívüli kiadások . . 676.466 » együtt . 11,048.406 frt, j az ingatlanok eladásából be­folyó bevételekből fede­zendők 168.780 frt, a kölcsönpénzekből fedezen­dők 5,313.950 » a kiadások tehát összesen 16,531.136 frttal, a rendes bevételek .... 10,987.506 frttal, a rendkívüli bevételek . . 60.906 » együtt. 11,048,406 frttal, az ingatlanok eladásából a bevételek 168.780 frttal, kölcsönpénzekből .... 5,313.136 » a bevételek összesen . . 16,531.136 frttal, s igy a kiadásokkal egyenlő összegben vannak előirányozva. Ámbár egyes bevételi tételek a létező viszo­nyok által nem egészen indokolt magasságban irányoztattak elő, másrészt több oly kiadási tétel, mely az 1894. évben előreláthatólag fede­zendő lesz, ezek közt első sorban a fővárosi tisztviselők és alkalmazottak drágasági pótléka, az előirányzatból töröltetett: azt általánosságban mégis jóváhagyom azon feltevésben, hogy a fő- és székváros közönsége komoly feladatának ismerendi azon intézkedéseknek kellő időben való megtételét, melyek a háztartás fennakadás nélkül való továbbvitelét s a fő- és székváros gazdasági helyzetének megóvását biztositani alkalmasak lesznek. A költségelőirányzatban felvett új személyi kiadások, a rendkívüli kiadások czímén a LXXIII. kiadási fejezettől kezdve felvett tételek, az értékesí­tett ingatlanokból befolyó összegek terhére felvett kiadások, valamint a kölcsönpénzekből tervezett kiadások, a mennyiben eddigelé valamely részben jóváhagyást kifejezetten már nem nyertek volna, jelen rendeletem által jóváhagyottaknak nem tekinthetők s az e részbeni kiadásokhoz, úgy­szintén a kölcsönpénznek minden igénybevételé­hez való hozzájárulásom esetenkint lesz ké­rendő. A kisajátítási alap előirányzatára nincs észrevételem. A szegényházi, József-fiárvaházi, Erzsébet­leányárvaházi, Mayer Ferencz-árvaházi, községi szeretetházi és kerepesi-úti köztemetői alapok költségelőirányzatait jóváhagyom. Miről a fő- és székváros közönségét fenti napon és szám alatt tett jelentése csatolmányai nélkülözhető részének, köztük az egyik eredeti költségvetési példánynak csatolása mellett meg­felelő további eljárás végett értesítem. Budapest, 1893. évi deczember hó 28-án. Hieronymi. A balparti végleges vizmű II. részletének kiépítése iránli terveket a főmémök-középitési­igazgató 1893. évi 9337. se. a. a következő je­lentés kíséretében mutatta be a tanácsnak: A 40.042/93. II. t. sz. határozattal a káposz­tásmegyeri végleges jellegű vizmű folytatólagos kiépítéséhez szükséges tervek és költségvetések bemutatására nyertem utasítást, melynek van szerencsém ezennel megfelelni, tisztelettel meg­jegyezvén, hogy a bemutatott dispoziczionális terv, illetve a vízműnek most kiépítendő része teljesen megfelel a mérnöki hivatal azon ter­vezetének, melyet »a balparti végleges vízmű 'erveinek megbirálása végett alakított bizottság« 1892. év deczember hó 21-én tartott ülésében ilfogadott s 120.000 m 3 napi szállításra kivi­éire ajánlott. Ennek értelmében a jelenben, a káposztás­negyeri szigeten nyerhető 30.000 m 3 viz mennyi­sége kerülne kiaknázás alá úgy, hogy a szige­;en 4 kút süllyesztetnék el, a már meglevők nintájára. A szigeten eszközölt próbafúrások hatal­mas vizáteresztő rétegeket tüntetnek fel, melyek­ből a talaj vizbőségére, miként a mellékelt fúrási terv mutatja, igen jól következtethetünk s ezen bővizű rétegek kihasználása már azért is előnyös, mert a talajon át történő fertőzés esete teljesen kizártnak tekinthető. Ezt ktilönbeu a viz minőségére vonatkozó vizsgálatok eredményei is igazolják, melyek a 4 kút vasalkatrészeinek meg rendelése alkalmá­val már a tek. Tanács elé terjesztettek. A szigeten termelt víznek kiszolgáltatására háromféle munkálat válik szükségessé u. m. : 1. A kutak lesülyesztése. 2. A nyert vízmennyiséget a gépházig szál­lító szivóvezeték lefektetése 3. A viz tulajdonképeni kiszolgáltatását foganatosító gépezet s az ezt tápláló gőzkazán felszerelése. Miután a szivattyú-teleptől a városba vezető nyomócső végleges rendeltetésének még csak egy negyedére van igénybe véve s a város elosztó csőhálózatának kiterjesztése bír reánk nézve most első sorban fontossággal, Káposztás­Megyerről új nyomócsőnek bevezetését még a jövő 1894. évben szükségesnek nem tartom. A fentebb jelzett munkálatokra nézve van szerencsém tisztelettel előadni, miszerint a talaj­kutatások eredményei a szigeten 4 kút lesül­lyesztésére vezettek, melyek teljesen a már meglevők mintájára épülnek és szereltetné­nek fel. Ezen 4 kút szívócsövekkel kapcsolandó össze, melyek még a szigeten egyesülnek. Az igy keletkező közös SZÍVÓCSŐ vagy a */. tervezet szerint a Duna medrébe fektetve vezettetnék át a pesti partra ismét egy szívó medenczén át a gépházba, vagy pedig a 2/. ajánlat és terv sze­rint a Duna medre alatt elvonuló hatalmas agyagrétegbe fúrt alagcsatorna szolgálna a kö­zös termény átvezetésére, mely csatornának megyeri aknájából indulna a gépház felé a szintén közös szívócsővezeték. Mind a két módozat jól foganatosít ható; tekintettel azonban a vezeték nagy méretére s rendeltetésére, az alagcsatorna működése biz­tosabbnak mondható, mert a Dunaviz behato­lásától vagy más külső behatolástól, mint pl. kotrógépek vagy horgonyok, teljesen meg van védve s állapota mindenkor ellenőrizhető. A szigeten nyert viz beszállítására, mint már em­líteni szerencsém volt, uj gép és kazán beszer­zése szükségeltetik, melyekre vonatkozólag ja­vaslatom oda irányul, hogy a már meglevő s érvényben álló szerződések alapján a jelenlegi gépházban még felhasználható két triplex ver­tikális rendszerű szivattyú-gép, továbbá a má­sodik kondenzátor s a jelenlegi kazánházban még felállítható 1 kazán szintén a már meg­levő szerződés alapján szereztessék be. Ily módon 60.000 m 3 vízszállításra teljes, tehát tartalékgépekkel s kazánnal bíró beren­dezést nyerünk, mely mint teljesen kész mű lesz a még kiépítendő részekhez csatolható. Végül van szerencsém elősorolni, hogy a bemutatott tervezet, a bemutatott 413.169 frt 80 kr., illetve 431.869 frt 80 kr. összeget ered­ményező költségvetés értelmében azonnal végre­hajtás alá kerülhet, mely esetben a káposztás­megyeri vizmű már a jövő nyáron 60.000 m 3 vizet szolgáltathatna. HŰK* kiSftáft

Next

/
Thumbnails
Contents