Fővárosi Közlöny, 1895 (6. évfolyam, 1-105. szám)

1895-01-01 / 1. szám

PT VI. évfolyam, 1. szám. XV v_ > ; • • . V/V Budapest, 1895. január 1-én. KÖZLÖNY BUDAPEST SZÉKES FŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MIISTJOEJNÍ KEDDEN JbÜS PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI JÍR : Egész évre 6 frt, félévre 8 frt. '.narkesztőség: IV. ker.,régi városház, I. em. 18. Kiadóhivatal: V. ker., hold-utcza 7. sz. KIADJA : BUDAPEST SZÉKES FŐVÁROS KÖZÖNSÉGE. FELELŐS SZERKESZTŐ-. HAJNAL ISTVÁN. A lap szétküldésére vonatkozó minden fel­szólalás a kiadóhivatalhoz intézendő. Hirdetések Eckstein Bernát hirdetési irodájában (V., Fűrdő-ntcza 4. sz.) vétetnek fel. Tartalom : 1. A főváros közgyűlése deczember 27-én. 2. A fővárosi kiállítási bizottság végrehajtó bizott­ságának ülése deczember 22-én. 3. Hivatalos hirdetmények. HIVATALOS RÉSZ. Budapest székes főváros törvényhatósági bizottságának 1894. évi deczember 27-én (szerdán) délután 4 órakor tartott alakuló közgyűlése. Elnök : Iláth Károly főpolgármester. Jegy bő: Kullmann Lajos főjegyző. Elnök megnyitván a közgyűlést, a jegyző­könyv hitelesítésére a törvényhatósági bizottság több tagját, a tanács részéről pedig Márkus József alpolgármestert kéri fel. Ezután igy folytatja: Mélyen tisztelt közgyűlés! A törvényhatósági bizottsági tagok fele­részének a törvény értelmében ez évben történt kilépése folytán és miután a választók újabbi összeirása armak idején megtörtént, az új választások a törvény rendeletének megfelelőleg kerületenkint mult november hó 22. és 23-ik napjain megejtettek és a választási jegyző­könyvek az igazoló választmánynak beterjesz­tettek. Az igazoló választmány a választási jegyző­könyveket átvizsgálta és azokat rendben találta, minek folytán a megválasztottak névjegyzéke rendszeresen összeállittattatván, ezen névjegyzék közszemlére kitétetett és miután az I. ker. választásra vonatkozólag törvényes határidőben beadott egyetlen panasz és felebbezés az ille­tékes fórum által a felebbezés elutasításával jogérvényesen elintéztetett, a választási eljárás is befejezést nyert. A megválasztott bizottsági tagok és pót­tagok e szerint szabályszerűen igazoltatván, a törvény rendeletéhez képest kötelességemmé vált ezen mai közgyűlést a törvényhatósági bizottság újabbi megalakulása végett összehívni, minélfogva mindenekelőtt kérem, méltóztassék megengedni, hogy a felerészben megválasztott s immár igazolt bizottsági tagoknak névjegy­zéke, mely a közgyűlési jegyzőkönyv kiegészítő részét képezi és abba beiktatandó lesz, a fő­jegyző ur által felolvastassák. (Felolvastatik a törvényhatósági bizottság fele részbeni kiegészítése czéljából f. évi no­vember 22. és 23-ik napján megtörtént válasz­tás alkalmával bizottsági rendes és póttagokká megválasztott és kellően igazolt tagok név­sora). A névsor felolvasása után a főpolgármester úr beszédét a következőkép folytatja : Mélyen tisztelt közgyűlés ! A most felolvasott s mult november hó 22-én és 23-án rendszeresen megválasztott 200 bizottsági tag, valamint a törvényes számban megválasztott póttagok is mindnyájan igazol­tatván, a bizottsági tagok másik felerésze pedig további működésében megmaradván s igy a bizottság ismét kiegészítve lévén, én a törvény által reám ruházott jogomnál fogva az 1872. évi XXXVI. t.-cz. 55. §-a rendeletéhez képest a fő- és székváros törvényhatósági bi­zottságát megalakultnak jelentem ki. És midőn ezen megtisztelő kötelességet teljesítem, egyszersmind őszinte hazafiúi öröm­mel s mély tisztelettel üdvözlöm a tövényesen megalakult törvényhatósági bizottságot. Öröm­mel üdvözlöm a t. bizottságot működésének ezen újabbi cziklusa kezdetén, mert meg va­gyok győződve arról, hogy a t. bizottságnak mindegyik tagja a haza szent érdekeit és szé­kes fővárosunknak javát, valamint polgártár­sainknak jólétét szivén hordva, odairányozandja egész tevékenységét és buzgalmát, hogy a tör­vény által reá ruházott feladatoknak lelkiisme­retesen megfelelve, ekként a haza, a székes­főváros és polgártársainknak jólétét mindinkább fejleszsze és előmozdítsa. Adja a Mindenható, hogy további törvény­hatósági működésünket az ég áldása kisérje; adj E cl Mindenható, hogy a törvénytisztelet, a polgári egyetértés és a tiszta, önzetlen hazafi­ság érzete szállja meg kebleinket és adja a Gondviselés különösen, hogy a particularismus egyoldalú érdekei soha ne vezéreljék eljárásun­kat és ne tántorítsanak el a törvény, az igaz­ság és a valódi közérdek helyes útjáról, (Zajos éljenzés.) mert csak igy lesz lehetséges sikere­sen megoldani a reánk sulyósodó feladatokat és megfelelni mindazon kötelességeknek, melye­ket polgártársaink bizalma reánk ruházott és a melyek minket, mint honpolgárokat a haza s mint a székes fővárosnak polgárait a főváros irányában megilletnek. Mi csekély személyemet illeti, engedje meg a m. t. kögyülés, hogy ez alkalommal is ki­jelenthessem, miszerint engemet a reám ruhá­zott díszes állás nehéz kötelmeinek betöltésé­nél valamint eddig, úgy ezentúl is csak a székes fővárosnak jóléte és polgártársaimnak kitüntető bizalma vezérlend. És e kettős szem­ponthoz járul még a trón s a haza iránti szent kötelesség érzete, mdyek együttesen kijelölik nekem azon irányt, melyen haladnom kell és melyen, ha a törvényhatóság s illetve polgár­társaim bizalma erőt adand, egész odaadással haladni fogok s haladni óhajtok. Fogadja mélyen tisztelt törvényhatósági bizottság ismételve őszinte hazafias üdvözlete­met és mély tiszteletem kifejezését. (Általános hosszas éljenzés.) Elnök ezután bejelenti, hogy az 1893. évi XXXIII. t. cz. értelmében a kerületi elöljáró­ságok megalakulván, a törvény rendelkezéséhez képest a kerületi választmányok a bizottsági ta­gokkal együttesen szintén megválasztattak és az igazoló választmány, a kerületi választmányok megválasztott tagjainak névsorát is bemutatta. Szükséges, hogy ezen választás eredménye a a mai közgyűlés jegyzőkönyvébe szintén bevé­tessék és hogy a kerületi választmányok meg­alakítása végett az elöljáróságok erről értesit­tetvén, az intézkedéseket megtehessék. (Elfo­gadtatik.) A mult közgyűlésen előterjesztés tétetett a közigazgatási bizottságba öt tagnak, továbbá az igazoló választmány nyolcz tagjának s a bí­ráló választmány öt tagjának megválasztása iránt. Elnök kérdi a közgyűlést, hogy vájjon ezen meg­üresedett biz. tagsági helyek betöltése tárgyában a január 9-én tartandó rendes közgyűlésen óhajt-e intézkedni ? (Helyeslés.) Fölkéri ennélfogva Hein­rich István biz. tag urat, hogy a kiküldve levő bizottság élén a választást ezúttal is vezetni szíveskedjék. (Hosszas éljenzés.) A törvényhatóság ujabbi megalakulása folytán szükséges, hogy a szakbizottságok is ujolag megalakuljanak, úgyszintén a fizetéstelen árvaszéki ülnökök is megválasztassanak. Java­solja elnök, hogy a tanács felkéretnék e tekin­tetben a választás megejtéséhez szükséges elő­leges előterjesztéseknek a január 9-iki rendes közgyűlésen való megtételére, hogy eme válasz­tások az ezt követő rendes közgyűlésen szintén megtörténhessenek. Tenczer Pál tekintettel arra, hogy a főváros administratiójának érdekében mulhatlarml szük­séges az, hogy a szakbizottságok mielőbb meg­alakuljanak, azt javasolja, hogy egy, a január 9-iki rendes közgyűlés után mielőbb összehívandó rendkívüli közgyűlésen történjenek meg a válasz­tások. Ez ellen elnöknek sem lévén semmi kifo­gása, a közgyűlés kimondja, hogy január 9-én mutassa be a tanács a szakbizottságok jegyzékét és azután e bizottságok a nyolcz nap múlva egybehívandó rendkívüli közgyűlésen választas­sanak meg. Elnök bejelenti, hogy utólagosan még két tárgy vétetett fel a napirendre és pedig a tanács előterjesztése a belügyminiszter, leiratára a magyar állampolgárság elnyeréséért folya­modni szándékozó államvasuti munkásoknak a 40 frtnyi illetékek alól való felmentése tárgyában és a tanács előterjesztése az új tüzérségi lak­tanya ügyében. Bejelenti, hogy Körösi József, a statisztikai hivatal igazgatója egy hozzá intézett beadvány­ban, tekintettel arra, hogy a legközelebbi napok­ban ünnepli meg fővárosi szolgálatának 25 éves jubilaeumát, 3000 forintos alapítványt tett ab­ból a czélból, hogy ezen összegből az ezer forintnál kisebb fizetésű hivatalnokok, dijnokok és szolgák segélyben részesüljenek. 1500 frtot, mint az alapítvány első részletet már be is fizette. Kullmann Lajos főjegyző felolvassa a be­adványt, mely igy hangzik: Méltóságos főpolgármester úr! Néhány nap múlva 25 éve lesz, hogy mint a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója működöm. Egy negyed századon át meg volt nekem engedve szülővárosomat szolgálni, fellendülésé­nek párját ritkító folyamatában a nekem ki­tűzött szerény működési körben szerény tehetsé­gemhez képest közreműködni. Életem ezen legnevezetesebb forduló pont­jának huszonötödik évfordulója alkalmából le­gyen szabad a székes főváros hatóságának színe előtt kifejezést adnom a feletti legmélyebb há­lámnak, hogy kitüntető bizalma nekem is en­gedett helyet az ország legelső törvényhatósá­gának fényes tiszti körében és legyen szabad ezen benső hálámat a következő igénytelen alapítvány által külső kifejezésre is juttatnom. Ezennel ugyanis 1.500 frtot nyújtok át méltóságos főpolgármester úrnak*), mint első részletét oly 3.000 frtos alapítványomnak, mely­nek rendeltetése, hogy az a székes főváros szolgálatában álló 1.000 frtnál kisebb fizetésű hivatalnokok, úgyszintén dijnokok és szolgák közt megbetegedés, vagy más előre nem látott *) Az alapitó ezen 1.500 frtot a központi takarék­pénztár betétkönyvében f. hó 27-én a központi pénztár­ban tette le. KfiTAB Sffla^iSfl

Next

/
Thumbnails
Contents