Fővárosi Közlöny, 1899 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-03 / 1. szám

FŐVÁROSI • I KÖZLÖNY BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden kedden és pénteken. ELŐFIZETÉSI ÁR : Egész évre . 6 frt. Félévre frt. A törvényhatósági bizottság rendes ég póttagjai részére dijtalanul küldetik. Szerkesztőség : IV. ker. régi városház I. em. 18. Kiadja: Budapest székesfőváros közönsége. Felelős szerkesztő: HAJNAL. ISTYÁK A lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás a kiadóhivatalhoz (újvárosháza, házinyomda) inté­zendő. Hirdetések a Fiirdö-utcza 4. sz. alatti hirdetési irodában vétetnek fel. A lakások pontos bejelentését kéri a kiadóhivatal. Tartalom: 1. A székesfőváros folyó hó 4-én tartandó rendes köz­gyűlésének tárgysorozata. 2. A polgármester rendelete a hitelek betartása ügyében. 3. A fővárosi közmunkák tanácsának ülése, decz. hó 29-én. 4 A középitési bizottmány ülése, decz. hó 30-án. 5. Hivatalos hirdetmények. HIVATALOS RÉSZ. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1899. évi január hó 4-én (szerdán) d. u. 3 órakor tartandó rendes közgyűlésének tárgysorozata. A) Délután 3—5 óráig. A megüresedett két kerületi orvosi állásnak választás útján való betöltése. A pályázó orvosok minősítése a következőkben közöltetik: 1. Dr. Lendvay Márkus. Szül. 1850-ben András­falván. Lakik: Körösbányán. Fővárosi szolgálatban nem áll. Oklevél 1885 Bpest. Gyakorol 1885 óta. Egyéb minősítés: 1884 január 28-óta 1885 okt. 17-ig a Rókus kórházban mint gyakornok működött. 1890 óta Kőrösbányán mint járásorvos és kórházi igazgató működik. 2. Dr. Han* Pál. Szül. 1865-ben P.-Bánházán. Lakik Bpesten. Főv. szolgálatban van és pedig, mint h. ker. orvos 1898 évi febr. 3. óta. Oklevél: 1893. Bpest. Gyakorol: 1893 óta. Egyéb minősítés: Az 1891 és 1892 év folyamán trachoma orvos volt Kalo­csán. 1892 júliustól 1894 január 15-ig mint orvos­gyakornok a Szt. János kórházban működött. 1895-ben tiszti orvosi minősítést nyert. 3. Dr. Spitzer Mór. Szül.: 1865-ben Gerjén. Bpesten lakik. Főv. szolgálatában nem áll. Oklevél 1891 Bpest. Gyakorol 1891 óta. Egyéb minősítés: 1891 évtől 1896 január l-ig az izr. hitközség kór­házában mint orvos-gyakornok, részint mint segéd­orvos működött. 4. Dr. Mezei Béla. Szül. 1867-ben Bpesten. Lakik Bpesten. Főv. szolgálatban nem áll. Oklevél 1895 Bpest. Gyakorol 1895 óta. Egyéb minősítés: 1895 márcz. 1-től 1896 jan. l-ig az I. belgyógyászati klinikán mint gyakornok működött. 1896 jan. 1-től 1897 márcz. l-ig a kereskedelmi kórházban mint alorvos volt alkalmazva és 1897 május 1. óta mint az általános munkás betegsegélyző pénztár orvosa működik. 5. Dr. Szőllősy Móricz. Szül. 1862-ben S.-A.­Ujhelyen. Lakik Bpesten. Főv. szolgálatban nem áll. Oklevél .1891 Bécs. Gyakorol 1891 óta. Egyéb minősítés: 1893 okt. 9-ig mint orvosgyakornok és segédorvos a Szt. István- és Szt. Rókus-kórház­ban, 1894 szept. 1-től 1896 jan. 9-ig mint gyakor­nok az I. szülő- és nőbeteg osztályon működött. 1896 óta az Erzsébet kórház alorvosa, okleveles műtő orvos. 6. Dr. Gőbel József. Szül. 1864-ben Temerin­ben. Lakik Bpesten. Főv. szolgálatban nem áll. Oklevél Bpest, 1891. Gyakorlat: 1892. Egyéb minő­sítés : 1891 decz. 15-től 1892 jan. 2-ig, mint gyakor­nok a bécsi ált. poliklinikán, 1892 május 2-tól, aug. l-ig, mint orvos-gyakornok a Rókus kórházban, 1892 szept. 1-től 1893 szept. l-ig, mint segédorvos a Szt. István kórházban, s ugyanily minőségben 1896 szept. l-ig a Rókus kórházban működött. Okleveles műtő­orvos s minősített tiszti orvos. 7. Dr. Sarudy Endre. Szül. 1855-ben Csele­jen. Lakik Bpesten. A főváros szolgálatában: 1885 márcz. 9-től a mai napig. 1898 febr. 3-óta az I. ker. h. kerületi orvosa. Oklevél Bpest 1894. Orvosi gya­korlat 1894. Ig85 márcz. 9-től 1885 okt. l-ig mint orvosgyakornok, 1885 okt. 1-től 1886 ápril. l-ig mint segédorvos a Róku s kórházban; 1886 ápril. 1-től 1887 jan. 4-ig szintén mint segédorvos a Rókus kór­házban; 1887 jun. 4-től 1898 febr. 3-ig a tiszti főor­vosi liiva talban mint szakdíjnok működött. Vizsgázott trachoma orvos. 8. Dr. Barta József. Szül. 1867-ben. Lakik Beszterczén. Főv. szolgálatban nem áll. Oklevél 1892. Bpest. Gyakorol: 1893 óta. 1891 szept. 1-től

Next

/
Thumbnails
Contents