Fővárosi Közlöny, 1907 (18. évfolyam, 1-50. szám)

1907-01-29 / 9. szám

műfajok szerint olykép oszlik meg, hogy népszínmű volt 27, operette 41, dráma 12, bohózat 9. Volt 29 újdonság, melyből eredeti magyar volt 18, idegen 11. Ezek közül az uj darabok közül ope­rette volt 23, bohózat, dráma és népszínmű együtt­véve 6. A népszinház vezetésében a lefolyt idő alatt két ízben állott változás elő és pedig először 1904. márczius hó 16-án, midőn Porzsolt Kálmán igazgató csődbe jutván, a színház vezetését Vidor Pálra bíz­tuk és másodszor 1906. évi deczember hó 1-én, midőn Vidor Pál halála után a színházat a személyzet érdekeire való tekintettel házi kezelésbe kellett vennünk. Az első személyváltozást az a körülmény idézte elő, hogy Porzsolt Kálmán igazgató ellen egyik hite­lezője 111.506 korona erejéig végrehajtást vezetett és annak folyamán a népszínházban foglalás történt; tekintettel az ennek folytán bekövetkezett zilált viszo­nyokra, melyek között semmi reményünk nem lehe­tett ahhoz, hogy az intézet az igazgató személyében való változás nélkül rendeltetésének zavartalanul megfelelhessen: éltünk a bérleti szerződésben foglalt jogunkkal és ennek az alapján a bérlőt a népszin­ház vezetésétől azonnal felmentettük s a bérletből kimozdítottuk; egyidejűleg pedig megtettük a törvé­nyes lépéseket arra, hogy Porzsolt Kálmánnak az alapitványnyal szemben fennálló összes tartozásai a csődtömegből kielégítést nyerjenek. E részben jelent­jük a tek. Közgyűlésnek, hogy e tartozásokra biztos fedezetünk van, ugy, hogy az alapítványt a Porzsolt­féle tartozásokból veszteség érni nem fogja. Abban a kényszerhelyzetben, a mely Porzsolt bukása folytán előállott, midőn a saison közepén első sorban a színház személyzetének érdekeire kellett tekintettel lennünk, a színház további vezetését Vidor Pál színművészre bíztuk a következő feltételek mellett: Vidor Pál nyomban átveszi a színház igazgatását s az átadás napjától vagyis 1904. évi márczius hó 16-tól ugyanezen évi október hó 16-ig 5000 korona bért, ettől az időtől kezdve pedig 1907. évi október hó 15-ig évi 60.000 korona bérösszeget fizet. A bérleti szerződésbe tekintettel arra, hogy ebben az időben azok a tárgyalások, a melyek a színház színpadi részének vasszerkezetre való átala­kítására vonatkoztak, már igen előrehaladtak, beigtattuk azt a rendelkezést, hogy a bérlő igazgatót a szóban levő átalakítások időtartamára semmiféle bérfizetési kötelezettség terhelni nem fogja és hogy ezen idő alatt az adókat és kikötött egyéb szerződési járandó­ságokat sem tartozik fizetni; megállapítottuk továbbá, hogy a bérlő igazgató kártalanításra is tarthat igényt a miatt, mert személyzetét ezen idő alatt is fizetnie kell; a kártalanítás összegének meghatározását azon­ban magunknak tartottuk fenn. Midőn a t. Közgyűlés a színpadi résznek át­alakítására szükséges 490.000 K-ás kölcsönösszeget megszavazta s az átalakítási munkák a népszínházban 1905. évi május hó 1-én megkezdődtek, Vidor Pál a főváros közönsége részéről előterjesztésünk folytán megadott engedély alapján társulatával a budai szín­körbe vonult, a hol szakadatlanul játszott ugyanazon évi október hó végéig. Az átalakikási munkák azon­ban a kitűzött időre —.1905. évi november hó l-ig — nem készültek el s a színház csak 1905. évi decz­ember hó 1-én volt a rendelkezésszerü használatnak átadható. Arra való tekintettel, hogy a bérlő a kése­delmes átalakítás miatt teljes egy hónapig a színházat nem használhatta, a) a bérleti szerződést három évvel 1910. évi október hó 16-ig meghosszabbítottuk; b) a hátralevő bérleti időre évi 10.000 K bér­elengedésben részesítettük; c) fizetési halasztást adtunk neki 1906. évi február hó l-ig minden ezideig lejárandó szerződéses fizetésére nézve; d) készpénzben pedig 15.000 koronát utalvá­nyoztunk kezeihez. Vidor Pál a szerződéses fizetési kötelezettségek­nek 1906. évi február hó l-ig az adók s egyéb járandóságok egy részének kivételével eleget is tett, csak midőn a III. negyedévi bérösszeg 1906. évi julius hó 16-án esedékessé vált s ezt befizetni nem tudta, ennek a bérösszegnek és összes hátralékainak fizetésére halasztást kért, melyet f. évi szeptember hó l-ig engedélyeztünk neki. Vidor Pál azonban ekkor arra hivatkozva, hogy a nyári szünet után teljes lehetetlenség fizetnie s a téli évadra olyan művészi programmja van, melytől a színház fellendülését várja, s reményli, hogy a nép­szinház régi törzsközönsége a színházba ismét vissza­tér, ujabb halasztást kért. A bizottmány ekkor a bérlő igazgatónak összes tartozásaira 1906. évi deczem­ber hó l-ig fizetési halasztást engedélyezett oly­képen, hogy tartozásának egyharmadát deczember hó 1-én, második harmadát deczember hó 15-én, har­madik harmadát pedig deczember hó 31-én köteles megfizetni; kijelentettük azonban, hogy ha az igaz­gató csak egy esetben is részletfizetési kötelezettségé­nek a kitűzött határidőben pontosan eleget nem tenne, egész tartozása egyszerre válik esedékessé s mi élni fogunk a szerződésben biztosított azzal a jogunkkal, hogy vele a bérleti szerződést felbontjuk s a bérlet iránt szabadon rendelkezünk. 1906. évi november hó 30-án Vidor Pál ön­gyilkos lett és meghalt; halála következtében a nép­szinház bérlete iránt vele kötött szerződésünk is megszűnt. A változott helyzettel szemben kötelességünk volt most már egyrészt megtenni mindazokat a tör­vényes lépéseket, a melyek az alapítványi követelések biztosítása érdekében szükségesek voltak; másrészt pedig a színház további sorsa iránt kellett intéz­kednünk. A mi az alapítványi követelések biztosítását illeti, jelentjük a tek. Közgyűlésnek, hogy a czélba vett biztosítási intézkedések folytán az alapitványi követelések remélhetőleg teljes fedezetet fognak nyerni s az alapítványt kár és veszteség előrelátha­tólag nem éri; a szinházra vonatkozólag pedig, a személyzet érdekeire való tekintettel, hogy t. i. a szín­háznak 250 alkalmazottja télvíz idején fizetés és kereset nélkül ne maradjon, kénytelenek voltunk daczára annak, hogy számoltunk azzal az eshetőség­gel is, hogy a házi kezelés folytán némi terhek fog­nak előállani, akként határozni, hogy addig is, mig a színház jövendő kezelésének kérdése eldől, a szín­házat házi kezelésbe vesszük.

Next

/
Thumbnails
Contents