Fővárosi Közlöny, 1920 (31. évfolyam, 1-43. szám)

1920-01-09 / 1. szám

1920. január 9. szám. BUDAPEST • FOVAROS - HIVATALOS - LAPJA XXXI. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ES PÉNTEKEN XXXI. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 100 K, félévre 50 K, egyes szám ára 2 K. • SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, 11/2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: IV. Központi Városház, III. udvar III. pavillon II. emelet 49. • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére elvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden fölszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. Tanácsi határozatok 142877/1919-1 szám. 122.760/1919—1. szám. A Budapest Jogszabályai című gyűjtemény hiva­talos példányainak kiadása. A tanács az előterjesztett javaslat alapján ki­mondja, hogy a Budapest jogszabályai című gyűj­temény bekötött ^példányait csak azok a fővárosi tisztviselők és hivatalok kaphatják meg, akik, illetve amelyek az egyes példányokat évközben összegyűj­tötték és a szerkesztőségnek beszolgáltatják, vagyis az 1918. évre vonatkozó gyűjtemény bekötött pél­dánya csak a mult évi 16 drb egyes példány beszol­gáltatása ellenében adható ki. Ezzel kapcsolatosan azonban kimondja a tanács, hogy ez a rendelkezés nem érinti a 134.052/1917—I. számú tanácsi határozat 4. pontjában a tanácsi I. ügy­osztály vezetője részére a hivatalos példányok kiadása tekintetében biztosított utalványozási jogot. A tiszti főügyész előterjesztésére pedig a 31.996/1918—I. számú tanácsi határozat vonatkozó részének a módosításával, elrendeli a tanács, hogy a „Budapest jogszabályai" gyűjteményből a t. ügyész­ség részére összesen 12 drb példány küldessék meg. Figyelemmel végül arra, hogy az egyes tanácsi ügyosztályok a régebben kiadott szabályrendeleteket, szabályzatokat és a szolgálati utasításokat, a saját használatukra szükséges példányokon felül, készlet gyanánt még mindig áz ügyosztályban raktáron tart­ják, holott ennek az anyagnak, már 'csak az egy­séges kezelés végett is, a „Budapest jogszabályai" kiadóhivatalában van helye, felhívja a tanács az ügyosztályokat, hogy a fölösleges készletet a gyűj­temény kiadóhivatalába (Közp. városháza I. em. 130. számú ajtó) sürgősen juttassák el. Budapesten, a főváros tanácsának 1919. évi december 18. napján tartott ülésében. Az állatkerti és fürdői kedvezmények elnyerésé­hez szükséges arcképes személyazonossági iga­zolványok kiállítása. Az 1918. évi szeptember 10-én kelt 121.146—1. számú határozat I-ső pontjának második bekezdése szerint az állatkerti és fürdői kedvezmények elnyeré­séhez szükséges arcképes személyazonossági igazol­ványok kiállításáért darabonként 2 K díjat kell fizetni, illetve városi bélyegben leróni. Az igazol­ványok előállításával egybekötött nyomdai költségek időközben beállott emelkedésére való tekintettel a tanács a kérdéses díjat a folyó évi december 21-től kezdődően igazolványonként négy koronában állapítja meg. Egyebekben az idézett tanácsi határozat összes rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Erről a tanács az Összes hivatalok, iskolák, intézetek és üzemek vezetőit a személyzettel való közlés végett értesíti. Budapesten, a főváros tanácsának az 1919. évi december 18. napján tartott ülésében. , K37.341/1919—VI. szám. Az 1903. évi 46,510.400 koronás 4%-os kölcsön XXXIV-ik törlesztőrészletének visszafizetése cél­jából tartandó sorsolás kitűzése. Az* 1903. évi 306. kgy. . sz. a. kelt határozat alapján fölvett és jóváhagyott 46.510.400 Ks 4%-os kölcsön XXXIV-ik törlesztőrészletének visszafizetése céljából a vonatkozó szerződés és a törlesztőterv sze­rint 1920. évi január 2-án 6 db 10.000 K-s 60.000 K 27 „ 5.000 ...... 135.000 „ 78 „ 1.000 „ 78.000 „ 66 „ 200 „ 13.200 „ Összesen . . 286.200 K

Next

/
Thumbnails
Contents