Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-01-07 / 1. szám

1921. január 7. 1. szám. FŐVÁROSI KÖZLÖNY; BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ES PÉNTEKEN XXXII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR : egész évre 300 K, félévre 150 K, egyes szám ára 3 ívig 6 K, 3 ívnél nagyobb szám 15 K. • SZERKESZTŐSÉG : IV., Központi városház, l 12 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: IV., Központi Városház, III. udvar III. pavillon II. emelet 55. • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden fölszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő­A főváros újévi üdvözlete a kormányzónak és a miniszterelnöknek. A székesfőváros törvényhatósági bizottságá­nak küldöttsége dr. Sipőcz Jenő polgármester vezetésével 1921. január i-én tisztelgett Horthy Miklós kormányzó Úr Ő Főméltóságánál és gróf Teleki Pál miniszterelnöknél, hogy őket az újév alkalmából a főváros közönsége nevében üdvözölje. A polgármester a kormányzó Ő Főméltóságához a következő beszédet intézte: Főméitóságú Kormányzó Úr! Budapest székesfőváros törvényhatósági bizott­sága és tanácsa képviseletében jelentünk meg, hogy az újév alkalmából a székesfőváros közön­ségének hódolatát tolmácsoljuk s legjobb kíván­ságainkat kifejezzük. Ez az első újév, amely Főméltóságodra, mint országunk kormányzójára ráköszönt és mi, a főváros népe az elsők akarunk lenni, akik ez alkalomból üdvözöljük. Az elmúlt év igazi magyar év volt; tele szenvedéssel és bajjal. Erre az évre esik a reánk kényszerített súlyos békének elfogadása, amely szétdarabolta hazánkat, megfosztott milliónyi vérünk­től és megbénította országunk gazdasági életét. És ehhez a külellenség által okozott bajhoz járult még a régi magyar átok, a pártviszály. De a felhők közül néha-néha kicsillant a napsugár is. A baj mellett volt öröm is. Ez az év hozta meg a jogfolytonosság helyreállítását, a keresztény nemzeti eszmét hirdető nemzetgyűlés megalakulását és Főméltóságodnak kormányzóvá történt megválasztatását, ami új hitet és reményt öntött az elfásult lelkekbe. Főméltóságod a bajokból és szenvedésekből magas őrhelyéről a legtöbbet látta és így a leg­mélyebben átérezte. Viszont .az örömből a leg­kevesebbet érezte, mert hisz ez a saját személyével volt kapcsolatos és az örömet és boldogságot nem az érzi, aki azt kisugározza, hanem akikre áldásos sugarai hullanak. De egy megnyugvása mégis volt Főméltósá­godnak és ez az, hogy az évet, kormányzóságának első esztendejét, nyugodt és biztos kormányzás tudatában zárhatja le és így vezetheti azt át az újévre. Az ország népe hálása!! üdvözli ezt az ered­ményt, de különös hálával van épen a székes­főváros közönsége, amely csak nyugodt és szilárd kormányzás mellett képes a háború és forradalmak által okozott mélységes sebeket kiheverni. Amidőn kormányzósága első újéve alkalmából szivünk legmelegebb érzelmeit és jó kívánságait tolmácsoljuk, arra kérjük Főméitóságodat, hogy ezt a nyugodt, szilárd kormányzást a jövőben is biz­tosítani és a székesfőváros közönségét továbbra is szeretetében és jóindulatában megtartani mél­tóztassék. Az Isten áldását kérjük Főméitóságú Kormányzó Urunkra és családjára az újévben. A Kormányzó Úr Ö Föméltósága a következő választ adta: Nagyon köszönöm uraim a székesfőváros nevében kifejezett szerencsekivánatokat. A magam részéről az új év küszöbén Isten áldását kérem az elmúlt esztendők okozta romok eltakarításának szentelt munkájuk folytatásához. Működésüket állandóan élénk figyelemmel kisérem és támogatásomra mindig ^számíthatnak. Nehéz munkájukhoz szép sikert kivánok és részemről is boldog újévet kivánok. A miniszterelnököt a polgármester ,a következő beszéddel üdvözölte: Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr! Budapest székesfőváros törvényhatósági bizott­sága és tanácsa képviseletében jelentünk meg, hogy az újév alkalmából a székesfőváros közönségének hódolatát tolmácsoljuk s legjobb kívánságainkat kifejezzük. Az elmúlt év a halandóság törvényeinél fogva zajtalanul odasorakozott elődeihez, elvitte magával

Next

/
Thumbnails
Contents