Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 28-54. szám)

1921-07-08 / 28. szám

ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 300 K, félévre 150 K, egyes szám ára 3 ivlg 6 K, 3 ívnél nagyobb szám IS K. • SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi Tárosház, IV* emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: IV., Központi Városház, III. udvar III. pavillon II. emeltt 56. • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden fölszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése Is intézendí* 1921. július 8. 28. szám. PDVAROSI KÖZLÖNY rr r BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA IXXXII. ÉVFOLYA M MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXII. ÉVFOLYAM Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának folyó évi július 6-án tartott rendes közgyűlésén elnöki bejelentéssel a folytatólagos közgyűlés napirendjére pótlólag felvett tárgyak: í. Az 1872. évi XXXVI. t.-c. 100. §-a értelmében előre kitűzött tárgyak: / A) Bizottsági és tanácsi előterjesztés a telek­értékadóról szóló szabályrendelet hatályon kívül helyezése ügyében. (Előadó: dr. Csupor tanácsnok.) 71.715/1921—VI. szám. Ebben az ügyben a pénzügyi bizottság a következő javaslatot terjesztette a tanács elé: Tekintetes Tanács! A f. évi július 5. napján tartott ülésünkben az 1921, évi költségvetési elő­irányzatnak részletes tárgyalása során a XII. csoport (Községi közszolgáltatások) III. fejezeténél (Telek­értékadó) állást foglaltunk a telekértékadónak meg­szüntetése mellett, mert ezt az adónemet különösen a családi házak védelme szempontjából antiszociális adónemnek tartjuk, mely mint ilyen nemzetellenes célokat szolgál. Ebből a felfogásból kiindulva egy­hangúlag magunkévá tettük dr. Bozóky Ádám és Lampel Vilmos bizottsági tag uraknak alábbi indít­ványait : 1. Dr. Bozóky Ádám bizottsági tag úr indít­ványa a következő: „1. Mondja ki a közgyűlés, hogy a telekértékadóra vonatkozó 1376/1917. és 189/1920. közgy. számú helyhatósági szabályrendeletet módo­sítja azáltal, hogy a szabálgrendeletnek 1921. évi második felére fönnálló joghatályát megszünteti és hogy a székesfőváros területén levő telkekre kirótt és ezen félévben esedékessé való telekértékadónak beszedését és behajtását mellőzi, felhívja egyben a tekintetes Tanácsot, hogy az ezekre vonatkozó további eljárást szüntesse be. 2. Mondja ki a közgyűlés, hogy az idézett szabályrendeletet Összes következ­ményeivel hatályon kívül helyezi és felhívja a tekin­tetes Tanácsot, hogy az 1922—23—24. adóévekre vonatkozólag folyamatba tett vonatkozó előmunkála­tokat azonnal szüntesse be. 3. Mondja ki a közgyű­lés ezen két indítványnak a költségvetés tárgyalása keretében való azonnali tárgyalását." 2. Lampel Vilmos bizottsági tag úr indítványa ez: „A székesfőváros törvényhatóságának közgyűlé­sén azt az indítványt terjesztettem elő, hogy abban az esetben, ha az állami jövedelmi adó után községi pótlék szedése engedélyeztetnék, a költségvetésben 16,000.000 koronával beállított telekértékadó töröl­tessék, illetve megszüntettessék. Ezt az indítványo­mat oda módositom, hogy a telekértékadó a forgalmi adóról benyújtott törvényjavaslat szerint a községek és nevezetesen a székesfőváros részére kikötött része­sedésre vonatkozó rendelkezésnek törvényerőre emel­kedése után várható tetemes bevételi többletre való tekintettel megszüntettessék, továbbá, hogy az 1921. évi költségvetésbe e címen 16 millió koronával fel­vett összegből a második félévre eső 8 millió korona töröltessék és ehelzett a „Részesedés a forgalmi adóból" címen az év hátralévő részére igen óvatosan felvett 130 millió korona 138,400.000 koronára fel­emeltessék." Amidőn ezen állásfoglalásunkról a tekintetes Tanácsot értesítjük, egyben kérjük, hogy az indítvá­nyokat javaslatunk kapcsán a törvényhatósági bizott­ság közgyűlése elé terjeszteni méttóztassék. Budapest, 1921. évi július 5-én. Dr. Buzsáki Rezső Folkusházy Lajos főjegyző, alpolgármester, biz. jegyző. biz. elnök. A tanács a pénzügyi bizottságnak a telekérték­adóról szóló szabályrendelet hatályának az 1921. évi július 1-étől való megszüntetése iránt tett fenti javas­latát pártolólag terjeszti a törvényhatósági bizottság közgyűlése elé és egyúttal felhívta a tanácsi VI. ügy­osztályt, hogy az 1872. évi XXXVI. t.-c. 100. §-ában foglalt rendelkezéshez képest ezen előterjesztésnek szabályszerű meghirdetése és kifüggesztése iránt haladéktalanul intézkedjék.

Next

/
Thumbnails
Contents