Fővárosi Közlöny, 1923 (34. évfolyam, 20-38. szám)

1923-04-27 / 20. szám

1923. április 27. 20. szám. BUDAPEST • SZÉKESFŐVÁROS • HIVATALOS • LAPJA XXXIV. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXIV. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 1200 korona, félévre 600 korona, egyes szám ára 2 ívig 50 korona, 2 ivnél nagyobb szám 100 korona. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, l'/a emelet 232. szám. • • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, Elnöki ügyosztály, I. emelet 110. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére • vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. • •••••••••••• Tanácsi határozatok. 55.619/1923—1. szám. A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak rendkívüli segélyének újabb fel­emelése tárgyában kelt 2760/1923. M. E. számú kormányrendelet. A m. kir. kormány a 2760/1923. M. E. számú rendelettel a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák) részére engedélyezett és legutóbb az 1800/1923. M. E. számú rendelettel felemelt rendkívüli segélyeket az 1923. május 1-től kezdődő hatállyal újból felemelte. A kormányrendeletben, továbbá a 60.036/IVb— 1923. számú m. kir. belügyminiszteri leiratban fog­laltak alapján a tanács a székesfővárosi közigaz­gatási és közkórházi alkalmazottaknak, valamint a közigazgatási és közkórházi nyugdíjasoknak, özvegyek­nek és szülőtlen árváknak eddigi rendkívüli segé­lyeit az 1923. május 1-től kezdődően további rendel­kezésig az alábbi mértékben felemeli. I. Eszerint a tényleges szolgálatban álló tiszt­viselők és egyéb alkalmazottakat az 1923. május 1-től kezdve megillető rendkívüli segélynek egy-egy hónapra járó összegei a következők: 1. a polgármesternél 92.000 korona, 2. a végleges közigazgatási tiszti személyzet javadalmazásáról szóló 1.871/1911. és 620/1918. kgy. számú szabályrendeletben megállapított la) és II. fizetési osztályokba tartozó közigazgatási tisztviselők­nél 68.000 korona, 3. a jelzett szabályrendeletben megállapított III. és IV. fizetési osztályokba tartozó tisztviselőknél és hivatalnokoknál, valamint a közkórházak igazgatójánál 48.000 korona, 4. a jelzett szabályrendeletben megállapított V. és VI. fizetési osztályokba tartozó tisztviselőknél és hivatalnokoknál, valamint az idetartozó közkórházi orvosoknál, közkórházi tisztviselőknél és hivatalno­koknál 40.000 korona, 5. a jelzett szabályrendeletben megállapított VII. és VIII. fizetési osztályokba tartozó tisztviselőknél és hivatalnokoknál, valamint az idetartozó közkórházi orvosoknál, közkórházi tisztviselőknél és hivatalno­koknál 32.000 korona, 6. a jelzett szabályrendeletben megállapított IX. fizetési osztályba tartozó tisztviselőknél és hivatal­nokoknál, valamint az idetartozó közkórházi orvosok­nál, közkórházi tisztviselőknél és hivatalnokoknál 29.600 korona, 7. a jelzett szabályrendeletben megállapított X. fizetési osztályba tartozó tisztviselőknél és hivatal­nokoknál, valamint az idetartozó közkórházi orvosok­nál, közkórházi tisztviselőknél és hivatalnokoknál 27.200 korona, 8. a jelzett szabályrendeletben megállapított XI. fizetési osztályba tartozó tisztviselőknél és hivatal­nokoknál, valamint az idetartozó közkórházi orvo­soknál, közkórházi tisztviselőknél és hivatalnokoknál 25.600 korona, 9. a legalább egyévi szolgálattal bíró ideig­lenes hivatalnokoknál, havi-, heti- és napidíjas hiva­talnokoknál 19.200 korona, 10. az egy évi szolgálattal még nem bíró ideig­lenes hivatalnokoknál, havi-, heti- és napidíjas hiva­talnokoknál, a kerületi szülésznőknél, továbbá a vég­leges állásban lévő kinevezett altiszteknél és tűz­oltóknál 16.000 korona, 11. az állandóan alkalmazott ideiglenes altisz­teknél, havi-, heti- és napibéres szolgáknál, ideig­lenes tűzoltóknál és útkaparóknál 12.800 korona. II. A rendkívüli segélynek egy hónapra járó összege 1923. május 1-től kezdve azoknál a nyug­díjasoknál, akiknek nyugdíja annak idején az utoljára élvezett beszámítható javadalmazásuknak 100%-ával állapíttatott meg: 1. az I. 1. pontjában felsoroltak csoportjában 82.800 korona, 2. az I. Z pontjában felsoroltak csoportjában 61.200 korona, 3. az I. 3. pontjában felsoroltak csoportjában 43.200 korona, 4. az I. 4. pontjában felsoroltak csoportjában 36.000 korona,

Next

/
Thumbnails
Contents