Fővárosi Közlöny, 1923 (34. évfolyam, 39-58. szám)

1923-08-17 / 39. szám

rr r BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXIV. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXÍV. ÉVFOLYAM j ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 1200 korona, félévre 600 korona, egyes szám ára 2 ivlg 50 korona, 2 Ívnél nagyobb szám 100 korona. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, VI* emelet 232. szám. • • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, Elnöki flgyosztály, I. emelet 110. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére • vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ••••••••••••• A székesfővárosi közigazgatási és közkórházi alkalmazottak illetményeinek, továbbá a székesfővárosi közigazgatási és közkórházi nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak újabb szabályozása. Ebben az ügyben 113.105/1923—1. szám alatt a tanács a következő határozatot hozta: A tanács a tanácsi I. ügyosztály megokolt elő­terjesztésére elhatározza, hogy a jelenlegi rendkívüli súlyos gazdasági helyzetben a székesfővárosi köz­igazgatási és közkórházi alkalmazottak, valamint a közigazgatási és közkórházi nyugdíjasok, özvegyek és árvák részére a közgyűlés utólagos hozzájárulása és a m. kir. belügyminiszter úr jóváhagyása remé­nyében már most kiutalványozza azokat a magasabb illetményeket, amelyeknek az 1923. évi július hó 1-től kezdődően való megállapítása iránt a közgyűléshez egyidejűleg előterjesztést tett. Utasítja a tanács a központi pénztárt, hogy a tényleges szolgálatban álló székesfővárosi közigaz­gatási és közkórházi tisztviselők és egyéb alkal­mazottak fizetését, háborús segélyét, havi drágasági segélyét, rendkívüli segélyét, rendkívüli segélypótlékát és bármilyen címen élvezett hasonló pótlékát, továbbá a közigazgatási és közkórházi nyugdijasok, özvegyek és árvák ellátási díjait, rendkívüli segélyét és rend­kívüli segélypótlékát, általában a bármilyen címen élvezett készpénzjárandóságokat — a lakáspénz és családi pótlék kivételével — az 1923. évi június hó végével szüntesse be; ellenben az 1923. évi július hó 1-től kezdődően az alábbi újabban megállapított fizetéseket és pedig : 1. A végleges közigazgatási és közkórházi tiszti személyzet részére: I. fizetési osztály: 1. fizetési fokozat havj 360.000 K 2- „ „ „ 340.000 „ la. fizetési osztály: 1. fizetési fokozat havi 310.000 K 2. „ „ „ 295.000 „ II. fizetési osztály: 1. fizetési fokozat havi 270.000 K 2. „ „ „ 258.000 ,, III. fizetési osztály: 1. fizetési fokozat havi 245.000 K 2. „ „ „ 235.000 „ IV. fizetési osztály: 1. fizetési fokozat havi 225.000 K 2. „ „ „ 215.000 „ V. fizetési osztály: 1. fizetési fokozat havi 200.000 K 2. „ „ „ 190.000 » VI. fizetési osztály: 1. fizetési fokozat havi 180.000 K 2. „ „ „ 172.000 „

Next

/
Thumbnails
Contents