Fővárosi Közlöny, 1924 (35. évfolyam, 1-42. szám)

1924-01-11 / 1. szám

1924. január 11. 1. szám. rr r BUDAPEST • SZEKESFO VAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXV. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXV. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 60.000 korona, félédre 30.000 korona, egyes szám ára ivenként 500 korona. •«• SZERKESZTŐSÉG; IV., Központi városház, IVa emelet 232. szám. • • + KIADÓHIVATAL: Központi városház, Varosház-utcai rész, Elnöki ügy­osztály, I. emelet 110. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szé küldésére ••••••••••••• vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ************* A székesfőváros újévi üdvözlő küldöttsége a Kormányzónál. A székesfőváros küldöttsége 1923. dec. 31-én dr. Sipöcz Jenő polgármester vezeté­sével tisztelgett nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Ö Főméltóságánál, hogy őt az újév alkalmából üdvözölje. A polgármester a Kormányzó Ő Főméltó­ságához a következő beszédet intézte : Főméltóságú Kormányzó Úr! Budapest székesfőváros törvényhatósági bizott­ságának küldöttségét vezetem Főméltóságod elé, hogy az újév küszöbén a székesfőváros közönségé­nek hódolatát tolmácsoljam. A hagyományos szokástól eltérőleg Főméltó­ságod kegyes engedelme folytán nem az újév első napján, hanem az ó-év utolsó napján jelentünk meg, mert a törvényhatósági bizottság megbízatása a mai nappal lejár és így holnap már nem lett volna törvényes felhatalmazása e közjogi funkció elvégzésére. Ám a törvényhatósági bizottság lelkéből önként tört elő az a kívánság, hogy feloszlása előtt még egyszer tiszteleghessen Főméltóságod előtt egyrészt, hogy a mult évben annyiszor tapasztalt jóságát és kegyességét megköszönje, másrészt, hogy a jövő évre boldogságot kívánjon. A mult évben az államfői kegy megnyil­vánulásának legnevezetesebb mozzanata Főméltó­ságodnak a főváros jubiláris közgyűlésén való részvétele volt. Első esetben történt, hogy az államfő átlépte a közgyűlési terem küszöbét, ami ezt a napot önmagában felejthetetlenné tette. Fő­méltóságod azonkívül a székesfőváros közönségéhez intézett magas leiratában, amelyben a keresztény és nemzeti alap fentartásának szükségességét hangoz­tatta, egyúttal megjelölte nekünk az utat a jövőre is. Főméltóságod eme kegyes kitüntetése még csak öregbítette azt a szeretetet és törhetetlen ragaszkodást, amelyet a székesfőváros egész lakos­sága Főméltóságod iránt érez. Amidőn a jubiláris közgyűlés egyhangú hatá­rozatához képest ezt a kitüntetést hálásan meg­köszönjük, arra kérjük Főméltóságodat, hogy tartsa meg szeretetében a székesfővárost továbbra is és hogy mint a magyarság vezére és a kereszténység bajnoka vezesse a nemzetet és fővárost továbbra is a konszolidáció megkezdett útján új, boldogabb magyar jövendő felé. Az Isten áldása legyen Főméltóságú Kor­mányzó Úron és szeretett családján ! A Kormányzó Ő Főméltósága, kit a fogadóterembe való belépésekor a küldöttség lelkes éljenzéssel fogadott, az üdvözlésért meleg szavakban mondott köszönetet és han­goztatta a konszolidáció megkezdett útján való egyenes haladás szükségességét, amely­hez a maga részéről mindenkor készséggel nyújt segédkezet. Kijelentette, hogy örömmel jött el az ötvenéves jubiláris közgyűlésre, hogy ezzel is dokumentálja a főváros iránti meleg érdeklődését; rámutatott az összetartás és egységes munka jelentőségére és szükséges­ségére. A Kormányzó, akinek szavait többször félbeszakította az éljenzés, végül a küldöttség minden egyes tagjával kezet szorított.

Next

/
Thumbnails
Contents