Fővárosi Közlöny, 1925 (36. évfolyam, 1-30. szám)

1925-01-09 / 1. szám

1925. január. 9. 1. szám. rr r BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVI. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVI. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 10 aranykorona, félévre 5 aranykorona, egyes szám ára ívenként 10 aranyfillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, U/a emelet 232. szám. • • • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, Elnöki ügy­osztály, I. emelet 110. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny rézsére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére + + + + + + + + + + + + + vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ••••••••••••• Újévi üdvözlések. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága hatáskörében eljáró tanács küldöttsége 1925. január 1-én dr. Ripka Ferenc kormánybiztos, h. főpolgármester vezetésével kihallga­táson jelent meg a Kormányzó Őfőméltósága előtt, hogy őt az újév alkalmából üdvözölje. A küldöttség tagjai voltak: Folkusházy Lajos, dr. Buzáth János és dr. Zilahi-Kiss Jenő alpolgármesterek, továbbá Fock Ede és dr. Csupor József tanácsnokok. Dr. Ripka Ferenc kormánybiztos, h. főpolgármester a Kormányzó Öfőméltóságát a következő szavakkal üdvözölte: Főméltóságú Kormányzó Úr! Budapest székesfőváros autonómiájának leg­fontosabb szerve, a törvényhatósági bizottság, ezidőszerint szünetel s annak helyét a közgyűlést pótló tanács tölti be. Ennek a testületnek a kép­viseletében jelentünk meg Főméltóságod előtt, hogy az évforduló alkalmából hódolatteljesen üdvözöljük Főméltóságodat. Őszinte szívvel kívánjuk, adjon a Gondviselés erőt, egészséget Főméltóságodnak az új esztendőben s árassza el bőséges áldásával Főméltóságodnak életét és működését. A székesfőváros hatóságaira nézve az elmúlt esztendő nehéz és küzdelmes volt. El vagyunk rá készülve, hogy a jövő esztendőt is a megpróbál­tatások útján kell megtennünk. Nehéz és felelősség­teljes munkánkhoz, hazánknak és székesfővárosunk­nak rajongó szeretete ad nekünk erőt. De emellett szükségünk van a mi felsőbb hatóságainknak jó­indulatú támogatására és főképpen a legfelsőbb helynek, Főméltóságodnak atyai szeretettől áthatott rokonérzésére is. A mi hűséges ragaszkodásunk ellenében ezt kérjük Főméltóságodtól az évforduló alkalmából s ezzel ' • vánunk Főméltóságodnak boldog új esztendőt! A Kormányzó Őfőméltósága szívélyesen meg­köszönte a székesfőváros megemlékezését, majd behatóan érdeklődött a székesfőváros ügyei iránt és különösen figyelmébe ajánlotta a székesfőváros vezetői­nek az idegenforgalom fejlesztése érdekében teendő intézkedéseket. A tisztelgés után a székesfőváros küldöttsége a főhercegi család tagjainál és a m. kir. miniszter­elnöknél kitett üdvözlőíveket írta alá.

Next

/
Thumbnails
Contents