Fővárosi Közlöny, 1926 (37. évfolyam, 1-17. szám)

1926-01-08 / 1. szám

1926. január 8. 1. szám. BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 300.000 korona, félévre 150.000 korona, negyedévre 85.000 korona, egyes szám ára ívenként 1700 korona. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, ÍVs emelet 232. szám. • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész. Elnöki ügyosztály, I. emelet 100. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére • + • vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ••••••••••••• A székesfőváros újévi üdvözlő küldöttsége a Kormányzónál. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizott­sága az újév alkalmából küldöttségileg üdvözölte Magyarország kormányzóját. A küldöttség tagjai voltak: dr. Ripka Ferenc főpolgármester és dr. Sipöcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos és dr. Buzáth János alpolgármesterek, továbbá Becsey Antal, dr. Bódy Tivadar, Ereky Károly, dr. Gaár Vilmos, Hann Arnold, dr. Joanovich Pál, dr. Kozma Jenő, dr. Lázár Ferenc, dr. Szőke Gyula és Zsombor Géza törvény­hatósági bizottsági tagok. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester a kormányzó Őfőméltóságát az alábbi beszéddel üdvözölte: Főméltóságú Kormányzó Úr! „Budapest székesfőváros új törvényhatósági bizottsága most jelenik meg először Főméltóságod előtt, hogy hódolatteljes tiszteletéről és hűséges ragaszkodásáról tegyen tanúságot. Ez a küldöttség hozza el Főrnéltóságodnak Budapest székesfőváros tiszteletteljes újévi üdvözletét is. Ha Magyarország Kormányzója kitekint az ablakán, a székesfőváros háztengerét látja. Ha Buda­pest népe munkaközben felemeli fejét és a magasba néz, ezt a szent koronával ékesített palotát látja és Magyarország Kormányzójára gondol. Ez a hat éves kapcsolat sötéten szomorú időkben keletkezett, de Főméltóságod bölcs vezetése a szomorú időből kiemelte a székesfővárost és a hazát. A ma jobb, mint a tegnap volt és szebb lesz a holnap. Buda­pest törvényhatósága komoly megértéssel termelő munkához fogott. Ezt a munkát egész erejével támogatja a kormány s így hat gyógyítólag a főváros egészsége az egész nemzetre. De a legfelsőbb hely, a legfelsőbb támogatás itt van, mert Főméltóságod kezében van a nemzet irányítása. Kérjük tehát, hogy a főváros nemes törekvéseit kegyes jóindu­latával támogassa, hogy betölthessük azt a hivatást, amit a törvény és a lelkiismeret parancsol. Budapest székesfőváros a jóságos Isten min­den áldását kérve Főméltóságodra, hódolattal kíván boldog új esztendőt!" A Kormányzó Őfőméltósága az üdvözlésre a következő szavakkal válaszolt: — Köszönöm uraim, hogy elhozták nekem Budapest székesfőváros jókívánságait. Szívből viszonzom azokat. — Választóik bizalma alapján fontos szerep jut Önöknek e város sorsának intézésében. Budapesten összpontosul jelentékeny részben az egész ország kultúrája, ipara és kereskedelme. Önöknek is fel­adata, hogy a nemzeti munka részére itt megfelelő légkört teremtsenek. Bízvást remélem, hogy ennek a feladatnak, e feladat nagyságának és fontosságá­nak teljes tudatában, önzetlen fáradozással és az egyetemes célokat, az összesség érdekeit tartva szem előtt, együttérzésben az egész nemzettel fognak közemüködni abban, hogy Budapest székesfőváros betöltse az ország érdekében nagy hivatását. — Még egyszer köszönöm jóleső megemléke­zésüket. A tisztelgés után a székesfőváros küldöttsége a főhercegi család tagjainál és a m. kir. miniszter­elnöknél kitett üdvözlőíveket írta alá

Next

/
Thumbnails
Contents