Fővárosi Közlöny, 1926 (37. évfolyam, 18-28. szám)

Tárgymutató - 1926-04-30 / 18. szám

1926. április 30. 18. szám. snK /f r BUDAPEST' SZEKESF0VAR0S • HIVATALOS • LAPJA XXXVII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 300.000 korona, félévre 150.000 korona, negyedévre 85.000 korona, egyes szám ára ivenként 1700 korona. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, 1V* emelet 232. szám. • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész. Elnöki ügyosztály, I. emelet 100. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése Is intézendő. ••••••••••••• Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1926. április 28-án (szerdán) tartott folytatólagos rendes közgyűlése Második nap. (A közgyűlés kezdődik d. u. 4 óra 20 perckor.) (Az elnöki széket Ripka Ferenc főpolgármester foglalja el) Elnök: A folytatólagos közgyűlést megnyitom és a megjelent biz. tag urakat üdvözlöm. A jegyző­könyv hitelesítésére felkérem Csóka Vendel, Deutsch Mór, Déri Ferenc, Kakujay Károly, Magyar Miklós, Matos Jenő, Pakányi Ferenc, Percei Béla, Scheuer Róbert és Siegescu József biz. tag urakat, a tanács részéről pedig Purebl Győző tanácsnok urat. Távolmaradásukat kimentették Raffay Sándor, Máté István, Viczián István, Rásó Lajos, Lédermann Mór, Bródy Ernő és Wiesenberger Vilmos biz. tag urak. Egyben jelentem, hogy Homonnay Tivadar biz. tag úr négyheti, Farkas István biz. tag úr háromheti és Schrőder Ferenc biz. tag úr négyheti szabadságot kérnek a közgyűléstől. Méltóztatnak a kért szabad­ságokat megadni. Jelentem, hogy Südy Aladár biz. tag a hozzám­intézett levelében bejelentette, hogy törvényhatósági bizottsági tagságáról lemond; a lemondás folyomá­nyaként a III. választókerületben egy rendes tagsági hely üresedett meg, melyre a törvény IX. §-a alapján az igazolóválasztmány folyó hó 22-én kelt 33. számú határozatával Stádler Nándor (Éljenzés a szélső jobb­oldalon.) törvényhatósági bizottsági póttag rendes tagul behivatott. Jelentem, hogy április 21-én kelt 542. számú rendeletemmel a néhai Szabó Gyula és Karányi Elemér kerületi elüljárók elhalálozása folytán meg­üresedett kerületi elüljárói állásokra az 1873: XXXVI. törvénycikk 109. §-a alapján, 1926. április 21-től kezdődően, ideiglenesen, további intézkedésig Halász Elemér (Éljenzés.) és Kálmánczhelyi Béla (Éljenzés, székesfővárosi főjegyzőket behelyettesítettem. (He­lyeslés.) Napirend előtt bejelentem, hogy a tárgysorozat 51. pontja alatt felvett ügy további előkészítés végett levétetik a napirendről. A napirendhez kíván szólni Joanovich biz. tag úr. Joanovich Pál: Igen tisztelt Közgyűlés! Napi­rendünkön két fontos tárgy szerepel, az egyik a 28. pont, amely a közoktatásügyi alkalmazottak illet­ményeinek és státusának rendezéséről szól, a másik a 49. pont, amely a közigazgatási tisztviselők, hivatal­nokok és egyéb alkalmazottak státusának és illet­ményeinek, valamint a nyugdíjasok és ezek özvegyei és árvái ellátási díjainak rendezéséről szól. Miután ez a két ügy egymással szorosan össze­függ, miután azonban az alapelvek, amelyek mind a két ügy elbírálásánál figyelembeveendők, a 49. pont alatt felvett tárgynál vannak lefektetve, a közgyűlés összes pártjaival egyetértőleg indítványozom, méltóz­tassék kimondani, hogy a 28. pont alatt felvett tár­gyat, nevezetesen a közoktatásügyi alkalmazottak illet­ményeinek, valamint az őket, özvegyeiket és árváikat megillető ellátási díjaknak újabb szabályozása tárgyá­ban tett javaslatot a 49. pont alatt felvett tárgy le­tárgyalása után méltóztatik elintézni. (Általános helyeslés.) Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni a biz. tag úr javaslatához. Kis Jenő biz. tag úr napirend előtt kért szót. (Halljuk! — balfelől.) Kis Jenő: Tisztelt Közgyűlés! A főváros közön­sége, különösen a főváros munkássága és kispolgár­sága a legsúlyosabb válsággal küzd. A főváros lakos-

Next

/
Thumbnails
Contents