Fővárosi Közlöny, 1927 (38. évfolyam, 46-55. szám)

1927-11-04 / 46. szám

[Sas*­lifrMÍ fővárosi közlöny! BUDAPEST • SZÉKESFŐVÁROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVIII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVIII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 pengő, félévre 14 pengő, negyedévre 8 pengő, egyes szám ára ívenként 16 fillér. •SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, ÍV> emelet 232. szám. •••KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész., I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások • •••••••••«•••••••••••••• pontos bejelentése is intézendő. •••••••*••••••••••••"• + ••• Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1927. október 26-án (szerdán) és 27-én (csütörtökön) tartott rendes közgyűlése Első nap. — 1927. október 26-án. — (A közgyűlés kezdődik Ripka Ferenc főpolgár­mester elnöklete alatt délután 4 óra 20 perckor.) Elnök : A rendes közgyűlést megnyitom és a megjelent tagokat üdvözlöm. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Földvári Béla, Hegedűs József, Hoffmann Mihály, Hunkár Géza, Kirchner Béláné, Lázár Ferenc, Nagy Vince, Szakái Géza, Müller Ernő és Zsiros István törvény­hatósági biz. tag urakat, a tanács részéről pedig Borvendég Ferenc tanácsnok urat. Távolmaradásukat kimentették Auer Pál, Csilléry Béla, Dalmady Ödön, Takács István, Vladár Márton, Rupp László és Darvas Gyula biz. tag urak. Bejelentem, hogy Verebély Jenő biz. tag úr hatheti szabadság engedélyezését kérte. Méltóztatik a kért szabadságot megadni. (Elfogadtatik.) Jelentem a t. közgyűlésnek, hogy Lord Rother­meretől és gróf Apponyi Alberttől a közgyűlés által kifejezett üdvözlésért köszönőirat érkezett. A köszönőiratokat a főjegyző úr fel fogja olvasni. Gallina Frigyes főjegyző : Lord Rothermerének, Londonban, 1927. október 11-én kelt köszönőirata a következő. (Olvassa): Dr. Sipöcz Jenő Budapest polgármesterének Magyarország. Kedves Polgármester Úr! Nehezen tudom megfelelően kifejezni azt a mélységes örömet, amelyet az a nagyon szép ajándék okozott nekem, amelyet Budapestnek — Magyarország fővárosának — törvényhatósága nevében küldött nekem és az a szép levél, amely ahhoz mellékelve volt. Ajándékuknak minden egyes részlete ön­magában véve olyan művészi alkotás, amelyet meggyőződésem szerint a világnak egy tervezője vagy iparművésze sem tudna felülmúlni. Az a szimbólum, amely az aranytollban testesül meg, egyesíti egy korábbi művészi korszaknak artisz­tikusan finom elképzelését az aranyművesség leg­modernebb tudásával, míg az albumnak és tok­jának szép anyaga és művészi díszítése oly kincs, amelyet én és gyermekeim legdrágább értékeink közé fogunk számítani. Igazán mélyen meghatott levelének szivélyes­sége, különösen pedig annak befejező része. Nagyon boldoggá tesz az a tudat, hogy azokra a komoly igazságtalanságokra, amelyeket Magyarország a trianoni békeszerződés folytán elszenvedett, a művelt világ figyelmét felhívhattam. Egész Európának békéje és boldogsága azon múlik, hogy ezek az igazságtalanságok jóvá­tétessenek, a jog uralma fentartassék és hogy Magyarországnak azok a nagy történelmi területei visszaállíttassanak, amelyeken a trianoni béke­szerződés aláírásának idejében túlnyomóan magya­rok laktak. Legkomolyabban remélem, hogy Magyar­ország jogos igaza a világ nemzeteinek igazságossága és Európa békéje érdekében ez a komoly kérdés gyorsan megoldódik. Legyen meggyőződve arról, hogy a magyar nép támogatása mellett erőfeszítéseim addig nem fognak csökkenni, amíg azokat siker nem fogja koronázni. Maradok kiváló tisztelettel híve. (Éljenzés.)

Next

/
Thumbnails
Contents