Fővárosi Közlöny, 1928 (39. évfolyam, 63-79. szám)

1928-10-29 / 63. szám

WfF XXXIX. évfolyam. 63. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ívenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, U/i emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész., I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint & lakások pontos bejelentése is intézendő Tartalom. Oldal Tanácsi határozatok: A központi pénztár címére postautalványon érkező küldemények hiányos megjelölése 2487 Hivatalos hirdetések 2487 Mellékletek: I. A főváros 1929. évi költségvetésének tárgyalása a pénz­ügyi bizottságban: Oldal Tizenharmadik nap október 23-án: Részletes vita 1 Tizennegyedik nap október 24-én: Részletes vita befejezése 15 II. A pénzügyi bizottság jelentése a költségvetés ügyében. III. A tanács határozata a költségvetés ügyében. Tanácsi határozatok. í HIVATALOS HIRDETÉSEK. 148.356/1928—VI. szám. A központi pénztár címére postautalványon érkező küldemények hiányos megjelölése. A számvevőség jelentése szerint a kerületi pénztárak és egyes hivatalok és intézmények a központi pénztárnak postautalványon küldött össze­geknél a postautalvány szelvényén csak a befizetést teljesítő fél nevét tüntetik ki, ellenben az összeg rendeltetését jelző közelebbi adatok közlését mel­lőzik. Ez a körülmény a számvevőségnek nemcsak lényeges többletmunkát okoz az összeg rendelteté­sére vonatkozólag lefolytatott levelezéssel vagy más módon való nyomozással járó teendőkkel s ezáltal a végleges elszámolást megnehezíti, sőt sokszor hónapokig késlelteti, hanem az érdekelt feleknek az érdekeit is sérti. Felhívja ehhezképest a tanács az összes hiva­talokat, intézeteket és üzemeket, hogy a jövőben a központi pénztár részére postautalványon küldött összegeknél a postautalvány szelvényén a befizetést teljesítő fél nevén és lakáscímén kívül mindenkor tüntessék fel a megküldött összeg rendeltetésére vonatkozó összes adatokat. Általános ajánlati feltételek a székes­főváros tanácsa által kiírt s alább fel­sorolt nyilvános versenytárgyalásokhoz. Ajánlatot csak magyar honos vállalkozó vagy Magyar­országon bejegyzett cég tehet. A hirdetett munka (szállítás) teljesítéséhez ipari jogosít­vány (iparengedély, iparigazolvány) szükséges, illetőleg ennek nemlétében az ipartörvény szerint jogosított megbízottat kell az ajánlatban bejelenteni. Budapesti ajánlattevők ajánlataikat postán nem küld­hetik be. Pályázni csak a székesfőváros által kiadott hivatalos nyomtatványokon (ajánlat, költségvetés stb.) lehet és pedig mindegyik versenytárgyalási hirdetménnyel kapcsolatban külön-külön. Ha valamely versenytárgyalási hirdetményben többféle munkanem (szállítás) van megjelölve, ezekre külön­külön is lehet pályázni. Az ajánlatot lepecsételt és felirattal (címzés, verseny­tárgyalási hirdetmény száma, munka vagy szállítás meg­jelölése) ellátott sértetlen borítékban kell benyújtani az illető versenytárgyalási hirdetményben megjelölt helyen és időben. Magára az ajánlatra 1 P 60 fill. állami és 1 P 60 fill. fővárosi okmánybélyeget kell ragasztani, a mellékletekre (költségvetés, tervek stb.) pedig még ívenként külön 16 fill. állami és 16 fill. fővárosi okmánybélyeget. Fővárosi okmánybélyegek a tanács középponti segédhivatalának iktatójában (IV., Központi városháza, I. em. 114. ajtó) kaphatók. Az ajánlati nyomtatványok valamennyi rovatát tisztán és olvashatóan kell kitölteni és pedig magyar nyelven, továbbá a nyomtatványokat tanuk láttamozása mellett sajátkezüleg, illetőleg cégszerűen kell aláírni. Bejegyzett cégeknél a leg­utóbbi hiteles cégkivonatot az ajánlathoz mellékelni kell. Az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával elismeri, hogy a székesfővárosnak a hirdetett munka (szállítás) teljesí­tésére vonatkozólag érvényben lévő általános és részletes vállalati feltételeit, továbbá a terveket, a helyi '(telek stb.) viszonyokat ismeri s hogy az említett feltételeket, valamint a székesfőváros szokásos elszámoló szabályzatát magára nézve mindenben kötelezően elfogadja.

Next

/
Thumbnails
Contents