Fővárosi Közlöny, 1929 (40. évfolyam, 37-73. szám)

1929-05-21 / 37. szám

1929. május 21. XL. évfolyam. 37. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉS! ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ivenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, l 1/" emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. Tartalom. Oldal Szabó Imre dr. tiszti főügyész f 937 A lakásügyi bizottság ülése május hó 13-án 939 Oldal A FANSz közleményei 949 Hivatalos hirdetések 951 Dr. Szabó Imre tiszti főügyész. Május 17-én elárvult a városházán egy íróasztal, mely mellett másfél évtizednél nagyobb időn át sorakoztak betűrendekbe azok a széleskörű jogi tudásból, mélyen gyökerező jogérzékből fakadó szakvélemények, szerződések, periratok és különböző tervezetek, amelyek Szabó Imre dr. tiszti főügyészt az ország egyik legelső közigazgatási jogászává avatták. Váratlanul esett ki a toll dolgos kezéből. Hiszen a legszebb férfikorában volt és ő maga is energiáinak akkora teljességében érezte magát, elhivatottságának olyan mélységes tudatában volt, hogy a székesfőváros közéletében expan­zivebb és irányító tevékenységet kivánt kifejteni abban a rendíthetetlen hitben, hogy nagyszerű tudásával, fáradhatatlan tevékenységével s a főváros közigazgatási problémáinak átfogó ismeretével más őrhelyen nagyobb szolgálatokat tehet a székesfőváros közönségének, mint régi helyén, melyre pedig egyenesen predesztinálva volt. Mindenkit megdöbbentett tehát a sorsnak az a könyörtelen végzése, mely ennek a kiváló, érdemekben gazdag és a közönség érdekeire féltékeny gondossággal őrködő tisztviselőnek munkásságát akkor törte ketté, amikor minden oldalról felfokozott érdeklődéssel figyelték a fő­város messze jövőjére is kiható, felfelé-lefelé egy­aránt rendkívül felelősséggel járó munkásságát. Szabó Imre dr. tiszti főügyész olyan idők­ben intézte a székesfőváros jogügyeit, amilyenekre azelőtt példa nem volt. Közvetlen azután, hogy főügyész lett, a háborús törvények és kormányrendeletek sorozata a közigazgatás minden ágazatában a rendkívüli intézkedések és a háborús szabályrendeletek egész sorának megalkotását követelte meg. A háborút követő konvulzióknak, a magyar közigazgatási jog rendszerének kereteiből nemcsak kilépő, de sokszor azzal merőben ellenkező jogalkotásai a székesfőváros közigazgatását nem egy ízben a legnehezebb jogi problémák elé állították. A felfordulásokat követő eltakarító és építő­munka, a közlekedési üzemek megalapítása, a konszolidáció, a szanálás, a külföldi kölcsönök rendezése stb., mind a jogi kérdések olyan tömegét,vetették felszínre, amellyekkel ezelőtt a közigazgatási tudományok sem elméletben, sem a gyakorlatban nem találkoztak és Szabó Imre dr. tiszti főügyész ezekben a nehéz időkben intézte a székesfőváros jogiigyeit és meg­birkózott a nap-nap mellett felbukkanó újabb és újabb jogi problémákkal olyan fölényes tudással és olyan kiváló jogérzékkel, hogy munkássága révén a legkitűnőbb magyar jogá­szok legelső soraiba emelte az elismerés. A tanácsüléseken előterjesztett jogi véleményeivel, a főváros külföldi hitelezőivel kötött egyezmények tárgyalásai során, a székesfővárosnak óriási vagyontárgyakról ren­delkező szerződéskötéseinél, a székesfőváros peres ügyeinek intézésénél és minden egyes alkalommal, amikor szakvéleményét kikérték, ismert konciliáns szerénységével, de annál kápráz­tatóbban ragyogtatta meg messze szerteágazó jogi tudásának kincseit, melyeknek értékeit igen nagyra becsülték nemcsak a székesfőváros minden fórumán, hanem a főváros ügyvédei és a bíróságai körében is. A székesfőváros közönségének rajongó és áldozatos tisztviselője a tanács lelkes és fáradhatatlan munkatársa, a tiszti ügyészség jólelkű és a szeretett vezetője, a jogtudományok kiváló elméleti és gyakorlati művelője volt Szabó Imre dr. tiszti főügyész, akit a mulandó­ság nem ragadhatott ki a székesfőváros közéleté­ből, mert tovább él nagyszerű alkotásaiban és emlékezetünkben, mely őt a székesfőváros leg­kiválóbb férfiainak sorába állítja.

Next

/
Thumbnails
Contents