Fővárosi Közlöny, 1929 (40. évfolyam, 74-99. szám)

1929-10-08 / 74. szám

1929. október 8. M. XL. évfolyam. 74. szám. Lw FŐVÁROSI KÖZLÖNY] BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ivenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, l»/» emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. Tart Oldal Bizottsági illések: A vízvezetéki és világítási üzemi bizottság ülése szeptember hó 30-án 1865 A magánépítési albizottság ülése október hó 7-én . 1885 Személyi ügyek: Új szakorvosok . 1885 alom. Oldal Hivatalos hirdetések 1885 Melléklet: Az 1930. évi költségvetés a pénzügyi bizottságban: A polgármester expozéja 1 BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK. A vízvezetéki és világítási üzemi bizottság ülése. — 1929. évi szeptember hó 30-án. — Fontosabb tárgy. (Az Elektromos Müvek és a Gázművek zárószámadásai és költségelőirányzatai.) A vízvezetéki és világítási üzemi bizottság folyó évi szeptember hó 30-án délután félhat órakor ülést tartott Borvendég Ferenc tanácsnok elnöklete alatt. Előadó volt: Sztankovits Mihály tanácsjegyző. Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelen­teket. Bejelenti, hogy a törvényhatósági bizottság közgyűlése a székesfőváros Vízműveit önálló vagyon­kezelési üzemmé szervezte át. Ennek folyományaként a világítási üzemi bizottság elnevezése is — vízvezetéki és világítási üzemi bizottság elnevezésre változott s ez a bizottság fogja a jövőben a három nagy üzemre vonatkozó kérdéseket tárgyalni. A Vízművek zárószámadását a községi háztartás zárószámadásával együtt a közgyűlés már letárgyalta és elfogadta. A Vízművek költségelőirányzata ezúttal első ízben kerül most a bizottság tárgyalása elé. Kegyeletes szavakkal kell megemlékeznie a Gázművek kiváló vezérigazgatójának, Rózsa Károly­nak elhúnytáról, aki a Gázművek megváltása óta igen nehéz viszonyok között látta el az üzem fontos tennivalóit, néha súlyos megpróbáltatások között. Mindig teljes igyekezetével szolgálta a vállalat s közvetve a székesfőváros javát, ezért a székes­fővárosnak az elhúnyt iránt tartozó kötelességét teljesíti, amikor javasolja, hogy a bizottság Rózsa Károly emlékét és érdemeit a bizottság ülésének jegyzőkönyvében is örökítse meg. (Általános helyes­lés. — Elfogadtatik.) Bejelenti, hogy Piazza Győző és Hufnagel Imre biz. tagok másirányú elfoglaltságuk miatt távol­maradásukat kimentették. Napirendi indítványt terjeszt elő. Javasolja, hogy a bizottság a zárószámadásokat és a költség előirányzatokat mind a három üzemre nézve együttesen tárgyalja először általánosságban. Amennyiben a bizottság részletes tárgyalást is kívánna, erre az általános vita befejezése után rátérhetnek. (Helyeslés.) Bejelenti, hogy a zárószámadások itt csak azért kerülnek most tárgyalás alá, mert előzetesen a pénzügyi bizottság kebeléből a zárószámadások felülvizsgálására kiküldött albizottság tárgyalása alá kellett azokat bocsátani. Ez az albizottság főkép abból a szempont­ból kívánta tárgyalni a zárószámadásokat, hogy az egységáraknak és a községi háztartáshoz való hozzá­járulásnak kérdését minden vonatkozásban tisztázza. Bejelenti, hogy az albizottság úgy az Elektromos, mint a Gázműveknek zárószámadását letárgyalta és az előterjesztett javaslatokhoz hozzájárult. A bizottság az elnöknek a tárgyalás rendjéhez tett indítványát elfogadta. Napirend előtt Sümegi Vilmos: Magáévá teszi az elnöknek a tárgyalás rendjére vonatkozóan tett indítványát. Előzetesen azonban a tárgyalás megrövidítése érdeké­ben néhány kérdést kíván tisztázni, amelyeket igen fontosaknak tart. Az első az, hogy amikor a válasz­tások idején a választók előtt programmokat adtak, akkor mindannyian megígérték, hogy a közszolgál­tatások árát olcsóbbá teszik. A székesfőváros közön­sége ennek az ígéretnek a teljesítését majd számon is fogja kérni. Ezzel az ígérettel szemben tudniillik a költségvetések és zárószámadások tételeiben, amelyek adatszerűen igazolják a kitűnő vezetést, — semmit sem talál, ami az egységárak mérsékléséről szólna. Ebben az irányban tehát tájékoztatást kér. Másik kérdés, hogyan áll a Talbot Centrálé ügye, amelyben nagy viták voltak a székesfőváros és az állam emberei között. Erről az ügyről a legkülön­félébb híreket lehet olvasni és nem lehet tisztába jönni, hogy miként áll tulajdonképen ez az egész ügy. Erre nézve is tájékoztatást kér.

Next

/
Thumbnails
Contents