Fővárosi Közlöny, 1930 (41. évfolyam, 42-83. szám)

1930-05-27 / 42. szám

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ivenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, IVa emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése Is intézendő. Tartalom. Oldal Tanácsi határozatok: A svábhegyi fogaskerekű vasút nyári menetrendje . 1209 Közmunkák vállalatba adása 1209 Uj utcaelnevezések 1209 Bizottsági ülések: A közlekedési bizottság ülése május hó 14-én . . . 1209 Kormányhatósági jóváhagyások: A vakok készítményeinek elhelyezése 1226 Oldal Személyi ügyek: Áthelyezések 1226 Nyugdíjazások 1226 Általános rész: A kir. tanfelügyelő körlevelei 1227 Hivatalos hirdetések 1227 TANÁCSI HATÁROZATOK. A svábhegyi fogaskerekű vasút nyári menetrendje. A tanács 1930. évi május hó 16-án kelt 74.678/1930—V. számú határozatával tudomásul vette a in. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség 2596/1930. számú átiratát, amellyel jóváhagyta a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság üzem­kezelésében levő Svábhegyi fogaskerekű vasúton életbeléptetendő 1930. évi két darab nyári menetren­det. A szóbanforgó két menetrendet a Fővárosi Köz­löny mai számának Hivatalos hirdetések rovatában közöljük. Közmunkák vállalatba adása. A tanács kiadta 49.659/1930—111. számú hatá­rozatával az I. kerület, Prímásbástya, Kapisztrán-tér és Bécsikapu-tér között fekvő szakaszának útrendezési munkálatait Fábián, Somogyi és György vállalkozó cégnek 28.838 pengő ajánlati összeg ellenében. Új utcaelnevezések. A tanács tudomásul vette 49.044/1930—III. sz. határozatával a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 16.282/1929. számú határozatát, amely szerint az I. kerület, Vöröskő-utcából a 8367. és 8382/2. új hrsz. teleknél északkeleti irányban kiinduló s a 8361, új hr. számú teleknél egy, a szabályozási tervbe 20 méter szélességgel felvett névtelen utcába torkoló, 4 öl széles névtelen utcát )>Gyimes-utcá«-nak nevezte el. BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK. A közlekedési bizottság ülése. — 1930. évi május hó 14-én. — (Fontosabb tárgyak: A fedett várócsarnokok és a vil­lamosok túhsúfoltsága. — A környéki autóbuszjáratok.) A közlekedésügyi bizottság folyó évi május hó 14-én délután 6 órakor Berezel Jenő alpolgármester elnöklete alatt ülést tartott. Előadók voltak : Gömöry Albert tanácsi főjegyző és Kempelen Ágoston műszaki főtanácsos. Eiriok: A közlekedési bizottság ülését meg­nyitván, üdvözli a megjelent tagokat. Bejelenti, hogy napirendelőtti felszólalásra Katona Sámuel biz. tag kért és kapott engedélyt. Napirend előtt. (A fedett várócsarnokok és a villamosok túlzsúfoltsága.) Katona Sámuel : Az utóbbi években több alkalommal szóvátette, hogy a villamosok végállomá­sain nincsenek megfelelő fedett várócsarnokok. Külö­nösen vonatkozik ez az 59-es végállomásra, ahol köz­tudomás szerint az utóbbi időben rengeteg turista fordul meg, de nemcsak a turisták, hanem a farkasréti temető forgalma is az utóbbi években erre a végállomásra terelődött nagy részben. Lehetetlen állapotnak tartja, hogy egy ilyen nagyforgalmú végállomáson meg­felelő fedett helyiség ne álljon az utasok rendelkezésére. A hűvösvölgyi és zugligeti végállomások ügyét is szóvátette, mert ott sincs megfelelő fedett helyiség, pedig ezt minden nagyobb befektetés nélkül meg lehetne oldani és biztosítani lehetne a kirándulókat legalább arról, hogy az állomáson meg legyenek védve az esős, viharos időben.

Next

/
Thumbnails
Contents