Fővárosi Közlöny, 1931 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-02 / 1. szám

1931. január 2. XLII. évfolyam. 1. szám. fOVAROSI KOZLONYi BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ívenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, l l/i emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése Is intézendő. Tartalom. Oldal Polgármesteri rendeletek: A patkányirtással kapcsolatos intézkedések .... 1 Közmunkák vállalatba adása • 1 Személyi ügyek: Kormányfőtanácsosi kinevezés 2 Orvosi kinevezés 2 Áthelyezések 2 Oldal Tisztviselői nyugdíjazások "í Altiszti nyugdíjazások . . 3 Általános rész: Új utcaelnevezések 3 Építési kérelmek 3 ingatlanforgalom . . . . 3 Hivatalos hirdetések 5 Polgármesteri rendeletek. A patkányirtással kapcsolatos intézkedések. A polgármester f. évi december hó 12-én 193.043/1930—X. szám alatt a következő rendeletet adta ki : A polgármesteri X. ügyosztály előterjesztésére a folyó évi december hó 10-én kelt 129.065/1930—X. számú hirdetés alapján a fővárosi patkányirtást meg­előző általános takarítási és tisztogatási munkálatok végrehajtását elrendeltem, miért is szükségesnek látom megtenni a következő intézkedéseket : A 25.000 példányban elkészített hirdetésből a Hirdetővállalat útján a főváros egész területén 1000 példányt kell kiragasztani, 1—1 példányt pedig a ker. elüljáróságok útján kivétel nélkül minden ingatlan és telektulajdonos kezéhez kell juttatni azzal az utasítással, hogy a hirdetést feltűnő és könnyen elérhető helyen, mindaddig tartsák kifüggesztve, míg a fővárosi általános patkányirtás nem nyer befejezést. A kerületi elüljáróságok a hatáskörük és ille­tékességük alá tartozó területre szükséges hirdetés­példányokat a polgármesteri X. ügyosztály kezelő­irodájában tartoznak átvenni és gondoskodni arról, hogy a kézbesítés haladéktalanul végrehajtassék. Felhívom a polgármesteri II. ügyosztályt, hogy a fővárosi csatornahálózat rendbentartását az általá­nos tisztogatásra való tekintettel, kísérje továbbra is figyelemmel és vegye már most prögrammjába a csatornanyílásoknak fokozatos oly átalakítását, hogy a nyílásoknak felső része legalább 50 cm-nyi mélységig sima falú legyen. Felhívom a polgármesteri VIII. ügyosztályt, nyomatékosan intézkedjék, hogy a felügyelete alatt álló nyilt és zárt élelmiszerpiacok, vásárcsarnokok, vágóhidak, élelmiszer- és takarmányraktárak a hirde­tésben foglalt rendelkezéseket hatványozott mérték­ben foganatosítsák, különösen történjék gondoskodás arról, hogy a központi vásárcsarnokba vezető alag­útból minden olyan anyag eltávolíttassák, amely a patkányok biztos menedékéül szolgálhat. Felhívom a polgármesteri I—XII. ügyosztályt, szigorúan utasítsák a hatáskörükbe tartozó üzemek és intézmények vezetőit a hirdetésben foglalt rendelkezéseknek pontos betartására, ezáltal is példát mutatva a főváros területén levő köz- és magán­vállalatoknak. Utasítom a köztisztasági hivatalt, gondoskodjék arról, hogy a napközben felgyülemlett háziszemét elfuvarozása zavartalan legyen és hogy a piacok, valamint vásárcsarnokok élelmi és egyéb hulladé­kainak az eltávolítása gyorsan történjék. Utasítom a főváros összes hivatalainak és üzemeinek vezetőit, hogy felelősség terhe mellett a hirdetés rendelkezéseinek pontosan tegyenek eleget. Felhívom a kerületi elüljáró urakat, hogy a hatáskörük és illetékességük alatt álló területen — a később elrendelendő patkányirtás eredményessége érdekében — a hirdetésben foglalt rendelkezések betartását az 1931. évi február hó 1-től kezdve minél szélesebb körben igen szigorúan ellenőrizzék, rend­ellenesség esetén a kihágási eljárás gyors megindítása és befejezése iránt intézkedjenek. Egyebekben a fővárosi általános patkányirtásra vonatkozó intézkedések megtételével és irányításával megbízom a polgármesteri X. ügyosztályt. Közmunkák vállalatba adása. A polgármester 153.110/1930—III. számú hatá­rozatával kiadta az V. kerület, Katona József-utca Visegrádi-utca és Pannonia-utca közötti szakaszának a kövező és előmunkálatait ifi. Helfenstein Károly vállalkozó cégnek 2277 P 70 f; a kocsiút aszfaltozási munkálatait pedig az Utburkotó és Építőanyaggyár Rt. vállalkozó cégnek 34.850 P; 160.552/1930— III. számú határozatával kiadta a III.^kerület, Perényi-út és Farkastorki-út ideig-

Next

/
Thumbnails
Contents