Fővárosi Közlöny, 1931 (42. évfolyam, 53-70. szám)

1931-09-01 / 53. szám

1931. szeptember 1. XLII. évfolyam. 53. szám. FŐVÁROSI KÖZLÖNY BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV, ker.. Központi városház, 1% emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház­utcai rész, I. em, 114. sz. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ívenként 16 fillér. TARTALOM. Oldal Kormányhatósági jóváhagyások: A Központi Tüzelőszerraktár beolvasztása 1085 Az ipari szakiskolák szervezeti szabályzata 1085 Polgármesteri rendeletek: Az óra- és élelmezési díjak megállapítása 1085 Személyi ügyek: Megbízatás 1087 Tanügyi nyugdíjazások 1087 Altiszti nyugdíjazások 1087 Új szakorvosok 1087 Oldal Általános rész: Kazínczy-emlékünnep 1087 Új utcaelnevezések 1088 Adománygyűjtési engedély 1089 Építési engedélyek 1089 Építési kérelmek 1089 Ingatlanforgalom 1089 Hivatalos hirdetések 1090 Kormányhatósági jóváhagyások. Polgármesteri rendeletek. A Központi Tiizelőszerraktár beolvasztása. A polgármester folyó évi július hó 30.-án kelt 108.650/1931—XII. számú határozatával közli a m. kir. belügyminiszternek folyó évi július hó 1.-én kelt 81.340/1931 — IV. számú leiratát, mely szerint a m. kir. belügyminiszter jóváhagyja Budapest székes­főváros törvényhatósági bizottságának folyó évi május hó 15-én tartott közgyűlésében 117. kgy. szám alatt a Központi Tüzelőszerraktárnak Budapest székes­főváros Gázműveibe való beolvasztása ügyében hozott határozatát. Az ipari szakiskolák szervezeti szabályzata. A polgármester folyó évi augusztus hó 12.-én kelt 120.102/1931—XIV. számú rendeletével közli a m. kir. kereskedelemügyi miniszternek folyó évi július hó 18.-án kelt 153.200/1931—XVII1. K. M., továbbá 153.300/1931 —XVIII. K. M., 153.400/1931. XVIII. K. M., végül 153.600/1931—XVIII. K. M. számú leiratait, melyek szerint a m.. kir. kereskedelem­ügyi miniszter jóváhagyja a székesfővárosi községi iparrajziskola kebelében létesített ipari szakiskolák és mesterképző tanfolyam szervezeti szabályzatát és tanítástervét. Az óra- és élelmezési díjak megállapítása. A polgármester f. évi augusztus hó 4.-én 91.201/1931—1. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A különmunkadíjak és jutalmak engedélyezé­sénél követendő elvek megállapítása tárgyában 101.215. 1931—I. szám alatt kiadott rendeletemmel kapcso­latosan szükségesnek tartom, hogy összefoglalva meg­állapítsam azt is, milyen óradíjak és élelmezési díjak, vagy egyéb külön díjak felszámítását fogom a köz­igazgatási alkalmazottak részére a jövőben engedé­lyezni. A felszámítható külön díjak az érvényben levő határozatok szerint a következők : I. A 90.729/1909—VI., illetve ennek módosítása tárgyában kiadott későbbi (164.081/1922., 129.771. 1923—I. stb.) határozatok értelmében általában a tisztviselők részére napi 3 pengő, az altisztek részére napi 1*50 pengő élelmezési díj számítható fel abban az esetben, ha az illető alkalmazottak a rendes hivatali időn kívül naponta legalább négy óra hosszat egy­folytában, hivatalfőnöki rendeletre és előzetes engedély mellett, akként teljesítenek hivatalos szolgálatot, hogy működésük helyéről étkezés céljából haza nem távozhatnak. II. A törvényhatósági bizottság közgyűléseire, vala­mint a törvényhatósági tanács üléseire a polgármesteri I. ügyosztály útján kirendelt tisztviselők este nyolc óráig 10 pengő, este tíz óráig további 5 pengő, éjjel 12 óráig további 5 pengő, éjjel 12 óra után további 10 pengő óra- és élelmezési díjat, valamint közlekedési és egyéb költségmegtérítést, az altisztek pedig ezen összegek 50%-át kaphatják.

Next

/
Thumbnails
Contents