Fővárosi Közlöny, 1933 (44. évfolyam, 1-32. szám)

1933-01-06 / 1. szám

MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, 1 % emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház­utcai rész, II. pavillon, I. em. 25. szám. - Hirdetéseket a Fővárosi Közlönv részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ívenként 16 fillér TARTALOM. Kormányrendeletek : Ipari munkálatok kiadása Benzin-szeszkeverék (motalkó) forgalombahozatala .. Polgármesteri rendeletek: Megrendelések módozatainak szabályozása A közigazgatási alkalmazottak megbetegedése esetén követendő eljárás A Gázművek által végzett tüzelőanyag-szállítások igazolása Bizottsági ülések: A polgármesteri III. (városrendezési és magánépítési) ügyosztály szakbizottságának ülése december hó 28.-án 01da l Oldal Személyi ügyek: 1 Megbízatás 4 2 Áthelyezések 4 Tanügyi nyugdíjazások 4 2 Oj szakorvosok 4 2 Általános rész: Ösztöndíjas helyek betöltése 4 3 Engedély gépjárómű-vállalatra : 4 Adománygyűjtési engedélyek meghosszabbítása 4 Ingatlanforgalom 4 3 Hivatalos hirdetések 5 KORMÁNYRENDELETEK. Ipari munkálatok kiadása. A polgármester 1932. évi december hó 5.-én kelt 206.300/1932. XIII. számú határozatával közli a m. kir. belügyminiszternek 1932. évi október hó 27.-én kelt 72.108/1932. B. M. számú következő körrendeletét: Felhívom Polgármester úr figyelmét a Köz­szállítási Szabályrendelet 16. §. 2. pontjában foglalt ama rendelkezés szigorú betartására, mely szerint a külön-külön iparág köréhez tartozó ipari munká­latokra rendszerint külön-külön versenytárgyalást kell kiírni. Ha pedig különböző iparágak köréhez tartozó, de egymással összefüggő munkálatok — fő­ként építkezéseknél — egy és ugyanazon verseny­tárgyalási hirdetésbe foglaltatnak bele, ilyenkor ki­fejezetten fel kell említeni, hogy az egyes munká­latokra (munkanemekre) külön-külön is lehet aján­latot tenni. Egyben értesítem Polgármester urat, hogy épít­kezési munkálatok odaítélésénél már ismételten fel­merült az a kérdés, vájjon a több munkanemre ajánlatot tett fővállalkozó (generál vállalkozó) köte­lezhető-e csak egyes munkanemek elvállalására is, ha az egyes munkanemekre hazai iparosok nem pá­lyáztak, vagy ezek ajánlatai drágábbak. Tájékozás végett közlöm, hogy erre a Közszállítási Szabályzat értelmében a fővállalkozót kötelezni nem lehet. Egyedül a fővállalkozótól függ, hogy egyes munka­nemekre is vállal-e megbízást, vagy sem. Ezért nehogy adott esetben a fővátíalkozónak ebben a kérdésben elfoglalt álláspontja kétséges legyen, felhívom, vegye fel építési munkálatainak kiírási műveletében minden alkalommal azt a kikötést, hogy oly vállalkozók, akik több munkanemre tesznek ajánlatot, kötelesek már ajánlatukban nyilatkozni, vájjon az egyes munkanemekre szóló megbízást is vállalják-e. Ha pedig a több munkanemre ajánlatot tevő vállalkozó aján­latában nem nyilatkoznék arról, vájjon egyes munka­nemeket hajlandó-e vállalni, az annak vétetik, hogy csak valamennyi munkanemre együttesen tesz aján­latot, azt az építtető hatóság által kiválasztott egyes munkanemekre nem tartja fenn. A Közszállítási Szabályrendelet 29. §-a szerint az odaítélésnél az ajánlattevő törvényes képesí­tését is meg kell vizsgálni. E vizsgálat kapcsán annak elbírálásánál, hogy az építkezési munkálatokra aján­latot tevő vállalkozó jogosult-e annak a munkának végrehajtására, amelyre pályázott, a következő ipar­jogi szabályokat kell különösen figyelembe venni. 1. A képesített és megfelelő iparengedéllyel bíró építőmester az építkezéssel kapcsolatos vala­mennyi munkálat önálló vállalására és végrehajtá­sára jogosult. 2. Az iparengedéllyel bíró kőműves­mester az iparjogosítványnak megfelelő terjedelem­ben jogosult az építkezéssel összefüggő valamennyi munkálatot önállóan vállalni és az ácsmunka kivételé­vel végrehajtani. 3. Ha az ajánlattevő külön-külön több iparra bír iparjogosítvánnyal s ajánlatai ipar­jogosítványainak megfelelő iparok körébe vágó mun­kálatokra terjednekki, az ezen iparok körébe vágó mun­kálatokat önállóan és egymagában is külön végezheti. 4. Az 1884. évi ipartörvény módosításáról szóló 1922 : XII. t.-c. 45. §-a értelmében minden iparosnak joga van arra, hogy az iparának munkaköréhez tartozó készítményeknek teljes előállításához szükséges min­dennemű munkákat egyesítsen. Ez alapon tehát az építőmester az általa emelt épület teljes elkészítéséhez szükséges, de nem az építőipar körébe vágó munká­kat, pl. az asztalos-, lakatos-, szobafestő- stb. mun­kákat is végezheti az általa emelt épületen. Ellenben az építőmester olyan épületen, amelyen építőipari

Next

/
Thumbnails
Contents