Fővárosi Közlöny, 1936 (47. évfolyam, 1-27. szám)

1936-01-07 / 1. szám

1936. január 7. XLVII. évfolyam, 1. szám. 10YXIM kSHIOZLOW BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PENTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, iy 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, I. em. 110. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI AR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ivenként 16 fillér. TARTALOM Oldal Oldat Polgármesteri rendelete le: Személyi ügyek : A községi polgári iskolai tanulók sportorvosi felül- Kormányzói elismerés 5 , T ' Címadományozás 5 vizsgalata 1 A Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke... 5 Bizottsági ülések: ' Általános rész : A polgármesteri V. (közlekedési, közgazdasági és Az ,93 6" év i épületátalakítási adókedvezmények 5 ipari) ügyosztály szakbizottságának ülése 1935. Ingatlanforgalom 6 évi december hó 18.-án 1 Hivatalos hirdetések 7 Polgármesteri rendeletek. A községi polgári iskolai tanulók sportorvosi felül­vizsgálata. A polgármester f. évi december hó 10.-én 104.294/1935 —VII. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A f. évi március hó 20.-án kelt 89.028/1935. VII. számú rendeletem szerint a Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja (KISOK) kere­tébe tartozó székesfővárosi községi középiskolai és középfokú iskolai (reáliskolai, gimnáziumi, líceumi, kereskedelmi és polgári iskolai) tanulók az 1935. évi február hó 14.-én kiadott 87.018/1935—VII. számú rendeletem II. részében előírt sportorvosi felül­vizsgálat alól mentesek. Tekintettel arra, hogy a székesfővárosi községi polgári iskolákban iskolai sportkörök nem alakul­tak és így a székesfővárosi községi polgári iskolák tanulói a KISOK-kal semmiféle vonatkozásba nem kerültek, — félreértések kikerülése végett meg­állapítom, hogy a székesfővárosi községi polgári iskolák tanulóit a 87.01811935—VII. számú rendele­temben foglalt eredeti utasítások szerint sportorvosi vizsgálatra a székesfőváros sportszakorvosi vizsgálójába (VII., Dohány-utca 32.) kell küldeni. BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK. A polgármesteri V. (ipari, kereskedelmi és közlekedési) ügyosztály szakbizottságának ülése. — 1935. évi december hó 18.-án. — A polgármesteri V. (ipari, kereskedelmi és közlekedési) ügyosztály állandó szakbizottsága 1935. évi december hó 18.-án Liber Endre alpolgár­mester, majd br. Babarczy István tanácsnok elnök­lete alatt ülést tartott, amelyen a szakbizottság tagjain kívül jelen voltak Maritiovich Marcell rendőrfogalmazó, a m. kir. rendőrség budapesti főkapitányának képviseletében, Perczel György, a Beszkárt vezérigazgatója, Patz Sándor, a Beszkárt forgalmi igazgatója, Pertik Béla. tanácsi főjegyző, a szakbizottság előadója, valamint az ügyosztály szakelőadói. Elnök az ülés megnyitása után bejelentette, hogy a rendőrséget és a Beszkárt vezetőségét is meghívta az ülésre, továbbá, hogy a tárgysorozatra pótlólag felvette a lófogatú bérkocsi viteldíjszabás megváltoztatására vonatkozó előterjesztést. A napirend első pontja a Beszkárt 1935—36. évi téli menetrendjére vonatkozó előterjesztés volt. Miliők Sándor kérte, hogy a menetrend tárgya­lása alkalmával a szakbizottság tagjai a tervezeten kívül a régi menetrendet is mindenkor megkapják. Hangsúlyozta, hogy a BHÉV menetrendjének bizottsági tárgyalását is szükségesnek tartja. Az elő­terjesztéssel kapcsolatban a 10-es jelzésű kocsik járatainak főleg a déli órákban való sűrítését kívánta. Megállapítása szerint a 6-os és 72-es jel­zésű villamoskocsik a menetrendben előírt sűrűséget rendszerint nem tartják be, miért is ezekre vonat­kozólag megfelelő intézkedést kért.

Next

/
Thumbnails
Contents