Fővárosi Közlöny, 1938 (49. évfolyam, 1-31. szám)

1938-01-07 / 1. szám

JU 1938. január 7. 193 9 Mfü^á* XLIX. évfolyam 1. szám. FOVAIM KSHtOZLOW BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PENTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, iy 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 filiér. TARTALOM Oldal Oldal Kormány hatósági jóváhagyások : A kerületi elüljárók értekezlete 2 A székesfővárosi alkalmazottak illetményeinek Személyi ügyek : újabb megállapítása 1 Áthelyezések 5 Polgármesteri rendeletek : A Rádium- és Röntgenintézethez szervezett fizikusi .... ,, ,, , • , ,, , állások betöltése 6 Maganbeszelgetesek megtiltasa a szekesfovaros „ . .. , . ­által bérelt távbeszélőállomásokról 1 urvosi kinevezesek o Villamos-szerelési munkák végzése munkaszüneti Ingatlanforgalom napokon 2 Hivatalos hirdetések 7 Kormányhatósági jóváhagyások. A székesfővárosi alkalmazottak illetményeinek újabb megállapítása. A polgármester 1937. évi december hó 30.-án ho­zott kelt 74.731 /1937—VI. számú határozatával közli, hogy a m. kir. belügyminiszter 287.445/1937—IV. számú és a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 49.358/1937—VII. számú leiratával intéz­kedett a székesfőváros alkalmazottai és ezek hozzá­tartozói illetményeinek és ellátásának újabb szabá­lyozása ügyében hozott 667/1937. számú közgyűlési határozat jóváhagyása ügyében. Ezzel kapcsolatban a polgármester a következő határozatot adta ki: A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úr rendelkezése folytán a folyó évi decem­ber hó 24.-én kelt 59.863/1937—V. számú határoza­tommal a felemelt villamos viteldíjak életbe­léptetése iránt már intézkedtem. A m. kir. belügy­miniszter úr most kézhez vett leirata alapján pedig a felemelt vízdíjak életbeléptetése tekintetében akként rendelkezem, hogy az 1938. évi január hó 1.-vel hatályos magasabb (22 filléres) vízdíjat a január havi mérőleolvasástól kezdődően kell fel­számítani és beszedni. Felhívom tehát a polgár­mesteri XII. ügyosztályt, hogy az erre vonatkozó szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. Polgármesteri rendeletek. Magánbeszélgetések megtiltása a székesfőváros által bérelt távbeszélő állomásokról. A polgármester 1937. évi december hó 22.-én 26.061. 1937—1. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A takarékosságra vonatkozó rendelkezéseim­ben ismételten felhívtam a fővárosi tisztviselőket és alkalmazottakat, hogy a hivatali távbeszélő állomásokat csakis a legszükségesebb esetekben előforduló hivatalos beszélgetések lebonyolítására szabad igénybevenni. Ugyancsak takarékossági szempontból a legszigorúbban megtiltottam, hogy a hivatali távbeszélő állomásokról magánbeszél­getéseket folytassanak. Üjabb jelentések alapján sajnálattal kellett megállapítanom, hogy az utóbbi időben a táv­beszélő előfizetési díjak nagymértékben emelked­nek. Ez a körülmény azt mutatja, hogy az alkal­mazottak a takarékosságra vonatkozó rendelkezései­met ismét kevéssé tartják szem előtt. Ismételten és a legszigorúbban figyelmeztetem a tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, hogy a székesfőváros által fenntartott, hivatalos célokra szolgáló távbeszélő állomásokon magánbeszélgeté­seket folytatni egyáltalában, vagyis kívülről jövő felhívás esetén is tilos. Utasítom továbbá a tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, hogy a telefonbeszélgetéseket a feltétlenül szükséges esetekre korlátozzák és a beszélgetések időtartamát minél rövidebbre szabják. Figyelmeztetem végül a tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, hogy mindazok ellen, akik ezeket a rendelkezéseket a jövőben nem tartják E szám ára: 30 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents