Fővárosi Közlöny, 1939 (50. évfolyam, 56-73. szám)

1939-10-06 / 56. szám

1939. október 6. L. évfolyam 56. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, iy 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐF IZETÉSI AR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Oldal Kormányrendeletek : A hitelek felhasználása és utalványozása tárgyában Benzin-szeszkeverék fogyasztásának szabályozása 1237 kiadott rendelet módosítása 1241 „ , . . . . A közgyűlés hallgatósága részére karzati belépésre Kormanyhatosagi jovahagyasok: jogosító engedélyek kiadásának újabb szabá­A székesfővárosi közigazgatási tisztviselők és lyozása 1242 szTvezé^ 3 1" 132 0"^ ' étSZámában Új á" áSO k 123 8 Távbeszélő" díjkedvezmények" meghosszabbítása 1242 Polgármesteri rendeletek : Bizottsági ülések : A községi házbérfillérről szóló szabályrendelet A polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosztály szak­végrehajtási utasítása 1239 bizottságának ülése szeptember hó 26.-án.... 1243 A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának ingatlanforgalom 1245 korlátozásáról szóló törvény végrehajtása az ingatlan] orgaiom 1^40 alkalmazások szempontjából 1240 Hivatalos hirdetések 1246 KORMÁNYRENDELETEK. Benzin-szeszkeverék fogyasztásának szabályozása. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter f. évi szeptember hó 15.-én ad 63.954/1939—X. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Tudomásul és megfelelő eljárás végett értesítem Polgármester urat, hogy a motalkófogyasztás szabá­lyozása tárgyában kiadott 62.000/1939. K. K. M. számú rendelet 22. §-ának (8) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint azoknak a segédmotoros kerék­pároknak motalkószükségletét, amelyek sem belföldi rendszámmal ellátva nincsenek és közúti adót sem kell azok után fizetni, a rendőrhatóság igazolványa alapján a in. kir. adóhivatal (Budapesten a IV. ker. adófelügyelőség) a hivatkozott rendelet 6. §-ában foglaltak szerint állapítja meg és szolgáltatja ki a megfelelő motalkójegyet. Az egységes eljárás biztosítása végett értesítem, hogy a segédmotorral felszerelt kerékpárok üzem­bentartói részére motalkójegy csak abban az esetben szolgáltatható ki, ha annak üzembentartója a 120.000/1937. B. M. sz. rendeletben foglalt rendel­kezésekkel elrendelt bejelentés szabályszerű meg­történtét tanúsító és a hivatalos bélyegzővel ellátott kerékpárbejelentés másodpéldányát bemutatja. Az adóhivatal az ilyen segédmotoros kerékpár üzembentartójának motalkójegyére a »kerékpár . . . alvázszám . . .« szavakat, valamint az alvázszámot — az üzembentartó részéről bemutatott »kerékpár­bejelentés« alapján — feljegyzi. Önként értetődik, hogy a benzinkút kezelőjé­nek az ilyen segédmotoros kerékpárok részére tör­ténő motalkó kiszolgáltatása esetében arról kell meggyőződnie, hogy a segédmotoros kerékpár alvázán feltüntetett szám a motalkójegyen fel­tüntetett alvázszámmal egyezik-e. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter f. évi szeptember hó 16.-án 66.100/1939 K. K. M. szám alatt a következő rendeletet adta ki : Rendelet a közúti és vízi benzinüzemű gép­járóművek hajtására szolgáló benzin-szeszkeverék fogyasztásának szabályozásáról szóló 8.230/1939. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában ki­adott 62.000/1939. K. K. M. sz. rendelet kiegészí­téséről. A 8.230/1939. M. E. számú rendelet 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. belügy-, honvédelmi, iparügyi és pénzügyminiszterrel egyet­értőleg a következőket rendelem : A 35 liternél nagyobb hengerűrtartalmú motor­ral felszerelt, közterületről (autótaxi) és telephelyről (bérautó) fuvarozó közhasználatú gépjáróművek részére ugyanazt a motalkómennyiséget kell kiszol­gáltatni, mint amennyit az ilyen gépjáróműveknél a 2.001—3.500 cm 3 hengerűrtartalomra vonatko­zólag a 62.000/1939. számú rendelet 7. §-a meg­állapít. E szám ára: 30 lillér.

Next

/
Thumbnails
Contents