Fővárosi Közlöny, 1942 (53. évfolyam, 1-22. szám)

1942-01-02 / 1. szám

LIII. évfolyam 1. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, 1V 2 emelef232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Kormányrendeletek: A munkabérek felemeléséről szóló 9080/1941. M. E. számú kormányrendelet végrehajtása 1 Polgármesteri rendeletek : A budapesti géperejű bérkocsik viteldíjának meg­állapítása ' 4 A budapesti géperejű bérkocsik új viteldíjának életbeléptetése és egyes viteldíjszabási feltételek módosítása 5 A székesfővárosi közkórházak ápolási költségeinek viselése ügyében beadott közigazgatási bírósági panaszok felterjesztésének szabályozása 6 A veszettség elleni védőoltásokról szóló miniszteri rendelet végrehajtása 6 A néhai Marczibányi Imre nevére létesített alapít­vány jutalomdíjainak odaítélése 6 Oldal Személyi ügyek : Kezelőnői kinevezések • 7 Statisztikai gyakornoki kinevezések 7 Statisztikai segédhivatali gyakornoki kinevezések 7 Áthelyezések 7 Ideiglenes altisztek véglegesítése 7 Általános rész : Kii', közjegyzőhelyettes névaláírása és pecsétje... 8 i Hivatalos hirdeiesek 8 Melléklet: Budapest székesfővárosban 1942. évre hatályos gazdasági munkabérek. KORMÁNYRENDELETEK. A munkabérek felemeléséről szóló 9080/1941. M. E. számú kormányrendelet végrehajtása. A polgármester 1941. évi december hó 29.-én 240.580/ 1941—XII. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A in. kir. minisztérium 9080/1941. M. E. szám alatt újabb rendeletet (az alábbiakban : R.) adott ki az iparban (kereskedelemben), valamint a bányá­szatban és kohászatban a munkabéreknek a szabá­lyozása, illetve emelése tárgyában. (Kihirdetést nyert a Budapesti Közlöny 1941. évfolyamának 288. számában.) I. A R.-et másolatban közölve az abban foglal-, taknak a székesfőváros üzemeinél való végrehajtása iránt a vonatkozó korábbi (238.922/1940—XII. és a 236.774/1941—XII.) rendeleteimnek egyidejű hatályon kívül helyezése mellett az alábbiakban intézkedem : 1. Figyelemmel a R. 1. §-ában foglaltakra, a R.-ben megállapított bérpótlékban kell részesíteni a székesfőváros üzemeinél bérfizetés (óra-, heti-, havi-, illetve teljesítménybér) mellett alkalmazot­takat, ha alkalmazási viszonyuknál fogva nem irodai (tisztviselői, irodatiszti, irodai kezelői) tenni­valók végzésére kötelesek. E szám ár; A közalkalmazottak, az irodatisztek, iroda, kezelők, kezelőtisztek, kezelőnők, a gyakornokok továbbá a hasonló munkakörökben bármilyen el­nevezésű javadalmazás mellett foglalkoztatott más irodai alkalmazottak, úgyszintén az üzletszerzők, ügynökök és utazók, végül az illetményszabályzat hatálya alá tartozó kinevezett egyéb alkalmazottak (szaksegédek, segédszemélyzet) részére bérpótlék nem jár. 2. Az egyes bérfizetési időszakokban teljesített munkával — ideértve a túlórában teljesített munkát is — megszolgált mindenkori alapbér (alapösszkere­set) végösszege után 30 (Harminc) százalék bér­pótlékot kell fizetni. 3. Ha az egyes bérfizetési időszakokban meg­szolgált bér után kiszámított bérpótlék összegében' tizedfillérek is vannak, a bérfizetési időszakra ki­számított bérpótlék összegét felfelé egészfillérre kell kikerekíteni. 4. A természetbeni járandóságok készpénz­váltása címén fizetett legkisebb összegeket az 1940. évi október hó 5.-i állapot szerint — hasonlóan a munkabérekhez — lefelé szintén rögzítetteknek kell tekinteni és az e címen fizetett összegeknél is alkal­mazni kell a R.-nek a százalékos bérpótlék fizeté­sére kötelező rendelkezéseit. 5. A bérfizetési jegyzékekben külön kell ki­mutatni a bérfizetési időszakban megszolgált alap­bérösszegeket, illetve a R. alapján kifizetésre kerülő bérpótlékok összegeit. : 60 fillér. 1942. január 2.

Next

/
Thumbnails
Contents