Fővárosi Közlöny, 1942 (53. évfolyam, 23-54. szám)

1942-06-02 / 23. szám

1942. június 2. évfolyam 23. szám. tOVlIMKílw MI.uxv MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, 1 % emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI AR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Polgármesteri rendeletek : Vasúti arcképes igazolványok kiállítása a nyári hónapokra a közigazgatási (közkórházi) alkal­mazottak gyermekei részére 597 A díszítési tárgyak használatbaadásának korlátozása 598 Személyi ügyek : Pályázati hirdetmény jogi képesítésű tanácsnoki , állásra 598 Áthelyezés 599 Tisztviselői nyugdíjazások > 599 Tanügyi nyugdíjazások..... 599 Altiszti nyugdíjazások 599 Oldal Általános rész : Esetenkinti társaskocsijárat új viteldíja és engedély­okiratának módosítása 599 Esetenkinti árufuvarozási gépjáróművállalat enge­délyezése 600 Hivatalos hirdetések 600 Melléklet: Polgármesteri előterjesztés a budapesti gyorsvasúti hálózat kialakítása ügyében. Polgármesteri rendeletek. Vasúti arcképes igazolványok kiállítása a nyári hóna­pokra a közigazgatási (közkórházi) alkalmazottak gyermekei részére. A polgármester folyó évi május hó 22.-én 8002/1942—1. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A tényleges és nyugdíjas közigazgatási (köz­kórházi) alkalmazottak gyermekei részére a kedvez­ményes vasúti félárújegy váltására jogosító arc­képes igazolványoknak az 1942. évi nyári hónapokra való kiállítása tárgyában a m. kir. Államvasutak Budapest északi üzletvezetőségériek 11.536/1942— III. számú értesítőjében foglaltak alapján a követ­kezőket rendelem el. 1. Az igazolványok díja darabonkint 6 pengő 50 fillér. Ebből az összegből 2 pengőt a székes­főváros vállal, az ezen felül maradó 2 pengő térítési és 2 pengő 50 fillér kiállítási illetéket, vagyis összesen 4 pengő 50 fillért a tényleges, illetve nyugdíjas alkalmazott a sajátjából tartozik fizetni. 2. Régi arcképes igazolványok az 1942. évre nem érvényesíttetnek, az összes igényjogosultak részére új mintájú igazolványokat állít ki a MÁV. Az igazolvány kiállításához 1 darab teljesen új, kartonlapra nem ragasztott és hasonló célra még nem használt 6x6 cm nagyságú fénykép szük­séges. Minden fényképre, annak hátoldalára rá kell vezetni az igazolványt kérő családfő (nyugdíjas családfő) nevét, rangját és a gyermek kereszt­E szám ára: 2 nevét. A fényképet ezenkívül el kell látni a hivatal bélyegzőjével és azzal a folyószámmal, amellyel a nevezett a jelen rendelet 3. pontja alapján össze­állítandó kimutatásban bír. 3. A tényleges alkalmazottak gyermekei a nyári hónapokra érvényes arcképes igazolványai­nak kiállítása ügyében a hivatalfőnökök 2 példány­ban kimutatást készítenek és azt a 19.235/1941—I. számú rendeletemben 8. alatt megjelölt záradékkal látják el. A záradékolt kimutatásokat a hivatal­főnökök a díjak befizetését igazoló szelvényekkel a központi számvevőséghez továbbítják. A szám­vevőség a családi pótlék folyósításának igazolása után a székesfőváros által vállalt térítési díj be­fizetését igazoló csekk »Elismervény« szelvényt csatolja a kimutatáshoz és azt visszaadja a hivatal­főnököknek, akik azután az alkalmazott által fizetendő 2 pengő térítési díjnak és 2 pengő 50 fillér kiállítási illetéknek az alkalmazott által történő befizetését igazoló »Elismervény«-szelvénynek a ki­mutatáshoz való csatolása mellett az igazolványok kiállításához szükséges fényképeket a m. kir. Államvasutak Budapest Északi Üzletvezetősége címére (VI., ker., Teréz-körút 62., fszt. 1.) meg­küldik. 4. A nyugdíjasoknak az ilyen igazolvány ki­állítását kérvényben kell kérniök. A díjak befizetése után a kérvényt a központi számvevőséghez be kell mutatni, amely azt az igényjogosultságra, a nyugdíj és a családi pótlék folyósítására, vagy ideiglenesen történt beszüntetésére vonatkozó zára­dékkal látja el. A számvevőség által záradékolt kérvényt a nyugdíjas mutatja be a m. kir. Állam­vasutak Budapest északi üzletvezetőségénél. engő 50 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents