Fővárosi Közlöny, 1943 (54. évfolyam, 1-28. szám)

1943-01-08 / 1. szám

1943. január 8. LIV. évfolvam 1. szám. K >\\1M )SHt( \L IX )\Y BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, 1 y 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny ré?zére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI AR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Eg}jes szám ára ívenként 30 fillér. TARTA LOM Oldal Polgármesteri rendeletek : Oldal A székesfővárosi közoktatási alkalmazottak illet­ményeire, ellátási díjaira, valamint jogviszonyára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról szóló szabályrendelet végrehajtása 1 Területeknek a székesfőváros területéhez való csato­lása 1 A székesfővárosi tisztviselők megjelenése a köz­gyűlési teremben 1 A székesfőváros alkalmazottainak tüzelőanyag­ellátása 2 A havi villamosbérletjegyek árának megtérítésében részesíthető alkalmazottak 2 Személyi ügyek: A székesfőváros képviselője a Hajózási és Kikötőügyi Tanácsban ^3 Orvosi kinevezések 3 Általános rész: Honosítottak névjegyzéke 3 Építési engedélyek ., 3 Hivatalos hirdetések : 4 Melléklet: A székesfővárosi közoktatási alkalmazottak illetmé­nyeire, ellátási díjaira, valamint jogviszonyára vonatkozó egyes rendelkezéseknek az 1942. július 1-től való újabb módosításáról szóló szabályrendelet végrehajtási utasítása. Polgármesteri rendelet. A székesfővárosi közoktatási alkalmazottak illet­ményeire, ellátási díjaira, valamint jogviszonyára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról szóló szabályrendelet végrehajtása. A polgármester 1942. évi december hó 28.-án 99.145/1942—VII. szám ^alatt kiadta a székes­fővárosi közoktatási alkalmazottak illetményeire, ellátási díjaira, valamint jogviszonyára vonatkozó egyes rendelkezéseknek az 1942. évi július hó 1.-től való újabb módosításáról szóló 294/1942. kgy. számú szabályrendelet' végrehajtási utasítását. (A végrehajtási utasítást, valamint az annak mellékletét képező és a székesfővárosi közoktatási alkalmazottak illetményeire, ellátási díjaira, vala­mint jogviszonyára vonatkozó egyes rendelkezé­seknek az 1942. évi július 1-től való újabb módosí­tásáról szóló szabályrendeletet a Rővárosi Közlöny mai számának mellékletén közöljük.) folyó évi január hó l.-ével megtörtént. Tudomásul veszem továbbá azt, hogy a területátvétel alkalmá­val kiküldött bizottság tagjai megállapodtak abban, hogy az átcsatolás következtében elintézésre váró ügyek lebonyolítására, valamint a vonatkozó és minden irányú tárgyalási iratok átadására 30 napi határidőt tűznek ki. A székesfőváros joghatóságának az átcsatolt területre való kiterjesztése a 411.951/1942—IV. sz. határozattal, a közhirrététel a XI. közigazgatási kerület területén hirdetmény útján megtörtént. Utasítom tehát a polgármesteri I—XVI. ügy­osztályokat, va'amint a XI. ker. elöljáró urat. hogy a kitűzött 30 nap lejártával, legkésőbb folyó évi február hó l-ig, az iktató elkerülésével, a polgár­mesteri IV. ügyosztály útján (dr. Mádai Károly fogalmazó, IV., Központi városháza, Károly király­úti rész, I. em. 9, szám) hozzám röviden, írásban tegyenek jelentést arról, hogy az ügykörükbe tartozó ügyek terén az átcsatolással kapcsolatban felmerült teendők elintézést nyertek-e. Területeknek a székesfőváros területéhez való csatolása. A polgármester f. évi január hó 4.-én 350.141/1943. IV. szám alatt a következő határozatot adta ki : A polgármesleri IV. (közjogi és illetőségi) ügyosztály vezetőiének jelentéséből tudomásu! veszem, hogy Budaörs község határából a 62.106/ 1942. B. M. számú rendeletben megjelölt területek­nek a székesfőváros területéhez való átcsatolása A székesfővárosi tisztviselők megjelenése a köz­gyűlési teremben. A polgármester 1942. évi december hó 18-án 19.404/ 1942—I. szám. alatt a következő rendeletet adta ki: A székesfőváros főpolgármestere 2700/1942. számú átiratával közölte velem, hogy a székes­fővárosi tisztviselőknek megjelenését a törvény­hatósági bizottság közgyűlési termében a 283/1931. kgy. számú szabályrendelet 7. §-ának (3) bekezdésé­E szám ára: 60 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents