Fővárosi Közlöny, 1943 (54. évfolyam, 29-57. szám)

1943-07-02 / 29. szám

FOYUM KSH ÍOZ l,0\Y BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: !V ker., Központi városháza, 1% emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Városház-utca' rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P havonta 4 P. Egyes szám ára ivenként 30 fillér. TA RTA LOM OidH Kormányhatósági jóváhagyás : A hatósági gazdasági munkaközvetítéssel, valamint a gazdasági munkavállalók elsőfokú közigazgatási és kihágási ügyeivel kapcsolatos ügyeknek a II. kerületi elöljáró kizárólagos illetékességi körébe való utalása 653 Polgármesteri rendeletek: Intézkedés a honvédségi igénybevétel alatt veszen­dőbe ment székesfővárosi gépjárómüvek közúti adózásának és biztosításának megszüntetése, valamint leltárból való törlése iránt 654 Kitüntetések és címadományozások bejelentése... 654 Intézkedés a számlajárandóságok esedékesség előtti kifizetése esetére felajánlott pénztári engedmények tárgyában 654 Oldal Személyi ügyek : Orvosi kinevezések 654 Megbízatások 654 Áthelyezések 655 Tanügyi megbízások 655 Nyugdíjazások 356 Tanügyi nyugdíjazások 656 Általános rész : Építési engedélyek 656 Hivatalos hirdetések 656 Kormányhatósági jóváhagyások. A hatósági gazdasági munkaközvetítéssel, valamint gazdasági munkavállalók elsőfokú közigazgatási és kihágási ügyeivel kap­csolatos ügyeknek a II. kerületi elöljáró kizárólagos illetékességi körébe való utalása. A polgármester folyó évi június hó 10.-én 10.052/1943—1. szám. alatt a következő rendeletet adta ki : A rn. kir. földművelésügyi miniszter űr az 1943. évi május hó 5.-én kelt 211.739/1943—1X. í.számú leiratával — az 1930: XVIII. t.-c. 55.§-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján — hozzájárult ahhoz, hogy Budapest székesfőváros területén a gazdasági munkavállalók elsőfokú köz­igazgatási kihágási ügyeit, valamint a 200.600/1941. F. M. számú rendelet 14. §-a értelmében felállítandó gazdasági • munkaközvetítő hivatal teendőit — a többi kerületi elöljáró illetékességének kizárásával — elsőfokon a II. kerületi elöljáró kizárólagos ille­tékességi körébe utalhassam. A leiratban foglaltak alapján Budapest székes­főváros területén a fentiekben körülírt kihágási és közigazgatási ügyek intézését — a többi kerületi elöljáró illetékességének kizárásával — a II. kerületi elöljáró kizárólagos illetékességi körébe utalom. Ez a szabályozás rendeletem kiadásának nap­ján lép életbe és azt a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell. * A m. kir. földmívelésügyi miniszter vonatkozó leira­tának szövege a következő: Polgármester Úrnak Budapest. Polgármester úr fenti számú átiratára közlöny hogy atekintetben, miszerint Méltóságod a gazda­sági munkavállalók I. fokú közigazgatási kihágási, valamint a 200.600/1941. F. M. sz. rendelet 14. §-a értelmében felállítandó gazdasági munkaközvetítő -hivatal összes teendőit a II. kerületi elöljáró kizáró­lagos illetékességi körébe utalja, észrevételt, nem teszek. Arra kérem azonban Méltóságodat, hogy ezen intézkedéséről a Pest vármegyei gazdasági felügyelő­séget értesíteni szíveskedjék. Budapest, 1943. május 5. A miniszter rendeletéből : Dr. Szőrjy S. György s. k., miniszteri s.-titkár. E szám ára: 30 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents