Fővárosi Közlöny, 1944 (55. évfolyam, 1-27. szám)

1944-01-07 / 1. szám

1944. január 7. LV. évfolyam 1. szám. FOV\IMíSIIÍOZI.O\V BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, P/a emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 60 P, félévre 32 P, negyedévre 17 P, havonta 6 P. Egyes szám ára ivenként 50 fillér. TARTALOM Oldal Polgármesteri rendeletek: A székesfővárosi alkalmazottakat megillető belföldi kiküldetési napidíjak összegének helyesbitése... 1 A törvényhatósági leventealap ügyviteli, valamint pénz- és vagyonkezelési szabályai 1 »A törvényhatósági leventealap ügyviteli, valamint pénz- és vagyonkezelési szabályai« című 285.080/ 1943—XIV. számú rendelet végrehajtása 3 Személyi ügyek: Kinevezés 3 Áthelyezések 10 Megbízás 10 Oldal Általános rész: Honositás ^ 10 Építési engedélyek 11 Ingatlanforgalom 1943. december 3.-tól 31.-ig 11 Hivatalos hirdetések 15 Melléklet: Táblázat a hivatalos kiküldetések alkalmával felszámítható napidíjakról. Polgármesteri rendeletek. A székesfővárosi alkalmazottakat megillető belföldi kiküldetési napidíjak összegeinek helyesbítése. A polgármester 1943. december 28.-án 20.413/1943. 1. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A székesfővárosi közigazgatási, közoktatási és üzemi alkalmazottak belföldi kiküldetési napi­díjainak összegét az 531/1938. kgy. számú szabály­rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében nyert fel­hatalmazás alapján, a 3720/1943. M. E. számú rendeletben foglaltaknak megfelelően, legutoljára az 1943. évi július hó 10.-én kiadott 11.126/1943—1. számú rendeletemmel állapítottam meg. Miután a szóbanforgó napidíjak összege az I—III. fizetési osztályokba sorolt közigazgatási és üzemi tisztviselőkre nézve tévesen nyert meg­állapítást, a szóbanforgó napidíjak összegeit helyes­bitem és a székesfővárosi alkalmazottak belföldi kiküldetési napidíjait és napidíjpótlékukat fel­tüntető táblázatot a jelen rendeletemhez mellé­kelve újból kiadom. A 11.126/1943—1. számú rendeletemhez tar­tozó táblázat érvényét hatályon kívül helyezem. Ez a rendeletem a kiadás napján lép életbe. * (A táblázatot a Fővárosi Közlöny mai számának mellékletén közöljük.) Budapest székesfővárosi törvényhatósági leventealap ügyviteli, valamint pénz- és vagyonkezelési szabályai. A polgármester 1943. évi december hó 30.-án 285.080/ 1943—XIV. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A honvédelemről szóló 1939: II. t.-c. Második rész. Leventekötelezettség. 6—13. §-ai határozzák meg azokat a kötelezettségeket, amelyekkel a főváros a leventekötelezettség teljesítését előmozdí­tani köteles. E kötelezettség részletes szabályait a törvény végrehajtására vonatkcftó »Utasítás II. rész. Leventekötelezettség. 1. Cim.«, valamint a m. kir. belügyminiszter 124.656/1941. számú rendelete tar­talmazza. E rendelkezések alapján létesített »Budapest székesfővárosi törvényhatósági leventealap« ügy­vitelét, valamint pénz- és vagyonkezelését az alábbiakban állapítom meg, illetve szabályozom : Ügyvitel. A leventealap ügyeinek irányítását utasításaim­nak megfelelően a polgármesteri XIV. (központi országmozgósítási) ügyosztály vezetője, mint a törvényhatósági leventebizottság helyettes elnöke, a m. kir. Budapest székesfővárosi leventeparancs­nok javaslatának figyelembevételével végzi. Az ügyviteli teendőket általában az ügyosztály személyzete látja el. Az alap ügyeinek központi irányításánál és a leventeképzés céljait szolgáló létesítményeknél az alap céljainak megfelelő alábbi sajátos munka­kö ök ellátására a községi háztartás XIV. fejezet; Központi országmozgósítás. IV. Cím; Iskolánkfv' iI ; E szám ár

Next

/
Thumbnails
Contents