Fővárosi Közlöny, 1945 (56. évfolyam, 1-81. szám)

1945-02-16 / 1. szám

LVI. éyfolyam 1. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA / MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, 1 y 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 60 P, félévre 32 P, negyedévre 17 P, havonta 6 P. Egyes szám ára ívenként 50 fillér. UJ IDŐ — UJ SZELLEM ÍRTA: -fUtOrJiWq D R- CSORBA JÁNOS é, / POLGÁRMESTER tej-/ Magyarország területén mindenütt határkövet jelent az a dátum, amikor az illető terület jelszabadult és visszakapta önrendelkezési jogát. Határkövet jelent ez Budapest életében is. A Kormány intenciójának meg­felelően itt is meg kellett indulnia az újjászervezés munkájának, mielőtt még impériuma alá vonhatta volna Budapestet — az itt folyó harcok miatt. Az élet követelte ezt és az élet törvényeinek megfelelően Budapesten a négy demokrata párt — a Független Kisgazda Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Paraszt Párt — kiküldötteiből megalakult a Budapesti Nemzeti Bizottság, amely az újraépítés munkáját megkezdte. A Budapesti Nemzeti Bizottság első ténykedései közé tartozott Budapest székesfőváros polgármesterének és két alpolgár­mesterének kinevezése. Ezzel megindult az új idők szellemének megfelelő jog­alkotás is. A kormányhatalom távollétében a Budapesti Nemzeti Bizottság gyakorolja Budapesten a legfőbb politikai hatalmat, végrehajtó szerve pedig a polgármester. Ez azt jelenti, hogy azokat a teendőket, amelyeknek elvégzése az Ideiglenes Nemzetgyűlés feladata volna, a Budapesti Nemzeti Bizottság joga és kötelessége elvégezni, részben plenáris ülésen, részben pedig az általa kiküldött Ötös Bizottság útján Budapest székesfőváros polgármesterének hatáskörébe tartoznak azok az intézkedések, amelyek korábban is a polgármester hatásköréhez tartoztak, továbbá mindazok, amelyek meg­tételét az élet követeli akkor is, ha ezek korábban a korjnány hatáskörébe tartoztak. A nemzet újjáalakítja saját életét. Uj szellemet visz a régi közigazgatási kere­tekbe is. Az a szörnyű pusztulás, amely mellett visszakaptuk önállóságunkat, sziszi­fuszi feladatok elé állítja az egész nemzetet és talán elsősorban Budapest lakosságát.

Next

/
Thumbnails
Contents