Fővárosi Közlöny, 1946 (57. évfolyam, 1-28. szám)

1946-01-05 / 1. szám

; . B UDAPÉST SZ ÉKE SFÖVÁRO S HIVATALOS LAPJA : SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, Somogyi Béla-út 28. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Somogyi Béla-út 28. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. — Egyes szám ára 8 oldalankint 1000 pengő.— E szám óra 3000 pengő Polgármesteri rendeletek: A II. és III. ügyosztályo A gázszolgáltatással kapcsold járulás újabb megállapítása TARTALOM Oldal Oldal 1 hozzá­A székesfőváros tulajdonát képező bérházak, szük­séglakótelepek és kislakásos telepek műszaki kezelése A hivatalok és intézmények 1945. évi magánvagyon­változásának bejelentése . A vízvezetéki víz árszabásának újabb megállapítása A Központi Közmunkahivatal beolvasztása a polgár­mesteri XIV. ügyosztályba 3 Budapest Székesfőváros Csatornázási Műveinek elkülönített vagyonkezelésű üzemmé való át­szervezése . 3 Általános rész: Honosítottak névjegyzéke 4 Hivatalos hirdetések 4 Melléklet: Díjszabás a hatósági díjakról, helypénzekről és illetékekről POLGÁRMESTERI RENDELETEK A polgármesteri II. és III. ügyosztályok vezetése. A polgármester f." évi december hó 20.-án 42.259/1945. I. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Budapest újjáépítésének és helyreállításának rendkívül fontos feladatai szükségessé teszik, hogy az ezekkel a feladatokkal összefüggő ügyek elő­készítésében, a velük kapcsolatos tervezetek kialakí­tásában és megállapításában az összhangot, egy­ségességet biztosítsuk. A város újjáépítését, fejlő­dését szolgáló tervezeteket a közművek, az út-, csatorna-, árvízvédelmi, közlekedési és közüzemi hálózatok építését, az ezekre vonatkozó elgondolá­sokat a városfejlesztési és rendezési tervekkel össze kell egyeztetni. Ezeknek az egységesítő, összeegyeztető mun­kálatoknak az előkészítését a polgármesteri III. (városrendezési és magánépítési) ügyosztály ügy­körébe utalom, az előkészítés irányítását az össze­egyeztetés, egységesítés munkájának vezetését pedig közvetlenül a polgármesteri III. ügyosztály veze­tőjére bízom. Egyidejűleg dr. Viola Rezső tanácsnokot — a polgármesteri II. ügyosztály vezetése alól történő egyidejű felmentese mellett — a polgármesteri II. ügyosztálytól a polgármesteri III. ügyosztályhoz áthelyezem és a polgármesteri III. (városrendezési és magánépítési) ügyosztály vezetésével megbízom. Borsos József műszaki főtanácsost — a polgár­mesteri III. ügyosztály vezetése alól történő egy­idejű felmentése mellett — a polgármesteri III, ügy» osztálytól a polgármesteri II. ügyosztályhoz át­helyezem és a polgármesteri II. (közműépítési) ügy­osztály vezetésével megbízom. Csizmazia Béla műszaki főtanácsost a polgár­mesteri III. ügyosztály vezetőjének állandó helyet­tesítésére adott megbízatása alól felmentem. Szimély Károly műszaki főtanácsost — a polgár­mesteri II. ügyosztálytól a polgármesteri III. ügy­osztályhoz történő egyidejű áthelyezése mellett — és Lantos Zoltán műszaki főtanácsost a polgármes­teri III. ügyosztály vezetőjének műszaki ügyekben való állandó helyettesítésével megbízom. A gázszolgáltatással kapcsolatos helyreállítási hozzá­járulás tíjabb megállapítása. A polgármester f. évi december hó 14.-én 241.166/1945. XII. szám alatt a következő határozatot adta ki: A fogyasztóknak a gázszolgáltatásba való be­kapcsoláskor felszámítható helyreállítási hozzá­járulás mértékét legutóbb a folyó évi október hó 13.-án 240.033/1945—XII. sz. határozattal állapí­tottam meg. Az azóta bekövetkezett nagyarányú drágulás miatt a Gázművek engedélyt kért arra, hogy a helyreállítási hozzájárulást felemelhesse. Áz indokolt előterjesztés alapján — a köz­gyűlés utólagos jóváhagyásának reményében — a helyreállítási hozzájárulást a folyó évi december iió 11.-i hatállyal az alábbi mértékben újból meg­állapítom azzal, hogy a magasabb díjakat azoknak a fogyasztóknak lehet felszámítani, akik még helyre­állítási hozzájárulást nem fizettek.

Next

/
Thumbnails
Contents