Fővárosi Közlöny, 1947 (58. évfolyam, 1-27. szám)

1947-01-08 / 1. szám

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, I. pav. II. em. 50.. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, 1. pav. II. em. 51. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése ls intézendő. — Egyes szám ára 8 oldalankint 80 fillér. — E szám ára 1 forint 60 fillér TART Oldal Polgármesteri rendeletek ; Ügyfelek fogadásának szabályozása 1 Az alkalmazottak hivatalos időn kívül végzett mun­kája 1 A székesfőváros szolgálatában álló bérfizetéses alkal­mazottak betegség esetére szóló segélyezésére vonatkozó rendelet kiegészítése 1 Hiányosan felszerelt beadványok elfogadása 2 Az aláírások keltezésének feltüntetése az intéz­kedések fogalmazványain 2 ^ L 0 M Oldal Az iparjogositványok záradékolása után a hely­hatósági díj szedésének megszüntetése 2 A lakásigénylési díjaknak, valamint a lakásigénylési Űrlapok árának forintértékben való megállapítása 2 A lakbérsegély megállapításáról szóló rendelet módo­sítása 2 A hivatali helyiségekben elhelyezett ingóságok fokozottabb ellenőrzése 3 Hivatalos hirdetések 3 POLGÁRMESTERI RENDELETEK Ügyfelek fogadásának szabályozása. A polgármester folyó évi december hó 2-án 23.157/ 1946—I. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Az ügyfelek fogadásának idejét a 23.660/1945—1. számú rendelet szabályozza. Panasz érkezett hozzám, hogy az ügyfelek fogadására megállapított időben a tisztviselők nem mindig állnak az ügyfelek rendelkezésére, mert éppen ebben az időben nem tartózkodnak hivatali helyiségükben. Felhívom ezért a hivatalvezetőket, gondoskodjanak arról, hogy az ügyfelek fogadására megállapított időben, az ügyfelekkel érintkező tisztviselők feltétlenül tartóz­kodjanak hivatali helyiségükben és hivatalos ügyek intézése végett csak más időpontban távozzanak el. A hivatalvezetők is tartózkodjanak attól, hogy az ügyfelek fogadására rendelt Időpontban adjanak a tisztviselőknek más megbizást, ren­deljék őket referálásra, vagy hivatali helyiségükön kívüli munkára. Amennyiben pedig erre feltétlenül szükség van, gondoskodjanak a távollevő tisztviselő megfelelő helyet­tesítéséről. Erről a székesfőváros összes hivatalainak, intézeteinek te intézményeinek vezetőit értesítem. Az alkalmazottak hivatalos Időn kívül végzett munkája. A polgármester folyó évi december hó 6-án 24.119/ 1946—I. szám alatt a következő rendeletet adta ki : A közelmúltban felterjesztéssel fordultam a kormányhoz és az alkalmazottak hivatalos időn kívül teljesített munkája díjazásának túlóradíjazás keretében való engedélyezését kértem. Addig is, míg az illetékes kormányhatóság a kérdésben állást foglal, tájékozást kívánok szerezni arról, hogy az egyes hivataloknál milyen természetű munkák teszik szük­ségessé a túlórázást és a munka elvégzésére hány alkal­mazottnak, mennyi időn át való foglalkoztatása szükséges? Ennek megfelelően az alábbiakat rendelem el: E rendelet kézhezvétele után minden hivatalvezető minden hét szombat déli 12 óráig jelentse, hogy a következő héten milyen mértékben tartja szükségesnek a személyzet hivatalos időn túl való foglalkoztatását, közölje ezzel kap­csolatban, hogy milyen munkálatok elvégzésére hány főnyi személyzetnek hány túlórájára lesz szükség ? A bejelent^ a rendelethez csatolt űrlapon kell megtenni s azt a Polgár­mesteri I. (elnöki) ügyosztály segédhivatalába kcü'iktató megkerülésével beküldeni. A hivatalos időn túl indokolt esetben a személyzetnek legfeljebb 25%-a foglalkoztatható. A tényleg teljesített túlórák feljegyzésére minden hivatalban a múltban követett gyakorlatnak megfelelően, ívet kell felfektetni, amelyen az egyes alkalmazottak által teljesített túlórák laponként és óránként pontosan fel vannak tűntetve. A végzett túlórákról az összesítő kimuta­tást minden hónap végén, de legkésőbb a következő hó 3-éig keli a polgármesteri I. (elnöki) ügyosztályhoz beküldeni. Megjegyzem, hogy az előre be mem jelentett túlórák után elvben semmiféle díjazást nem fogok engedélyezni. E bejelentések alapján az alkalmazottak túlórázását ellenőriztetni fogom. Jelen rendeletem pontos végrehajtásáért a hivatal­vezetőket teszem anyagilag is felelőssé. Erről a székesfőváros összes hivatalainak vezetőit értesítem. A székesfőváros szolgálatában álló bérfizetéses alkalmazottak betegség esetére szóló segélyezésére vonatkozó rendelet kiegészítése. A polgármester folyó évi december hó 9-én 241.636/ 1946—XII. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Az 1943. évi március hó 11-én kelt 235.897/1943—XII. számú rendelettel hivatali elődöm engedélyt adott arra, hogy a székesfőváros hivatalainak, intézeteinek, intézményei­nek és üzemeinek vezetői a náluk foglalkoztatott bér­fizetéses alkalmazottak részére, betegségük esetére, az OTI által fizetett táppénz és a napi keresetük 75, illetve 100%-a közötti különbözetet segély címén folyósíthassák. Tekintettel arra, hogy az OTI a kórházban ápolás alatt álló biztosítottaknak táppénzt nem fizet és így annak kiegészítésére sem nyilik lehetőség, viszont a betegeket családjaik ellátásának, valamint háztartásuknak időszakon-

Next

/
Thumbnails
Contents