Fővárosi Közlöny, 1948 (59. évfolyam, 1-54. szám)

1948-01-08 / 1. szám

F< >V\1M HSIIM V1A.Í >\Y BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, I. pav. II. em. 50. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, i. pav. II. em. 51. — Hirdetésekel a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére ' vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő gyes szám ára 8 oldalankint 80 fillér — E szám ára 80 fillér TARTALOM O'dal Oldal Polgármesteri rendeletek: Fogyasztókészülékek bérleti díjának újabb szabályo­Munkaviszonyból származó természetbeni szolgálta- zása 4 tások egyenértékének megállapítása 1 Takarékos gazdálkodás a papirossal 1 J . .. . > • A borfogyasztási adó tételeinek újabb megállapítása 2 hivatalos niraeteseic: Általános rész: ' Versenytárgyalási feltételek a székesfővárosi közszál­Az ebek tartásával kapcsolatos tennivalók 3 lításokhoz 4 POLGÁRMESTERI RENDELETEK Munkaviszonyból származó természetbeni szolgáltatások egyenértékének megállapítása. A polgármester 1947. évi december hó 19-én 233.305/ 1947—XII. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Az Országos Társadalombiztosító Intézet 51 —9/14/1947. számú átiratát tudomásul vettem és az abban foglaltakkal kapcsolatosan az alábbiakban intézkedem : Utasítom a székesfőváros hivatalainak, intézeteinek (iskoláinak) és intézményeinek vezetőit,-hogy 1948 január 1-től kezdődőleg a munkaviszonyból származó természetben nyújtott szolgáltatások pénzbeli egyenértékének megálla­pításáról intézkedő 241.154/1946—XII. számú polgármesteri rendeletben foglaltaknak a legnagyobb pontosággal tegyenek eleget és a bérfizető jegyzékekben az alkalmazottak által élvezett természetbeni szolgáltatások pénzbeli egyenértékét feltétlenül számolják el. A munkaadó által el nem számolt természetbeni szolgáltatások egyenértéke minden esetben a biztosító intézetek megkárosítását vonja maga után. Miután a székesfőváros a 16 éven aluli gyermekek részére esedékes családi pótlék kifizetését az Országos Társadalombiztosító Intézet által történő utólagos meg­térítésig — az ügyvitel egyszerűsítése céljából — az intézet helyett vállalta, utasítom a székesfőváros hivatalait, inté­zeteit és intézményeit,-hogy az 1948 január 1-vel kezdődő bérhéttől kezdve a bérfizető jegyzékek összeállításakor a járulékköteles javadalmazás végösszegének megállapításánál a 16 éven aluli gyermekek részére beállított családi pótlékok összegét ne vegyék figyelembe és utánuk a 15%-os Országos Társadalombiztosító Intézeti, a 3%-os öregségi járulékot és a 10%-os alkalmazotti kereseti adót ne számítsák fel. Természetesen a 16 éven felüli gyermekek, a feleség stb. utáni családi pótlékok után a 15%-os betegségbiztosí­tási, a 3%-os öregségi járulékot és a 10%-os kereseti adót továbbra is fel kell számítani. A beteglapok kiállításánál szintén fenti rendelkezéseket kell szem előtt tartani és a beteglapokon a 16 éven aluli gyermekek családi pótlékának összegeit, mint javadalmazást feltüntetni nem szabad. Felhívom végül a hivatalok, intézetek és intézmények vezetőit, utasítsák a betegségbiztosítási teendőkkel meg­bízott tisztviselőiket arra, hogy a beteglapokat a legnagyobb pontossággal állítsák ki, a munkavállaló munkából kilépésé­nek napját, továbbá legutóbb élvezett összjavadalmazását legpontosabban tüntessék fel. Ugyancsak a legpontosabban fel kell tüntetni a beteg­lap megfelelő (9) hasábjában azt a javadalmazást, melyet a munkavállaló, a munkában töltött utolsó munkanappal egyező munkanapo f az előző hónapban magában foglaló bérhéten (bérhónapban) élvezett. [Pl. a munkavállaló munkában eltöltött utolsó munkanapja 1947 október 14. volt, fel kell tehát tüntetni azt a munkabért, melyet a munkavállaló az 1947. évi szeptember 14-ét magában foglaló bérhéten (bérhónapban) élvezett.] Ebben a tárgykörben már többször kiadott polgár­mesteri rendeletek nyomatékosan felhívták a hivatalok, intézetek és intézmények vezetőinek figyelmét a betegség­biztosítással kapcsolatos tennivalók pontos betartására. E rendelettel a fentieket kiegészítem azzal, hogy egyidejűleg a biztosító intézetek figyelmét felhívtam arra, hogy e rendeletem kiadása után tartott helyszíni vizsgála­taik alkalmával a biztosítási eljárással kapcsolatban észlelt bárminemű mulasztásokat (pl. a be- és kijelentőlapok 3 napos beküldési határidejének be nem tartását, a beteg lapok helytelen kiállítását stb.) az anyagi kár összegének megállapítása mellett velem közöljék, hogy az illető munka­adó hivatal, intézet és intézmény vezetője és a betegség­biztosítási ügyek intézésével megbízott tisztviselője ellen a fegyelmi eljárást megindíthassam, a biztosító intézeteket, valamint a székesfővárost ért kárösszegnek általuk történő megtérítése tárgyában a szükséges intézkedéseket meg­tehessem. Takarékos gazdálkodás a papirossal. A polgármester 1947. évi december hó 22-én 23.856/ 1947—I. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A székesfőváros hivatalaiban a papirosanyagokkal a legszigorúbb takarékossággal kell gazdálkodni. Hivatali elődeim ez ügyben több ízben rendeletet adtak ki. Legutóbb az 1945 szeptember 4-én kiadott 21.107/1945—1. számú rendelet intézkedett részletesen a papírral való takaré­kosság ügyében. Megállapítottam, hogy ennek a rendeletnek a rendel­kezéseit nem mindenben tartják be. A székesfőváros gaz­dálkodásában érvényesülő takarékosság és a papírellátás terén jelentkező nehézségek miatt a papirosanyagokkal való takarékos gazdálkodást a legszigorúbb mértékben kívánom biztosítani és ezért, valamint a papírtakarékos­sággal és az irattári selejtezés végrehajtásával kapcsolatos kérdések tárgyában kiadott 14.525/1947. M. E. számú minisztertanácsi határozat végrehajtásával kapcsolatban is, az említett rendeletben foglaltak részbeni megismétlésével és kiegészítésével a következőket rendelem el.

Next

/
Thumbnails
Contents