Fővárosi Közlöny, 1949 (60. évfolyam, 1-48. szám)

1949-01-08 / 1. szám

1949 január 8 r ( ; LX. évfolyam 1. szám. S HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, I. pav. II. em. 50. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, I. pav. II. em. 51. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. — Egyes szám ára 8 oldalanként 80 fillér — E szám ára: 80 fillér TARTALOM Oldal Polgármesteri rendeletek.: Eltűnt alkalmazottak holttányilvánítása 1 A székesfővárosi erdők állami kezelésbe vételével kap­csolatos. igénybejelentések 1 Az időszaki jelentések körének újabb szabályozása ... 1 Oldal Hivatalos hirdetések: Versenytárgyalási feltételek a székesfővárosi közszállí­tásokhoz I POLGÁRMESTERI RENDELETEK Eltűnt alkalmazottak holttányilvánítása. A polgármester 1948 december 16-án 233.921/1948—XII. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A Magyar Köztársaság Kormányának a háború folytán szükségessé vált kivételes holtnaknyilvánítási szabályok meg­állapítása tárgyában kiadott 12.200/1948. Korm. számú ren­deletével kapcsolatban (megjelent a Magyar Közlöny 1948. december 4-i, 267. számában) az alábbiakat rendelem el : Felhívom a székesfőváros hivatalai, intézetei, intézményei és üzemei vezetőségét, hogy a most lefolyt háborúban eltűnt alkalmazottak hozzátartozóit a felhívott kormányrendeletben szabályozott holtnaknyilvánítási eljárás lefolytatására utasítsa, az eljárás lefolytatását kísérje figyelemmel és annak befejezése után az igényjogosult hozzátartozókat a 296/- és 518/1938. kgy. számú nyugdíjszabályzat, vagy az 1928: XL. tc., illetve 113/1931. kgy. számú szabályzat és az ezeket modósító ren­deletek alapján megillető ellátás megállapítása iránt tegyen előterjesztést. A holtnaknyilvánítás költségeit a főváros viseli. A székesfővárosi erdők állami kezelésbe vételével kapcsolatos igénybejelentések. A polgármester 1948 december 30-án 330.662/1948—III. szám alatt a következő határozatot adta ki: A Gazdasági Főtanács rendelkezése alapján a székes­főváros kezélésében levő erdőket a Nagybudapesti Erdő­gazdasági Nemzeti Vállalat veszi kezelésbe. Ennek kapcsán szükséges, hogy a székesfőváros külön­leges, érdekei a jövőben is megfelelő módon megvédessenek. Felhívom ezért a székesfőváros hivatalait, intézményeit és üzemeit, a BSzKRt-ot is, hogy legkésőbb 1949. január 15-ig közöljék a polgármesteri III. ügyosztállyal az alábbi adatokat: 1. Milyen földfeletti vagy földalatti létesítményük van jelenleg erdőterületen és mekkora a létesítménnyel kapcsolatban kihasítandó erdőterület, illetve milyen nagy a jövőbeni terület szükséglete. 2. Pontosan megjelölendő a létesítmény helye és annak az ingatlannak a helyrajziszáma, amelyen jelenleg a létesít­mény áll. 3. A jövő fejlődése szempontjából milyen létesítményt terveznek a jelenlegi erdőterületen, hol, milyen kiterjedéssel. 4. Szükségesnek itélik-e a kérdéses terület székesfővárosi tulajdonban való megtartását, vagy elegendő a létesítmény számára szolgalmi jog biztosítása. Az időszaki jelentések körének újabb szabályozása. A polgármester folyó évi január 3-án 16.448/1948—I. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Az alárendelt hatóságok által időszakonként teendő jelen­tések körét a Magyar Köztársaság Kormánya 1949. január 1-től kezdődően 13.250/1948. számú rendeletével újból meg­állapította. Felhívom a székesfőváros ügyosztályait, hivatalai és inté­zetei, intézményei vezetőinek figyelmét a Magyar Közlöny 1948 évi december hó 29-i 286. számában megjelent fenti számú rendeletre. A hivatalvezetők gondoskodjanak arról, hogy 1948. december 24-én kelt 17.887/1948—I. számú rendeletemre fel­fektetett határidőnaplóba a nyilvántartással megbízott tiszt­viselő a fenti számú kormányrendeletben foglalt harátidőket bevezessék. HIVATALOS HIRDETÉSEK Versenytárgyalási feltételek a székesfővárosi közszállításokhoz.*) (1) Szállításra vagy munkálatra az tehet ajánlatot, akinek erre jogosító iparigazolványa vagy iparengedélye van. (Közszállítási szabályzat 4. § 1.) Magasépítési munkáknál az ipari képesítés elbírálása tekintetében a Közszállítási Szabályzat 4. § 1—6. pontjában körülírt rendelkezések irányadók, azzal a változással, hogy az építőiparban kisiparosnak kell tekinteni az építőmestert, kőművesmestert, kőfaragómestert, ácsmestert, kűmővesiparost, kőfaragóiparost és ácsiparost, aki az illetékes ipartestület igazolványával igazolja, hogy az utolsó öt év alatt egyetlen olyan szakbavágó munkát sem végzett, amely munkának értéke 90.000 forintnál több volt; ennek a rendelkezésnek alkalmazá­sánál az 1946. évi augusztus hó 1. napja előtt végzett munka értékét figyelmen kívül kell hagyni. (2) Az ipartestület kötelékéhe tartozó válallkozó azokat az előfeltételeket, amelyeknek fennállása esetén a Szabályzat 3. §-ának 6. a) és b) pontja értelmében kisiparosnak minősül, az illetékes ipartestület bizonyítványával köteles igazolni. (3) A vállalkozók kötelesek iparjogosítványuknak az illetékes elsőfokú iparhatóság, vagy közjegyző által 6 hónapnál nem régebben hitelesített másolatát becsatolni. Az ipar­jogosítvány egyszerű másolatát is szabad becsatolni, de ebben az esetben a hiteles másolatot az odaítélés közlésétől számított 3 nap alatt a megrendelőnél be kell mutatni. Kisiparosok és kisiparosok alkalmi egyesülései (beleértve az ipartestületek szállító csoportjait is) az illetékes ipartestület bizonyítványával is igazolhatják, hogy jogosultak, — illetve, hogy az alkalmi egyesülés minden tagja jogosult — a'nnak a munkának elvég­zésére, amelyre ajánlatot tettek. Iparjogosítvány nélkül tehet ajánlatot a saját üzemében vagy tagjai által termelt árura a háziiparos, háziiparosok egyesülete, mezőgazda, erdőbirtokos, bánya- és kohóvállalat. Azok az iparosok, akiket a középítési ügyosztály által készített nyilvántartásba 1948 november 15. után felvettek, a fent felsorolt igazolásokat nem kötelesek bemutatni. (4) Ha többen tesznek ajánlatot (alkalmi egyesülés, szállítócsoport) ajánlatukban ki kell jelenteniök, hogy az aján­latért egyetemlegesen felelősek s az ajánlatot mindegyik társnak személyesen, vagy közjegyzőileg felhatalmazott megbízottja útján kell aláírnia. Köteles továbbá az ajánlatban megjelölni annak a személynek a nevét és lakcímét, aki a szerződés teljesí­*) Ezen hirdetmény különlenyomata, a papírhiány miatt igen korlátolt számban, önköltségi áron, kapható a székesfőfáros központi nyomtatványraktárában.

Next

/
Thumbnails
Contents