Fővárosi Lapok 1872. szeptember (199-221. szám)

1872-09-06 / 203. szám

— 886 ­* Rövid hírek. Ö Felsége, mielőtt Berlinbe I indult, az indóbázba gyűlt urak közül többel szívé­lyesen beszélt s gr. Lónyaynak azt mondá: „a vi­szontlátásig! két bét múlva visszatérek!“ — A hi­vatalos lap tegnapi számában van Bittó fölmenteté- séről s Pauler és Trefort kineveztetéséről a bárom királyi-kézirat. — A szerb ügyek világi királyi biz­tosának b. Majtbényi László főispánt nevezték ki, a ki eszes és erélyes ember. - Pauliné asszony már a jövő héten énekelni fog. — Hajós a múlt kedden először éneklé „Teli“-ben Arnold szerepét igen jó sikerrel. — Strossmayer püspök jelen volta trón­beszéd ünnepén s e napokban Lónyay grófot is meg­látogatta. — Hirsch Mihály ácsmester ferencvárosi telkét, melyet ő tiz év előtt 11,000 írton (ölét 6 írt­jával) vett, most az első m. bizt. társulatnak eladta 160,000-ért, (ölét 85 írttal) a mi eléggé mutatja, mint emelkedett itt az ingatlanok értéke. — Raics Ferdi- uánd városi adóiktató levélben irta meg főnökének, hogy csekély fizetéséből nejét s gyermekeit nem tarthatván tovább, a Dunában keres menedéket, s szerdán valóban nem találták már sehol. — A „Hong­ban valaki azt a helyes indítványt teszi, hogy a nemzeti szinház előcsarnokában órát kellene alkal­mazni. — A budai színkörben e hó 11-én a „Lon­doni koldúsok“-at adják elő Fehér Károly agg szí­nész félszázados jubileumára. — A Hókns-kápolna karvezetöje Ernyei József (Engesser) lett. — A közlekedési tárcánál dr. Kovácsy Sándor fogalmazó, titkárrá lett. — A pesti Károly-kávéház főpincére: Steiner Rudolf tízezer rubelt nyert az orosz állami sorsjegyek közelebbi húzásán. — Thaisz Elek át­vette hivatalának vezetését. — Az osztrák állam­pályán a kecskeméti kiállításra olcsó vonatokat in- ditnak; oda és vissza a második hely ára 4 írt 15 kr. — Steiger Gyula nem lépett be a reformpártba, noha felszóliták. — Az „Ellenőr“ szerint: a trónbe­szédet csaknem annyi ellenzéki, mint jobboldali kép­viselő hallgatta. — Tisza kálmán egy ideig még a kör értekezletein nem jelenhet meg. — A „Reform“ szerint: gr. Keglevics Gábor a pétervásári képvise­lőségről le akar mondani, bátyja: gr. Keglevics Béla javára. — Miklósy a Fürst-szinházban e hó 16- dikától kezdve október 6-dikáig egyedül fog elő­adásokat tartani; október 6-tól 16-dikáig pedig egy este magyar, más este német előadás lesz. Pest közgyűlése elfogadta az építendő polgári könyvtár javaslatát. — A történelmi társulat ama tagjai, kik a szepességi vándorgyűlésben részt vesz­nek, holnap a Kisfaludy-teremben értekezést tarta­nak. — Miklósi, operettekre egy széphangú fiatal lányt szerződtetett: Hegedűs Mariskát, Huber Ká­roly tehetséges tanítványát. — Albrecht főherceg Lembergbe tegnapelőtt a tisztelgő küldöttségek fo­gadása alatt elájult, s a fogadást félbe kellett szakí­tani; a főherceg azonban tegnap már jobban érezte magát s Budweisba utazott. ** Vidéki rövid hírek. Szászsebes képvi­selői Groiss Gusztáv és Máriássy Béla deákpártiak lettek; ez utóbbi ugyanaz, ki Ab onyban is jelölt volt. — A monori takarékpénztár részvényesei koszorút és diszalbumot nyújtottak át az alapitó gróf Teleki Sándornak. — Az erdélyi unitáriusok egyházkerü­leti pénztárnokává Jakab Elek történetírónkat vá­lasztók. — Pásztó mezővárost e hó 2-án a Köve­cses patak elönté. — Török-Becsén m. hó 21-én kkoleraeset merült föl, de a beteg fölüdült; az egész Torontál-megyéből eddig két halálesetet jelentének be. — Gróf Bethlen Gábor legfőbb itélőszéki biró, az erdélyrészi reformátusok egyik államgondnoka, e hó 1-jén 61 éves korában Kerlésen meghalt. — Po­zsonyban Grailich evangélikus tanárnak, ki tegnap ünnepelte meg ötven éves jubilaeumát, a magyaror­szági szabadkőműves-páholyok, a nevelés terén szer­zett érdemeinek elismeréséül, 400 forint évi tisztelet­dijat adományoztak. Külföld. *** Berlinben a császári vendégek fogadására a következő hivatalos programmot állapították meg: Csütörtökön (tegnap) délután 21/2 órakor az orosz császár megérkezése a keleti pályadvarba. Pénteken délután 6 órakor az ausztriai császár megérkezése a potsdami pályaudvarba. Vacsora a királyi kamara oszlopos termében, szombaton délelőtt nagy parádé; délutáni 4 órakor diszebéd a fehér teremben és a ki­rályi palota képcsarnokában. Este 7 órakor színházi előadás az operaházban; ezután összejövetel a kirá­lyi kamrában; este 9 órakor katonai takarodó a kéjkertben, theázás és estelizés. Vasárnap délután 1 Ví órakor kikocsizás az állatkertbe, 3 órakor kü- lönvonattal utazás Potsdamba; ottan sétakocsizás a királyi kerteken át; délután 6 órakor családi ebéd a babelsbergi kastélyban; este 8 órakor theázás a ko­ronahercegnéi az uj palotában; erre visszautazás a vadaskerti állomásról különvonattal. Hétfőn reggel 8V2 órakor különvonattal kirándulás a lehrti pálya­udvarból Staakenig, hol a testőrség hadgyakorlatai fognak tartatni; visszamenet különvonattal; délután 5 órakor ebéd a királyi palota sas-termében; este 9 órakor estély Károly hercegnél. Kedden reggel 8 7» órakor különvonattal kirándulás; este 9 órakor hangverseny a császári palota gömbölyű termében. — A szász király szerdán reggel Király O Felsége elé Bodenbachba utazott. Szentpétervárit a statisztikai kongresszus zárt ülésén Keleti Károly — a magyar kormánytól kapott meghatalmazás következtében — fölkérte a gyűlést, hogy a jövő kongresszus színhelyéül Pestet tűzzék ki, mely nem versenyezhet ugyan a szentpé­tervári fogadás pompájával, de szívélyességben nem fog hátra maradni, s a kormány is készül mindent elkövetni, hogy a tudósokat majdan kielégítse. Ké­sőbb e kérelmet Hunfalvy János is támogatta. Joung Amerikába, Washingtonba hívta meg a gyűlést, négy év múlva, midőn a függetlenség százados évfordulóját fogják ünnepelni. Ezt még két amerikai támogatta. Fölmerült egy régibb meghívás is Svájcból. Végre abban állapodtak meg, hogy szokás szerint: a szer­vező bizottság jelölje ki a helyet. Valószínű, hogy Pestet jelöli ki, mert Amerika messze van, a svájci meghívás pedig nem ujittatott meg hivatalosan. A jövő kongresszus három év múlva lesz, s addig mi is haladunk annyit, hogy kevesebb aggodalommal néz­hetünk e nemzetközi tudós-gyűlés elé. Gambettáról Trimm Timotheus kissé hi- zelgő arcképet rajzol az „Evenement“-ban, és leírá­sában a következő jellemző vonások is előfordul­nak : Az irodalmat épp oly szenvedélyesen szereti, mint a politikát. Leopardit nagyra becsüli és örömest foglalkozik Rabelais-val; különös kedvence azonban Macchiavelli. Irodalmi tanúlmányait szorgalmasan folytatja. Ért olaszul és az angol nyelvet csaknem minden segély nélkül tanulta meg; most naponkint egy óráig a némettel foglalkozik. Gambetta azt tartja, hogy Európa harminc év óta csak két állam­férfiút képes felmutatni : Bismarckot és gróf Ca- vourt. **# Külföldi rövid hírek. Herzog tábornok, a svájci hadsereg főparancsnoka, meghivatott a ber­lini hadgyakorlatra. — Bismarck kedden este érke­zett Berlinbe, nejével és lányával. — Quaglia bibor- nok, ki 1802-ben született s tizenegy év előtt nyerte bíboros süvegét, Rómában elhúnyt. — A németor­szági jogtudósok jövő évi gyűlése Berlinben lesz. — Vilmos császár e hó 12-kén nyugati Poroszországba akar utazni. — Gróf Károlyi Alajos berlini osztrák­magyar követ e hó elsején érkezett Berlinbe. A divatról. (F.) Luchon és Trouville jelenleg Franciaor­szágban a legelöbbkelö tartózkodási helyek, kivált Luchonban sok magas származású hölgy van, kik, a legkiválóbb Ízlésű öltözetek által egész sensatiót keltenek. E helyet távolsága Páristól s az ételek és lakások magas ára igen költségessé teszik. így csak is a gazdag világ gyűl oda. Trouville-ban, már ve­gyeseb b a társaság s vegyesebbek az öltözetek is. Nevezetes, hogy a francia divat most mily kihívó, esztelen és különcségben minden eddigit fölülmúló toi- lettek mutatkoznak. A deauvillei lóversenyeken nyil- vánúlt legjobban e ferde ízlés. Ennélfogva a „Fi­garo“ következőleg ir : „A császárság alatt sokat beszéltek a hölgyek határtalan fényűzéséről, mely ellen Dupin elnök is lángeszűnek minden villámát kiszórta. A tények azonban nem változtak, s elég most Trouvillet és Deauvillet látni, hogy e bajról, meggyőződjünk. A tengerpart e két helyén a fölhá- boritásig különcködnek a hölgyek öltözékeikkel. Ha néha a párisi színházakban látunk oly öltözéket, mely a közönség figyelmét épp annyira magára vonja, mint maga a színdarab, azt gondoljuk ma­gunkban, hogy egy valamirevaló hölgy sem merne ilyet viselni. De ez tévedés, — viselnek még föltü- nőbbeket is. Deauvilleben alig volt száz hölgy amaz elegáns egyszerűséggel öltözve, mely a jóizlés kel­léke.“ E különös öltözetek közül a „Figaro“ levele­zője egy orosz hölgyet emlit, matrózkalappal, alatta a homlokon nagy rózsával, kék vászon ruhában, fehér mellénynyel, melynek lebbentyüi majdnem a térdig értek. Ez aztán mindenki figyelmét magára vonta. A „ Trouvilleban tartózkodó párisi hölgyek közt — folytatja a „Figaro“ — sokan a polgárság­hoz és az előkelőséghez tartoznak, s ez az, a miért mi e feltűnő viseletmódot leginkább elitéljük. Hogy saját ízlésüket kitüntessék, bizonyos polgári hölgyek képesek a legnevetségesebbet is felölteni s a trouvillei egyhónapi nyaralás alatt eleitől fogva végig nem látszik más czéljuk lenni, mint hogy bemutassák az általuk egész télen át kigondolt hóbortokat. Mennyiben illik ez a francia fürdőhelyről irt birálat hazai viszonyainkra, ítéljék meg azok, kik a nyár egyrészét Füreden vagy más keresetteb hazai fürdőnkben töltötték. Annyi bizonyos, hogy nálunk is visszaélnek az Ízléssel. Hogy csak egyet említsünk, ott vannak példáúl a kék vászon ruhák némely ki­rívó összeállításai. Az elegáns hölgy mindig kerülni fogja a közönségeset, s ezért igen valószínű, hogy a keresett különösségek divata csak múlékony lehet. A jóizlés terjesztésének nálunk is van egy pár elismert divattelepe. Ilyen példáúl a Monaszterly és Kuzmik udvari szállítók kereskedése, mely az évek folytán oly lendületet kapott, hogy a világ elsőrendű vállalatai közé tartozik. Ott most is nagy választék van selyem-és divatkelmékben, s a kész öltönyök bősége és Ízletes elrendezése minden látogatót meg­lep. Kuzmik, a cég társtulajdonosa, jelenleg Párisban időz az őszi és téli újdonságok beszerzése végett, s az idény beálltával alkalmunk lesz, a megérkezendő pompás cikkekről leírást adni. Ma még korán volna az őszi viseletre határozott szabályokról beszélni, mert az előkelő divatházak e tekintetben titoktar­tók. Hogy a „Louis XV“ korszakbeli viselet, mely a tavaszi divat mintaképe volt, vagy pedig újabb lele­mények lesznek-e uralkodók: azt a közelebbi hetek fogják megmutatni. Bérlet. 100. szám. NEMZETI’^ SZÍNHÁZ. Pest, pénteken, szeptember 6-kán 1872. Először: GRINGOIRE. Vigjáték 1 felvonásban. Irta Banville Tódor. For­dította E. D. XI. Lajos, király — — Gringoire Péter — — — Fournier Simon, kereskedő — Le Daim Olivér — — — Luiza, Fournier leánya — — Nicole, özvegy Andryné, Fournier húga — — — — Újházi. Szerdahelyi. Benedek. Szigeti Imre. Helvey Laura. Bagdanovics Kr. Ezt megelőzi: Fürdőre kell mennie, Vígjáték 1 felv. Gozlan Leo után fordította Feleki. Marmout Alfred — — — Náday. Amália, neje — — — Lendvayné. Inas — — — —• Leövei. V égül: Egyetlen leány. Vígjáték 1 felvonásban. Irta gróf Fredro J. S. Kezdete 7 órakor. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly. A valódiság biztosítása mellett! A porosz kir. gyógyászati hatóságtól meg­vizsgálva és ajánlva Európa és Amerika leg­nagyobb orvosi tekintélyeitől. Ezer és ezer minden világtájból beérkező hála­nyilatkozat, melyeket diseretionális tekintetekből nem közölhetünk, elismerik a Lohse-féle toilette-gyógyszerek jelességét és kedveltségét. Nincs többé szeplő, napégetés, sárga folt, himlő- hely, rézvörösség, ránéz, küteg, redő l — Ifjúságot és szépséget visszaadni és fentartani egyedül a világhírű EAU de LYS de LOHSE szépség-liliomtej képes. Az egyeül kipróbált szépltőszer és vódszer (mely a világ minden más szerét felülmúlja) napégetésés szeplő ellen, mely a bőrt azonnal fehérré, simává, lágy- gyá, gyengéddé teszi, annak Ifjúi frisseségét visszaadja és egyúttal a börtisztátlanságokat eltávolitja. — Ara egy egész (igen előnyös) palaczknak 5 frt, ’/» pal. 2 frt 60 kr ; V* pal. 1 frt 30 kr; csomagolásért 20—80 kr. LOHSE világhírű egésség-szépségdiliomtej-szappana túltesz a világ minden toilette-szappanján. Ez a leg­gyengébb szappan, mely étetőket nem tartalmaz; a bőrt fehérré, lágygyá és simulékonynyá teszi, eltávo­litja annak hibáit és hiányait, erősiti az izmokat és für­dőben az egész szervezetnek csodálatos erőt kölcsönöz. A bőr fentartására és szépítésére nélkülözhetlen. Ára egy dbnak 50 kr., csomagolás 10 krral több. Főraktár Lohse udvari szállítónál, Berlin, 46. J&gerstrasse 46. Egyedüli eladás Magyarország részére TOROK JÓZSEF gyógyszerésznél, Peat, király-uteza 7. sz. a. Továbbá Debreczen : Vecsey; Kolozsvár : Wolff; Szé­kesfehérvár : Dieballa G.; Miskolcz: Dr. Szabó Gyula ; Kecskemét: Katona Zsigmond és az országnak minden 141 nagyobb gyógy szertárban. 1064 114 Tulajdonos: Tóth Kálmán. Kiadja és nyomatja az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai részvénytársulat. 1872.

Next

/
Thumbnails
Contents