Fővárosi Lapok 1876. április (75-99. szám)

1876-04-14 / 86. szám

404 elhunyt, 82 éves korában. — Wertheim Filep, a tör­ténetirodalmi téren munkás Wertheimer Ede édes atyja, meghalt, életének 60-dik évében. ■— A Dana vízállása tegnap újra hét hüvelykkel apadt és igy a vízállás 14 láb 3 hüvelyk volt; a balparti csatornák zsilipjeit már tegnapelőtt meg lehetett nyitni s igy már elkezdték a 14 gőzszivattyünak s a hozzá tartozó tárgyaknak elszállítását. Vidék. ** A kalocsai nőegylet által rendezett hat mű­kedvelői előadásról volt már szó e rovatban. Annak kiegészítéséül közöljük még a következőket: e hó 4-dikén a »Phrenolog« Justustól és »Fipsz, a hires nőszabó« (Zádor Zoltán fordítása németből,) 6-dikán »A véletlen« Varga Jánostól és »A váró-teremben« Ábrányitól, 9-kén »A falu roszsza« kerültek színre. A hat előadás bevétele 506 forintot tesz. E kedvező eredmény azt is jelenti, hogy a műkedvelők előadása a közönséget kielégítette. A részvét legnagyobb volt az utósó előadáskor, midőn a nagy szorongás miatt töb­ben a termet elhagyni kényszerűitek. Az előadások­ban közreműködtek: Berecz Edéné, (ki Finum Rózsa szerepében a dalokat is igen szépen énekelte,) Szent- kereszty Gézáné asszonyok, Bolvári Aranka, Halmay Ilka, Hangéi Margit, Horváth Terka, Kassay Ma­riska, Reich Róza, Saáry Amália és Julia kisasszo­nyok, ifj. Apáthy Gyula, Baráth Lajos, Eötvös Géza, Gellért Sándor, Greguss Andor, ifj. Klimes Antal, Kovács Benő, ifj. Kovács István, Moravcsik György, Nedics Sándor, Raics Sándor, Saffáry Elek, Saxinger Ottó, Tamás Imre, Uhlarik Nándor és Witt László urak. A közönség elismerő volt tapsaival a közremű­ködők, főleg a hölgyek iránt. Egyiket jobban kitün­tette ugyan, mint a másikat; de mi a nyilvánosság terén egyenlően tartozunk köszönettel mindazoknak, kik a jótékony cél érdekében közreműködtek. Az előadásokat Sipos Károly rendezte igen jól, több da­rabban mutatva meg, hogy még mindig jó színész. ** Árvíz-hírek. A Tisza kiöntése több helyt a vasúti közlekedést is megakasztá. így K i s-u j s z á 1- 1 á s és Karcag közt, hol a vasúti töltés el van sza­kítva s a levél- és kocsiposta- küldeményeket napok óta nagy kerülőkkel küldhetik tovább. Szegedről tegnap az jó hir érkezett, hogy a külhatáron nagy erőfeszítéssel sikerűit megakadályozni az ár terjedé­sét s a belső vonalakon folyvást tart az apadás. Az áldozatkészség szép hireit is halljuk folyvást e nagy magyar városból. így Kiss Dávid kereskedő, a pénzéből kifogyott városi hatóságnak, kölcsönkép hat­vanezer forintnyi állampapírját ajánlotta föl, mint a melyre a nemzeti banknál öt száztóli kölcsön vehető fel. K em é n d y Irma asszony, neveldetulajdonosnő, a multhéten napokint két akó levest küldött az alföldi gátondolgozó munkások számára. A városnak már százezer forintnál többe került a roppant küzdelem az árvizzel. ** A vidéki színészet köréből. Kolozs­vár 11 az E. Kovács Gyula fáradhatatlan buzgalma megint egy nagy shakspearei tragédiát vitt színre: »Julius Caesar«-t, melyet ő jelenetezett, rendezett, melynek előadásában maga is főrészt vett s ezenkívül a mű szépségeit előre fejtegette a »Magyar Polgár« tárcájában; ha a dráma élén minden nagyobb társa­ságnál ilyen lelkesedett, müveit, fáradhatatlan művész állana: akkor a mi vidéki színészetünk rövid időn megint erős lábra kaphatna s eldobhatná magától az idegen, énekes bohózatok cifranyelű mankóját, melyre támaszkodva biceg most a legtöbb helyen. — Deb­recenben Molnár György másodízben »Lear ki­rály« címszerepében lépett föl; a tetszés nagy volt, a közönség középszámó. Harmadik vendégjátéka: a »Mizantróp.« Debrecen után Kassán fog vendégsze­repelni. — Aradon a szinidény nem sokára véget ér s Bogyó és Mándoki színtársulata már e hó 29-én Nagyváradon kezdi meg előadásait. ** Vidéki hírek. A herceg prímás gr. Zichy Pálnét és Sarolta lányát s Trefort minisztert, két lányával szívesen fogadta s megígérte az egyházi kin­csek átengedését a történeti kiállításra; meg is hívta őket ebédre; a műkincseket Szabó József püspök kí­séretében nézte meg a társaság. — A kolozsvári uni­tárius templomban vasárnap volt a Deák Ferenc gyászünnepélye s emlékbeszédet Derzsi József tar­tott. — A tiszavidéki vizkárosultak javára Debre­cenben a jövő hóban műkedvelői előadások lesznek: a »Tiszaháti libácska« és »Hét év után;« a lelkes Bethlen Mikó Róza grófnő, ki ^ jótékony vállalkozás élén áll, a rendezésre Takács Ádám ismert színészt nyerte meg. — Az erdélyi muzeum-egylet idei év­könyvének ötödik száma megjelent, dr. Koch Antal »Erdély ősemlős maradványa és az ősemberre vonat­kozó lelete« című értekezésével. — A váci iparban- kot Réthy igazgató a hírhedtté vált polgármester, hir szerint, szintén megkárosító tizenötezer forintig. — Debrecenben Pusztay Lajos, a közügyekben buzgó polgár s kitűnő családfő, e napokban elhunyt. — P. Berkiben Krieger Lajos, b. Sina gazdatisztje, meg­halt 31 éves korában. — Ungmegyében, Bésen, nyolc leány és három fiú csónakázni ment az árra, s a két csónak összeütődve elmerült s hét leány és egy kis fió beleveszett a vízbe. — A kassai püspök te­metésén az egri érsek, rozsnyói és szepesi püspökök, a jászói nagyprépost jelen voltak, több egyházi mél­tósággal. — Badacsony szőlőhegy fölött e hó 4-dikén felhőszakadás volt, mely nagy pusztítást vitt végbe. Bécsi hírek. *** Björnstjerne Björnsontűl az »Uj háza­sok« cimü vig művet mutatták be közelébb a bécsi vá­rosi szinházban. A kétfelvonásos vígjátékot jól fo­gadta a közönség. A jeles norvég költő előtt sokan feldolgozták már e tárgyat, hanem oly finoman, gyön­géden s rokonszenvesen talán senki. Egy fiatal hölgy- rűl van szó a darabban; a fiatal hölgy forrón szereti férjét, hanem szülei iránt is oly enyészhetlen gyermeki vonzalommal viseltetik, hogy férje kedvéért sem szán­dékszik őket elhagyni s mégis el kell hagynia, mert meg van Írva: a nő elhagyja apját, anyját és követi férjét. A költő kifogyhatatlan kedvességgel ruházza fel a naiv fiatal nőt, kiben a szerelem hatalmasan fel­támad s a gyermeki szeretet is megmarad. A gyógyí­tás, mely a női hivatást teszi első sorba, érdekes mind végig, a lélektani bizonyítás eredményét a kö­zönség szívesen fogadta. A darab még sokat nyerne, ha kissé összevonnák. A darabban öt személy fordul elő : az egymást gyöngéden szerető házaspár, egy le­mondásra mindig kész barátnő, és egy másik házas­pár, hol a nő férjét atyjakint tiszteli s ez szinte soknak találja a túlságos tiszteletet. Björnstjerne Björnson költői tehetsége e művénél is azonnal fel­ismerhető. *** Bécsi hírek. B. Sennyey Pál Nizzából szerdán érkezett Bécsbe. — A bécsi förangaság élő képletei, a vizkárosultak javára, ezek lesznek : Dicső Lipót szerelmi udvara, Habsburg Rudolf aacheni koronázása. I. Miksa császár s II. Ulászló gyerme­keinek házassága, V-dik Károly Titiannál, Savoyai Eugén s Mária Therézia a pozsonyi országgyűlésen; mind a hat képletet Gaul Ferenc rajza szerint készí­tik. — A bécsi börzén tegnapelőtt sok kárt okozott panique volt az uj »Presse« háborús cikke s a minisz­terek eshető lemondásának túlzott hírei miatt. — A magyar miniszterek nagyszombaton térnek Buda­pestre, hanem ünnepek után kedden ismét visszamen­nek Bécsbe a tárgyalások folytatására. Külföld. *** A párisi „Salon“-ban az idén is több ma­gyar képiró műve lesz látható. A Paczka Ferencét már emlitetük. Munkácsy e célra saját műtermének képét készíttette el, melylyel nem fog ugyan olyan dia­dalt aratni, mint a magyar népéletből vett életteljes műveivel, bár e képen is van egy alak, a sarokban meghúzódott dacos kis paraszt lány, mely a szalon­képben igen fel fog tűnni. Paál László tájképet állít ki, Bruck Lajos »Erdőszéli kunyhót egy fiatal leány­nyal.« Mind a ketten Munkácsy tanítványai. Báró Mednyánszky Edétől, ki szintén Párisban van, »Kár­páti őszi tájkép«-et fogadott el a bíráló bizottság. Pasteiner Gyula a »Kelet Népé «-ben azt Írja a báró­ról, hogy eredeti, önálló művészi tehetséggel bir, ki a kárpáti tájképet tette tanulmányainak tárgyává s nyarankint a Kárpát rengeteit járja, télre aztán Pa­risba megy, vázlatait kidolgozni. *** A keleti bajok egyre bonyolódnak. Szerbia alig tartható vissza a háborútól. Serege fel van fegy­verkezve s a fejedelem is harcias hangulatot kapott. Pénz azonban nincs s most arról van szó, hogy kény- szerkölcsönt vetnek a népre, fejenkint ötven frankot. A milizia indulókészen áll a határ felé. A nép lázas. A belgrádi csőcselék vasárnap az osztrák-magyar fő­konzul háza előtt botrányt csinált: fütyölt, ordított, a ház két lakójára követ dobott s herceg Wredének erélyesen kellett föllépni elégtételért. Ugyanaz nap az a hir érkezett a határról, hogy a törököket, kik megrohanták a vitliskai őrházat, egy órai harc után visszaverték. Bosnia, mely múlt őszszel még nyugod­tan nézte a hercegovinai fölkelést, most — miután a tél folyamában szerb ügynökök felizgatták, lázadásban áll. Onnan két fő-fölkelő Prágán át Berlinbe ment ötezer hátúltöltő puskát venni s egyikök Szentpéter­várra utazik. A török katonaság nem mutat sok erőt a terjedő lázadással szemben; Konstansából ugyan azt távirják, hogy Risovac és Majdan közt Veszi bég körülkerített tízezer íolkelőt s háromnapi időt adott nekik, hogy tegyék le fegyverüket, mert ha nem teszik le, kardélre hányatja őket, kivéve a nőket és gyerme­ket ; de másfelől meg azt Írják, hogy a török katona­ság, kifáradva a hosszú menetekben, nélkülözve a jó ruhát és élelmet, nem képes ellenállani a fölkelésnek. Még mohamedánok is csatlakoznak a lázadáshoz. Ide juttatta a birodalmat Abdul Azis gyászos, pazar, erőtlen uralkodása. 0 most is, midőn az állam nem képes fizetni se hitelezőit, se katonáit, kétszázezer forint értékű arany szelencét, órát, láncot, ékszereket küldött Kruppnak és nejének ama gyönyörű öntött acél-ágyuért, melyet a hires német gyárnoktúl kapott. *■*■* Külföldi hírek. Weimarban a Thern- testvérek zongorahangversenyt adtak s kivált együtt- játékukkal egészen elragadták az ottani közönséget; a lapok is nagy dicsérettel Írnak rólok. — Stuttgart­ban Gianitól egy érdekes kis füzet jelent meg olasz példabeszédek gyűjteményével; 1882 példaszó vau benne bemutatva. — A szentatya Tóth Miklós eper­jesi püspöknek, ki Rómában időz, különös figyel­mébe ajánlotta leánynöveldék felállítását egyházme­gyéjében. Ma és holnap a színházak zárva vannak. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly. (Beküldetett.) A Bécsben kiállított és oly nagy feltűnést okozott „Krisztus Urunk area szent Veronika kendőjén“ eredeti képnek tökéleteshü másolatát pár napra leho­zatván, »műcsarnokunkban« kiállítottuk, hogy a fővárosi t. c. közönség is megszemlélhesse. 178 Bemenetldij 20 kr. o. é LAFITE és ELSKEK, könyv- és müárusok. (Bécsi-utca 6. szám.) Egy jó házból való hölgy, ki a gazdászatban elég jártassággal bir s egyszersmind kisebb gyer­mekek tanítását is elvállalja, óhajtana egy jó falusi családnál mint házi kisasszony alkalma­zást nyerni. Ajánlatokat Po­zsony, dnna-utca 151. sz. a. Muth Mária kisasszonynak ké­retik küldeni. 176 175 zöldfa ut­ca 36. sz. egy utcai és egy ud­varilakás máj. 1-től kiadó/ Díszes rj' J 1 r legújabb nemei dús választékát, MT 10 krtól 25 írtig. Idei újdonság*: a bűvös ColumbuB-tojás 60 kr. Húsvéti öntözéshez alkalmas, esalódtatín meglepi újdonságok: Fecskendő Illatszer-üvegese 35 Ír és 1 forint. Szivar 35 Ír. Viola-csokor «0 kr. Viola-, gyöngyvirág- é» rözsabokréták 80 krajciártól 8 fit 50 Írig, egye» ró»»» 05 kr. Revolver 80 kr. Kis boböez 50,60 kr. öltöztetett bab dk 2-2.15. Bözsacsokor babttval 1 frt. Kngany fecs- kendö-toJAs 70 és 80 krajciir. Fecskendő busveti bárányba gyermekkel 2 forint. Feeskendögyürü 30, 50 kr, valamint néhány uj különlegesség, melyeknek használata csak az el­adásnál árultatik el, ajánlják Kertész és Eisert Budapesten, Dorottya-utcza 2. sz. k Írásbeli megbízások gyorsan^ és pontosan eszközöl­tetnek.­Valódi lyoni selyemszövetek, divatos női ruhakelmék, kész ruliák és felöltök legújabb divat szerint és tökéletes választásban KELLER és ZSITVAY női divatkereskedésiikben 143 ft L Budapesten, szervitatér, szerviták épületében. íí A húsvéti ünnepekre! SZENT HANGZATOK. Imák keresztény kathoiikusok számára. Szerzetté ALBACH .1. S. Hetedik magyar kiadás, kis 12-ed alakban. E közkedvességü imakönyv ezúttal jelent meg először kis alakban, díszes, színes szegélyű és egy­szerűbb kiállítással, finom velin-papiron. Mindkét kiadás kapható díszes elefántcsont, bársony- és bagaria-bőr kötésben, gazdagabb és egyszerűbb díszítéssel 7 írttól egész 16 ftig. Egyszerűbb színes ehaglin-bőr kötésben különféle árakért. Diszkiadásu fűzött példány ára 3 ft. Egyszerűbb kiadásnak fűzve 2 frt. 174 Megrendeléseket elfogad bármely vidéki és hely­beli könyvárus, nemkülönben a kiadók LAFITE és EISNER Budapest, bécsi-utca 6-dlk szám. Tulajdonos: Tóth Kálmán. Kiadja és nyomatja az »Athenaeam« irodalmi és nyomdai részvénytársulat.

Next

/
Thumbnails
Contents