Fővárosi Lapok 1883. január (1-26. szám)

• AS (pC. 1883. Első félévi tartalomjegyzék.-----------<XZ & DO---------­L apszám Költemények. Tolnai Lajos: Péter király gyónása................. 1 K hdrödi Sándor' Viszontlátás............................ 2 P oseidon (Heine)......................................... 18 > Az apa (Coppée)......................................... 24 Z ivatar. A Phönix (Heine)........................ 59 > . János király.................................................. 82 A tücsök-dalokból I—III.......................... 103 A tücsök-dalokból IV—VI........................ 134 < uisz Károly: Kis unokám születésére............. 5 D ithyramb (Schiller)................................. 28 » Házasok éneke.............................................. 73 v Minnához (Schiller)................................. Hl v Orbán napján.............................................. 122 Z a nathy Kálmán : Az átok (Byron).................... 8 Vad rózsák I. II........................................... 44 Tannhäuser Rómában (Heine)................. 119 T fn i>‘ Antal: Farsangon (Stecchetti).................. 10 » Szóltál, ne hagyj el. (Zendrini).................. 112 B artók Lajos : Szép álmokat.............................. 12 E mlékül........................................................ 46 E mlékvers.................................................... 68 K éső hallgatni már..................................... 94 Szívem, te sírhalom vagy............................ 128 C sáktornyái Lajos: Sóhaj..................................... 14 T avaszi ábránd........................................... 84 ' Hmérdek: Miért?.................................................. 16 ' A nagy eszmék............................................ 33 T üskebokor I—V......................................... 61-> Az élet............................................................ 94 Verses-könyvemből I—III.................... . ■ 115 Döm ötör Pál: Dicső csillagzat!.......................... 20 A korral........................................................ 37 D alok a mindenségről I—11...................... 86 » Hagyjatok pihenni...................................... 150 I nczédi László: Sóhajtás....................................... 22 F öldváry István: Enyéimhez.............................. 26 K öltő szerelme.............................................. 42 ' :ey Aladár: Két kép egy keretben............... 27 E gy az isten............................ 51 Egy régi levélből......................................... 90 T avasz-emlék................................................ 109 Gyászév után................................................ 132 iiicab Ödön: Ifjú vagyok................................... 29 Töredékek I—III........................................ 63 E gy szabómesterről................................... 140 nbó Sándor: Por és hamu.............................. 31 • > Nagyhéten.................................................... 69 I irgha Gyula: A várakozó (Schiller)............... 35 B ogdánffy Lajos : Fényszárnyu csillag (Lacaus­sade) ......................................................... 39 » A koldusleányka (E. Manuel)..................... 57 » Látszat és való (Bodenstedt).................... 67 Ahod neje (C. Mendés).......................... 136 IT vivzky Gyula : Wagner Rikhárd.................... 41 Don Juan a másvilágon............................ 80 B oldog idő.................................................... 92 Magamról.................................................... 107 Szász Béla : Egy kihaló városban...................... 47 » A gyermekek (Longfellow)................ 142 Ebe czky Béla : Elő halottak................................ 49 U almoTy Győző: Esztike felköszöntője............. 53 P álmai Kálmán: A magányból.......................... 54 i aradi Antal: Bércen......................................... 65 ^ » A boldogság országa.................................... 146 \rvay Kálmán-. Az elhagyatott.......................... 66 K iss József: A mostoha....................................... 71 "Lanka Gusztáv: Veteres migrate coloni........... 75 G yöry Vilmos: Egy kis egérhez.......................... 76 B arótliy Lajos: A zsidónő (Meiszner A.)......... 78 ! Gádor: Katona sírja........................................... 88 > Hárfa mellett (Soulié).............................. 138 J Jray József: Margitnak..................................... 94 » Más ég, más föld.......................................... 122 B éri M. Gyula : Dalok a természetből I—III. . 96 Pt-rényi István: A szegény leány (Sourmet). . . 98 Gróf Zichy Géza: Egy fiatal pap halálára .... 100 9 Életutazás..................................................... 105 > Dalszövegek................................-v.,........... 117 A óyrádi P. Gyula: Erdő mélyén........................ 102 Lapszám Kölcsey Julia : Az ifjúság ..................................... 109 S imay János: Ne érintsd! (L. Bauer)............. 109 » Románc........................................................ 130 S závai Gyula: Ne légy érzékeny........................ 110 H egedűs István : Volt tanitványomhoz............... 113 B edöházi János: A mennyasszony...................... 120 Gyulai Pál: A vén almafa.................................. 123 M éry Károly: Schnaderhüpfeln I—XII............ 124 Dálnoky Lajos: Három epigramm I—III......... 126 C sengey Gusztáv: Egyedül................................... 129 Szmrecsányi Paula: Keresztuton........................ 144 Lu by Sándor: Petőfihez (Fastenrath)................ 146 E redeti elbeszélések. C’siky Gergely : A szép Rhodope cipője........... 1—3 B ulyovszlcy Gyula: Náthán és Mária............... 4 B eniczkyné-Bajzx Lenke: A bőrtárca rejtelmei .5 —16 » A lapu-levelek között..................... 145 — 149 L anka Gusztáv: Lucerna kisasszony........... 17—23 D r. Bácskai Albert: Agglegények albuma . 24—26 » A rucahát-vermesi háború................. 40—41 » Rucahát és vidéke................................ 80—83 » A 91-dik paragrafus........................ 130—132 M urai Károly: Három feleség................... 27—36 » Útközben........................................... 106 — 109 E ndrödi Sándor: Csokonai és Lillája......... 37—39 M ajthényi Flóra: A régi kép........................ 43—49 » Az asztal hieroglifjei........................ 111—126 B áró Horváth Miklós: A démon................. 50 — 60 M ikszáth Kálmán: História egy házasságról 62—64 Balázs Sándor: Miss Mary és Frau Sturm. 65—67 Madarassy László: A panamai áldozat. . . . 68—74 Jakab Elek: 50 ft................................................. 75 V aida Berta: A búcsúi temetőben................... 75 D egré Alajos: Egy felvonás.......................... 76—79 » Egy névtelen hős......................................... 138 B ay Ilona : A sargansi lovag........................ 84—88 S ziklay János: Nádszál és cserág............... 89 — 95 G . Büttner Julia: Tavaszi viharok........... 96 — 102 D r.Jancsó Benedek: Didó királyné......... 103 — 105 Em ber Károly: Margit......................................... 110 Palotai: A kiállhatatlan....................................... 122 Csáktornyái: A csikós becsület............... 127 -129 H ajnalka: Az első vendégek................... 133 — 134 E rdélyi Gyula: Az első kúra................... 135—137 M ilko Izidor: Meleg napok................................ 138 P etjei István: El ne felejts..................... 139—144 J akab Ödön: A huszár.............................. 150—151 Fo rdított elbeszélések. Louis Depret: A Fraynoise-kastély............... 1 —15 A dolphe Badin : A választás.......................... 16 — 25 » A sérült............................................. 123 — 127 C li. Diguet: Mikép nősült meg Z. barátom .... 26 Kielland: Szerelem és házasság................... 28 — 31 • » Filax.................................................. 116—119 Joan Slavici: Scormon................................... 32—33 Gróf Sollogub: A nevelt leány.................... 34—44 A . Daily: Tejtestvérek.................................. 45—53 A . Cliallamel: A gyermek apja................... 55 — 64 A ltaroche: Házasság baleset által............... 67—68 L egouvé: A nagyanya és unokája. Ford. Feleki József................................................ 70—74 Salvatore Farina: Csak bátran előre........... 76—82 B ret Harte: A gyűrű....................................... 83—93 Hyppolyte Lucas: A fösvény végrendelete. . 94—95 //. Mathers: Hnzelgreeu Jack. Ford. Illésy Piroska............................................. 96—107 A ndré Theuriet: Az orgona-fa............................ 108 R osenthal: Lizzie esküje. Ford. báró Bánffy Farkas........................................... 110—111 Zola Emil: A szerelem tündére......................... 114 Albrecht A.: Az ördög cimborája........................ 121 A Dreyfuss: Antónia házassága............... 128—137 C remer: A gelderni rokon.......................... 139—146 Rounat: A visszatérés örömei................... 149 —151 L apszám Külföldi és ausztriai tárcák. Figaro (Kunoss): Párisi tárcalevelek I—XVII. 4, 16, 25, 31, 38, 48, 65, 74, 83, 95, 101, 105, 120, 127, 136, 140, 145 » Magyar bankett Párisban....................... 57 » Salon. I—II........................................ 107, 113 S. J.: Bécsi levél............................................. 12 M anheimer Gyula: Zenészeti levelek Bécsből. I—IV................................. 15, 24, 51, 67 » »Le tribut de Zamora«........................ 30 D—e .: Téli kirándulás a Rigire. ........................ 19 B ulyovszky Lilla: Naplótöredék Gothából .... 35 Báró Hafner Lajos : New-yorki levelek I—II. 49, 111 Dr. Hoványi: Gróf Zichy Géza második par­force tourneéja I—II...................... 72, 73 H alasy Aladár: Az »Evangeliste« Írójáról. (Pária)....................................... 85 » A párisi Salon szobrairól.......................... 128 T ábori Róbert: A Lette-intézet. (Berlin)........... 91 » Berlini levél................................... 107 » Séta az egésségügyi kiállításban ...... 121 » Berlini tárca................................. 142 » Swinemünde.............................................. 151 S z. A. : Levél New-Yorkból................................ 105 Be szédes Kálmán: A szigettengeren.................... 115 W. J.: A német császár nyári palotái............... 132 » A starnbergi tó és Feldafing................. 138 D. F.: Kaltenleutgeben. I—III......... 137, 144, 148 A lbrecht A.: Old London..................................... 138 y. y.: Müncheni levél.............................................. 142 K. T.: A magyar müvésztelep Münchenben .. . 146 Dr. Chyser Kornél: Gräfenberg.......................... 147 T . Á.: Ischlből.......................................................... 149 K. R.\ A Lido szigetéről....................................... 140 T árcák névvel. Xántus János : Az újév napja Singaporeban... 1 Jászfalusi: Arany mint nótacsináló.................... 4 Dr. Rodiczky Jenő: A gazdák mártírjáról .... 5 » Két napimádó................................ 89 Z ichy Antal: Széchenyi I. vallásos érzületéről I-II........................................................ 7, 8 D r. Kiss Mór: Az ókori Róma divathölgyei. I—III.................................................. 9—11 P rém József: Verescsagin képei............................. 12 S zathmáry György: A »tisztelt ház« I—II. . .14, 34 Szathmári Mór : Báli szünet................................... 15 » A jégen.................................................. 21 S zilágyi Sándor: Egy estély Fraknóinál........... 16 l lléssy Piroska: Isten adta, isten elvette........... 18 » A jácint illata.......................................... 92 C sicseri Bors: Magvassy bácsinál........................ 20 » Három halott............................................. 60 » »Phonophon«............................................. 71 » Mailáth György futása............................ 78 » Rezzenetek................................................. 91 » Az első tégla............................................. 117 » Odeurs de Budapest .................................. 140 » A magyar Carlsbad....................... 150 Dr. Darvai Móric: Lesseps................................. 22 Frankenburg Adolf: Péter és Pál..................... 24 » Emlékezések Petőfi Sándorra.......... 52 » Tárca a ruhaviseletekről ................ 79 » Szabad a vásár.................................. 124 Hő ké Lajos: A francia válságok.......................... 26 » Páris-Athéne...........................................'. . 67 » A zsandárokról............................................ 112 » Egy kisvárosi hangverseny......................... 148 B artalus István: Arany János dallamai........... 27 D r. Versényi György: Húshagyó kedd a felvi­déken ............................................... 30 » Szent Iván-est a felvidéken............... 146 E ndrödi Sándor: Az első gyász.......................... 32 » »Házi kereszt«...................................... 76 Hygéa (Albrecht-Lorenz Josefine) : Egy öröm vége................................................ 33 » Reflexiók....................................................... 42 » Böjti gondolatok.......................................... 68 » »Az orr az ember«...................................... 96

Next

/
Thumbnails
Contents