Fővárosi Lapok 1883. október (230-255. szám)

1883-10-27 / 252. szám

1610 túl. — Gróf Károlyi Gyula, nejével együtt, Fóthra érkezett s ott tölti az udvari vadászat idényét. * Vörös-kereszt. A budapesti önkéntes tűzoltó­egylet szeptember 23-dikán rendezett díszgyakorlata jövedelmének egy harmadrészét, 236 frt 77 krt át­szolgáltatta a vörös-kereszt-egylet pénztárába. Ez adományért ez egylet meleg köszönetét nyilvánít. * Az athletikai klub őszi versenyei holnap (vasárnap) d. u. két órakor lesznek az Orczy-kertben. Bajnoki verseny kettő lesz, az »egy órai járás« (védő Mészáros Ferenc bajnokjelölt) s távugrás. A Prog­ramm még három futásból áll: síkverseny, nagy sík­verseny és gátversenyből; továbbá ökölvívás és suly- dobásból; végül három vasparipa-versenyből. * A kaució ügye. Verhovay Gyula tegnap dél­előtt a polgármesteri hivatalban bemutatott egy nyilatkozatot, mely szerint Csatár Zsigmond bele­egyezik, hogy a »Függetlenség« biztosítéki összege 10,500 frt erejéig az ő harasztii és budapesti ingat­lanaira zálogjogúi bekebleztessék. A polgármester azonban e nyilatkozatot nem fogadhatta el biztosítékul. Először, mert a bekeblezés nem a hatóság, hanem a kö­telező fél teendője. Mászodszor, mert nem voltak bemu­tatva az ingatlanokra vonatkozó becslevelek és telek­könyvi kivonatok s igy nem lehet megbírálni, ha váj­jon nyujtanak-e kellő födözetet. De különben a nyi­latkozat formailag is hibás. * A kelenföldi szerencsétlenség áldozata: a mozdony által agyon gázolt Sziklay József vasúti hi­vatalnok még csak 32 éves volt, ki júniusban nősült meg s nejének (Hoffer Lujza asszonynak) a rémitő hírt nem merték aznap tudtára adni. Sziklay János, e széptehetségű fiatal iró, testvérét gyászolja benne. A temetés ma d. u. 4 órakor lesz a Rókus-kórház halot­tas házából. * A színház nem liangverseny-terem. Ott a közönség színi előadást s nem koncert-számokat keres. Ezt az igazságot a kitűnő hegedűművész Ondri- csek Ferenc is tapasztalta tegnapelőtt este, a né­met színházban. Nem volt valami sok hallgatója s nem is tapsolták úgy, mint tavaly a redoute-ban. Pedig csak oly szépen játszott. Saját »cseh táncai«-n kivűl Moskovszki »andante«-ját, a Wehle-féle taran­tellát s Roff cavatine-ját adta elő. A vele működő We­ber Jenny k. a., a »Bűvös vadász« zeneköltőjének unokahuga, szép, magas, szőke fiatal lány, ki a »Puri- tanok«-ból áriát énekelt s Alinofftól a »Csalogány« dalt adta elő; hangja elég szép, de iskolázottsága nem elégséges. Ondricsek második (ezúttal utolsó) hang­versenye tegnap volt s e műsorába a Paganini »Bo- szorkánytánc«-a is fel volt véve, melylyel tavaly oly sok tapsot aratott. * Poros nyeremény. A lótenyésztési társulat által rendezett főnyereményt, egy négyes fogatot, Kristóffy László szolnoki hivatalnok nyerte meg. Teg­nap föl is jött Budapestre, jelentkezett a nyeremény átvétele végett s a társulati irodában volt hivatalnok, rendben levőnek találta a dolgot, meg is mutatta a szép négyes fogatot, de az igazgató távollétében nem adhatta ki. A nyertes fölkereste tehát az igazgatót, ez azonban megtagadta a nyeremény kiadását, mert, mint mondá, három darab sorsjegyet, köztök a nyer­test is, eladás végett a szolnoki városi kapitánynak küldte, de ettől nem kapta meg a sorsjegyek árát, sem magukat a sorsjegyeket. A nyerőfél azt vitatta, hogy neki semmi köze a társulati igazgató és a szol­noki városi kapitány egymás közti elszámolásához, de az igazgató nem tágított és igy a dolog pörre kerül. * A tízezer forintos lopással vádolt Guttmann Mór tagadja bűnösségét. A rendőrség azonban olyan adatokat szerzett, melyek terhelők Guttmannra nézve. Nem csak kiderült, hogy rovott múltú emberekkel állt összeköttetésben, hanem a nála talált 3000 ftról nem tudja igazolni, hol szerezte. Azt állította, hogy neje hozományából vette, de kitűnt, hogy nejének igen cse­kély hozománya volt, ezt is már elköltötték s Gutt­mann az utóbbi időben több száz ftot vett kölcsön kisebb összegekben. * Rövid hírek. Az első udvari vadászat ma délelőtt lesz Palotánál rókákra; várják ő felségök rész­vételét. — A kormányelnök e hó 30-dikára Bu­dapestre értekezletre hívta meg a horvát pártvezé­reket. — Az egyetemi ifjúság, mely halottak nap­ján hagyományos kegyelettel szpkta meglátogatni a jelesek sírjait, az idén Greguss Ágost nyughelyére is tesz koszorút. — Az izraelita uöegylet leányárvahá- zában hétfőn d. u. 4 órakor, elhunyt alapitói (köztük Deák Ferenc) emlékezetére gyászünnepély lesz. — Az unitáriusok holnap d. e. tizenegykor istentiszte­letet tartanak. — A tanács felhívta Herzog cirkusz­igazgatót, hogy a jótékony célra kikötött két előadást váltsa meg 1200 írttal. — A főváros jogügyi bizott­sága tegnap pártolólag intézte el a kisebb fizetésű hivatalnokok kérvényét, hogy lakberök emeltessék fel. — A Battliány-Rosenberg-féle párbaj ügyében az elesett grófnak atyja dr. Győrffy Gyula ügyvédet bízta meg képviselésével s Győrffy már el is utazott Temes­várra. — A fővárosi közgyűlés józsefvárosi tagjai tegnapi értekezletükön Kullmann Lajost jelölték ki a másodosztályú jegyzői állásra. — A billiard-verseny- beu a második estén is a budapesti Etscher Ferenc ma­radt előnyben, megcsinálván az ezer karambolt, mig ellenfele 945-ig jutott el. — Tizenegy amateur vál­lalkozott közelébb, hogy Szabadkáról Budapestre gya­logol ; el8ŐnekVermes Lajos,másodiknak(78 perccel ké­sőbb) Sasváry Ferenc érkeztek meg.—A nemzeti szín­ház uj tagja: Latabár Kálmán csak háromszor lép­hetett föl s azóta folyvást fekvő beteg. — A városli­geti Stepkanie-ünnep jövedelméből 187 frt jutott egyleti szegény tagok s polgárok javára, ekkép a zaj sokkal több volt, mint az eredmény. — Budapesten az október 14-től 20-ig terjedő héten élve született 299 gyermek, meghalt 175 személy, tehát 124 a szü­letési többlet. — A nagy-körut 19. számú házában Tegez János munkásnak hét éves fia, Rezső, a máso­dik emelet folyosójának rácsozatán kihajolva, lezuhant az udvarra, szétzuszta fejét s rövid idő alatt meghalt. — Tűz támadt Haan Máriának korona-utcai virág­árus boltjában, hol éppen egy csinált koszorút csoma­goltak, a pecsételésnél használt égő gyertyát vigyá­zatlanságból feldöntötték s az asztalon volt sok gyú­lékony anyag hamar lángra lobbant, rövid idő alatt pedig az egész bolt égett; az utcáról benyomult em­berek kidobálták az égő koszorúkat, a nem sokára megérkezett tűzoltóság pedig elfojtotta a lángokat. — A rendőrség tegnap két gyanús egyént fogott el, Valasek Lajos és Minkó Lajos nevűeket, kiknél szá­mos álkulcsot, továbbá ékszerekről, ruhákról szóló zálogcédulákat találtak s valószínű, hogy e két em­ber követte el az utóbbi időkben oly gyakori betö­réseket. X Könyvpiac. A Franklin-társulat újabb kiadványai közt egy nagybecsű munka került ismét könyvpiacra. Ez a »Zord idő«, Kemény Zsigmondnak jéles tör­ténelmi regénye, melynek e második kiadását örömmel fogadja az irodalom minden barátja: a három kötet ára három forint. — A »Filozófiai irók tárá« című vállalatból, melyet az akadémia támogatásával Alexan­der Bernát és Bánóczi József szerkesztenek, s a Franklin-társulat ad ki, a negyedik füzet fekszik előt­tünk, melynek tartalma: »Franciaország kla­sszikus filozófusai a tizenkilencedik században«, irta Taine, fordította Péterfy Jenő; ára 1 frt 40 kr. A Révai testvérek kiadásában szin­tén több mű látott napvilágot. Ezek közt Jókai Mór­nak kétkötetes történelmi regénye is: »Minden poklokon keresztül«, mely a koszonis iró ra­gyogó fantáziájának, lebilincselő elbeszélő tehetségé­nek újabb jeles terméke. A két kötet ára 2 frt 40 kr. Egy másik regény, »A tisztelendő ur«, Halevy Lajostól való s Zempléni P. Gyula forditotta ma­gyarra; ára egy forint. »Az illem könyve« cimű munkából, melyet Kalocsa Róza irt, őt újabb füzet (14—18) került ki sajtó alól s ezzel a mű be is van fejezve. Ára füzetenként 30 kr. A Grill-féle udvari könyvkereske­désben megjelent: »Fegyvertan,« Lankmayr Nándor tüzérszázados művének a magyar honvédelmi miniszter által elrendelt fordítása. A most kiadott rész a kézi lőfegyverekről szól s ára 80 kr. Ugyancsak Grill Károlynál kapható egy kis füzetke, mely a Lu- dovika-akadémiában felállított tényleges állománybeli tisztképző tanfolyam felvételi feltételeit közli; ára húsz krajcár. Naptárak 1884-re már szintén nagyobb számmal feküsznek előttünk, a Franklin-társulat ki­adásából. Ezek: »Nemzeti nagy képes naptár«, szer­keszti Áldor Imre; szépirodalmi és ismeretterjesztő közleményeket s több képet tartalmaz, ezek közt cimképűl Benczúr festménye után az első magyar biztositó társulat alapításának jelenetét, ára egy fo­rint; »István bácsi naptára«, szerkeszti Kőhalmi Klimstein József, népiesen irt ismeretterjesztő és mulattató közleményekkel s több képpel, ára 50 krajcár; »Protestáns uj képes naptár«, szerkesztette Dúzs Sándor tanár, közleményekkel Könyves Tóth Kálmán, Bihari Kálmán, Szente József s mások tollából, képekkel s a protestáns egyház tiszti névtárával, ára 50 kr.; »Falusi gazda naptára.« gazdák, kertészek, lelkészek és tanítók számára szer­keszti Sporzon Pál, számos szakférfiútól való közle­ményekkel és ábrákkal, ára 80 kr.; »Borászati nap­tár,« szerkeszti dr. Nyáry Ferenc, természettudományi, borászati, kertészeti cikkekkel s mulattató közlemé­nyekkel és ábrákkal, ára 80 kr.; »A magyar nők házi naptára,« szerkeszti Beniczky Irma, szépirodalmi és ismeretterjesztő dolgozatokkal, képekkel, a háztartás­hoz szükséges naplóJapokkal, ára 60 kr.; »Honvéd­naptár,« szerkeszti Áldor Imre, főkép katonai szakba vágó tartalommal s számos képpel, ára 60 kr.; »Li- dérc naptár«, bűnesetek, csodálatos tünemények, ka­landok leírásával, ára 60 kr.; »Kossuth-naptár,« szerkeszti Honfi Tihamér, Kossuth Lajosra s a sza­badságharcra vonatkozó közleményekkel, ára 40 kr.; »A Népzászlója naptára,« szerkeszti Áldor Imre, né­pies irányú dolgozatokkal, ára 40 kr.; »Nevessünk,« mulattató naptár, élcekkel, adomákkal és tréfás raj - zokkal, ára 40 kr.; »A magyar nép naptára,« isme­retterjesztő és mulattató népies olvasmányokkal, ára 25 kr.; végre »Uj fali naptár,« egy egész ív, ára 20 krajcár. Vidék. ** Soprou evangélikus templomában kedden három fiatal pap fölszentelése volt. Az egyszerű és komoly ünnep sok hívet vont a szent falak közé. Kar- say Sándor szuperintendens mondott alkalmi beszé­det s a lelkészi ruhában megjelent három fiatal pap: Novomeszky László (Trencsénmegyéből), König Béla (Marosvásárhelyről) s Izsó Vince (Mencshelyről) az oltár előtt állt. A szuperintendens e kérdéseket in­tézte hozzájuk: el vannak e határozva a lelkészi pá­lyára lépni s fogadalmat tenni, hogy az evangéliumot hittel és meggyőződéssel hirdetik, híveiket jó tanok­ban erősitik, előttük világitó példaképül járnak s egyedüli vezetőjüknek a hitet tekintik? A felelet: »igen« és kézadás volt. Ennek megtörténte után Brunner lelkész olvasta az eskűformát, melyet ők utána mondtak. A szuperintendens pedig az uj test­vérek homlokára nyomá testvéri csókját. Még az if­júság templomi éneke volt hátra s azzal az ünnep­nek vége lett. ** Debrecenben a Petőfi-szobor gipsz­mintáját jövő szerdán d. e. tiz órakor leplezik le a ref. főiskola dísztermében s lépcsőházában. A programm ez: a teremben Kölcsey himnusza, előadja a főiskolai énekkar s Balogh Ferenc tanár beszéde; a lépcsőház­ban leleplezés a »Talpra magyar« karéneke mellett, a szobor megkoszorúzása az önképző egylet által, vé­gűi a Petőfi »Honfi dal«-ának eléneklése. ** Tordán a zeneegylet múlt vasárnap, az ot­tani dalkör közreműködésével, érdekes hangversenyt adott, a kaszinó termében. A közönség több számot ismételtetett. Az egylet, mely másfél évvel ezelőtt ala­kult s a múlt hóban a kolozsvári redoute-ban is köz­tetszéssel fogadott hangversenynyel lépett föl, buzgón működik s tagjai hivatalnokok, polgárok és iparűzők. Buzgó elöljárója van : K. Nagy Imre ügyvéd s derék karmestere: Berkő Gyula. ** Felső-Magyarországon Majthényi László földbirtokos nem rég agyag- és kőanyag-gyárt állított fel noskóci uradalmában. Készitnek ott kályhát, cse­rép-edényt s alagcsöveket. Ily gyárra Felső-Magyar­országon nagy szükség van, mivel az ottani megyék­ben alagcsövezéseket szándékoznak keresztül vinni. A kereskedelemügyi miniszter ki is küldte oda Te- legdi Róth Lajos földtani intézeti főgeológot, hogy a gyárt megszemlélje, a feldolgozási anyag telepét föld­tanilag megvizsgálja, minőség és mennyiség tekinte­tében egyaránt. ** „Neinezis“ címmel az »Arad és Vidéke« című lapban egy tárcaíró felszólal az ellen, hogy a párbaj áldozatból ne csináljanak »félelem és gáncs nélküli hős«-t, mert az elfogadott tétel: »a holtakról vagy jót, vagy semmit« nem igazolhatja a tények szándékos elferdítését. Az áldozat, ki a szóban forgó cikk írójának személyes ismerőse volt, a mint ez írja: csinos gavallér, nagy név örököse s a mellett szegény ifjú volt; bírta a jó nevelés finom mázát, de szellemi tekintetben ott állott, hol a szalon-dandyk rendesen tudott jól öltözködni, értett a könnyed, üres társalgás* hoz, víg legény volt és könnyelmű. Minthogy nem biU vagyonnal, hivatalt vállalt, mit tűrhetően betöltött. Környezete megválasztásában nem volt válogatós; a hol jól fogadták s mulatni lehetett, ott szívesen meg­jelent. Sokat elnéztek neki, mert gróf és fiatal volt. Egy vidéki város tiszteletre méltó családja elfogadta vendégül s aztán ő eltűnt, bánatot hagyva hátra. Utóbb eszköz lett egy rangbeteg apa kezében. Gaz­dag nászágyat keresett s a sors hideg, szűk nyoszo- lyába dohta. »Kegyetlenségnek látszik talán mindezt egy frisen hantolt sír fölött elmondani, — végzi sorait az iró, — de a hol az igazságnak oly nagy elferdítése célozza a közérzület félrevezetését: ott valakinek el kell mondania a kedvezőtlen valót.« ** Kolozsvárit tegnapelőtt tartották meg az esküdtszéki tárgyalást Szász Béla egyetemi tanárnak Bartha Miklós ellen indított sajtópörében. A vádlevél szerint, a Bartha Miklós által szerkesztett »Ellenzék« tavaly »Sáp« címmel cikket közölt, mely­nek Szász Béla ellen intézett^ utolsó sora igy szólt: »Beware the pick-pockets. (Őrizkedjetek a zsebmet- szőktől).Bartha Miklós a tárgyalás elhalasztását kérte, mert védője, Eötvös Károly, betegség miatt nem je­lenhetett meg; a törvényszék e kérelmet visszautasít­ván, Bartha kijelentette, hogy a tárgyalásban nem vesz érdemleges részt, hanem semmiségi panaszt nyújt be. Yádbeszédet dr. Groisz Gusztáv egyetemi tanár mondott. Az esküdtek egyhangúlag Bartha Miklóst nyilvánították a cikk szerzőjének és az inkri­minált mondatban is egyhangúlag becsületsértést ta­láltak ; a vétkességet tizenegy szóval egy ellen mondták ki. A bíróság ennek alapján Bartha Miklóst egy napi államfogházra, ötven forint pénzbírságra és tizenegy forint eljárási költség viselésére Ítélte. Bartha Mik­lós semmiségi panaszt jelentett be. ** Temesvárit Pichler vizsgálóbíró tegnapelőtt délután folytatta és befejezte dr. Rosenberg Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents