Fővárosi Lapok 1886. december (332-361. szám)

1886-12-03 / 334. szám

helyett, mely a jövő hétre halasztatott, »Figaro há­zassága« kerül színre. * Az operaház ügyében szerkesztett feliratot, melyet az irók és művészek társasága múlt havi érte­kezletén határoztak el, négytagú küldöttség nyujtá át tegnap a képviselőházban Tisza Kálmán miniszter- elnöknek, ki igen szívesen fogadta őket. A felirat ki­emelve a jelenlegi súlyos helyzetet, a kibontakozás módjául nem a bérbeadást véli követendőnek, mert az a nem épen válogatós magán-spekulációnak dobná oda egy magasabb nemzeti hivatással biró müintézet sorsát és jövőjét. A bajok főforrásának az emlékirat azt tartja, hogy az opera nemzeti irányú fejlesztése helyett vándor-énekesek internacionális gyülhelye lett és luxus-kiadásokba verte magát, ez által meg­honosítva a hazai erők lenézését s az idegenek kultu­szát. Ezt a bérbe-adással csak még fokoznák. Az irók és művészek társasága a kibontakozás legcélszerűbb és legméltóbb módját abban látja, hogy az operaház a nemzeti erők mérvei szerint leszállított és megálla­pított állami szubvenció mellett s a kompetens ellen­őrzés keretében, állami kezelés alatt továbbra is meg- meghagyassék, de vezetésében a magyar nemzeti mű­vészet fejlesztése és fentartása túlsúlyra juttassák. Ezzel kapcsolatban áll az is, hogy a már fennálló ha­zai képzőintézetre, hol belföldi énekesek tömegeseb­ben fejleszthetők, nagyobb áldozatok árán különösebb gondot fordítsunk s e képzőintézetek az operával bensőbb összefüggésbe hozassanak, hogy a művezetés oz által is biztosabb alapot kapjon a tervszerű el­járásra. * Három értekezés jelent meg az erdélyi mu- zeum-egylet kiadásában. A bölcseleti szakosztály ren­des kiadványainak egy újabb (III. kötet 3-ik) füzetét képezik. Az első közlemény amaz emlékbeszéd, me­lyet dr. Brassai Sámuel az akadémián tartott Bolyai Farkas fölött. Utána dr. Felméri Lajostól olvasható egy kis tanulmány, melyben »Az élő nyelvek tanitá- sá«-ra gyakorlati módszert ajánl. Harmadiknak pe­dig dr. Török István méltatja Huszti Andrásnak, a hazai protestánsok első jogtanárának életét. Végül rövid szakosztályi értesitő zárja be a füzetet. * A debreceni színházban már megindultak a jutalomjátékok. Halmainé asszonyét a »Koldusdiák«- ban nyomon követte V a 1 e n t i n Lajosé a »Ci- gánybáró«-ban, egyforma sikerrel. Valentin volt tit­kára Nagy Vincének s már akkor is bírta a társulat tagjainak bizalmát és rokonszenvét. Most, hogy a konzorcium megalakult, a bizalom újra feléje fordult s pályatársai megkínálták a titkári állomással, mely terhes hivatalában minden erejével a konzorcium fel­virágoztatásán munkál. Előadás előtt a színtársulat nevében diszes ezüst tintatartót és tollat nyújtottak át neki s Vedress Gyula üdvözölte beszéddel. A szép­számú közönség zajos tapssal és két koszorúval fo­gadta. Zsupánt Rónaszéki adta, ahhoz képest hogy ez nem az ő szerepköre, elég jól. * A nyitrai színház megbukott. Bács Károly igazgató, ki egy hó óta működik ott társulatával, a napokban kénytelen volt kijelenteni tagjainak, hogy a gyér pártfogás miatt nem viheti tovább az igazga­tást. A társulat most saját szakálára, azaz proporcióra működik. Ily viszonyok közt az áldozatokkal épített wj színház rövid időn üresen fog állni. * Apróbb hirek. »A kis bomba« cimü egyfelvonásos vígjátékot fogadott el a kolozsvári szín­ház Beksics Gusztávné szül. Bogdanovich Krisztina úrnőtől. — Értékes szakdolgozat jelent meg dr. Teleszky István orsz. képviselő tollából, az »Általános magánjogi törvénykönyv tervezeté«-böl az öröklési jogról szóló rész. — 0 s e 1 i o k. a., úgy olvas- suk,közelébb megválik az operaháztól,mert mezzoszop­rán-énekesnőnek akarja magái kiképezni. — »Egye­temi Lapok« címen az egyet, olvasókör az egye­temi ifjúság érdekeit szolgáló hetilap kiadását tervezi. — Miklósi Gyula színigazgató jan. 10-én üli meg Lőcsén negyedszázados színigazgatói jubileu­mát. — Sopronban sikerrel hangversenyezett Rö­mer József bécsi gordonkás, ki Müller Ada zongora­művésznő és Kronfels Lujza énekesnő kíséretében rándult oda. — Szegeden Eny vári Sarolta k. a. szombaton lép fel először a »Kisasszony feleségem« cimü operette-ben. K 6 p v i s e 1 ő li á z. (Dec. 2.) (1.) A képviselőház tegnapi rövid ülése nagy­részt csak bejelentéseknek volt szánva; de a végén volt érdekes mozzanata is, egy általános érdekű ügyre: az opera válságára vonatkozó interpelláció képében. Péchy Tamás elnök megnyitván az ülést, be­mutatta ifj. gr. Andrássy Gyula csikszentmártoni orsz. képviselő megbízó levelét, melyet kiadtak az igazoló bizottságnak; bemutatta továbbá Székesfe­hérvár városa kérvényét, hogy a magyar nyelvnek diplomatikai tekintetből a monarchia összes hatósá­gainál a paritás elve szerint érvény szereztessék. Ki­adták a kérvényi bizottságnak. Miniszteri előterjesztések következtek ezután. — 2443 — Báró Fejér váry Géza honvédelmi miniszter benyúj­totta jelentését a Ludovika akadémiáról, valamint a közös hadsereg tanintézeteiben magyar alapítványi helyeken levő ifjakról. Gróf Széchenyi Pál kereske­delmi miniszter törvényjavaslatokat nyújtott be a Németalfölddel és Brazíliával az áru védjegyek ol­talma iránt kötött szerződésekről, továbbá az igazság­ügyi minisztériumnak a földmivelési minisztérium palotájában leendő elhelyezéséről és az e célra szük­séges póthitelről. Báró Orczy Béla, mint a közleke­désügyi minisztérium vezetője, a nyiregyháza-máté- szalkai vasút engedélyezésére és a fiumei vasútállo­más kiegészítésére vonatkozó törvényjavaslatokat terjesztett elő. Mindezeket kiadták az illető bizott­ságoknak. Hegedűs Sándor a pénzügyi bizottság jelentését nyújtotta be a jövő év első negyedére szóló indem- nityről, a volt határörvidéki külön adók megszünte­téséről és a jelzálogkölcsönök átváltoztatásánál adandó bélyegkedvezményekről szóló törvényjavaslatok tár­gyában. Mandel Pál az igazságügyi bizottság jelen­tését adta be a közönséges bűntettesek kölcsönös ki­adása iránt Monacoval, továbbá a szegényjog bizto­sítása tárgyában kötött állami szerződésről. Végre Földváry Miklós az állandó igazoló bizottság nevé­ben jelenté, hogy dr. Tisza István vízaknai képviselő a szabályszerű harminc nap fentartásával igazolandó. Ezután mentelmi ügyek hosszú sora következett, melyeket Poruhszky Jenő előadó terjesztett be. A ház, a mentelmi bizottság javaslata alapján, felfüggesztette Szemnecz Emil mentelmi jogát, az 1884. március 15-én történt ismeretes eset, úgy szintén Herman Ottó megtámadása miatt; továbbá felfüggesztette Győrffy Gyula mentelmi jogát, párbaj ügy miatt; ellen­ben Verhovay Gyulának és Vadnay Andornak kiadását megtagadta; az utóbbi kettő ellen, magánosok indí­tottak yolt port. Ábrányi Kornél ezután interpellációt intézett a belügyminiszterhez a nemzeti színház és az opera­ház tárgyában. Megjegyzé, hogy nem akar elébe vágni annak a tárgyalásnak, mely az államsegélyt kérő színházak pénzügyi és egyéb bajai fölött a költség- vetés tárgyalásakor előreláthatólag ki fog fejlődni; de óhajtja, hogy az gyakorlati eredményhez vezessen. A szubvencionált színházak állapotáról C3ak az összes bevételek és kiadások, kezelési, személyzeti, szervezeti ügyek kimutatása nyújthat tájékozást; ily kimutatás nélkül a képviselőház nem Ítélhet a segélyről s ennek helyes vagy helytelen fölhasználásáról. A miniszter tavaly Ígért ilyen kimutatásokat. Ezek nélkül az államsegély rendelkezési alap jellegével bir, a mit bizonuyal maga a miniszter sem akar, mert akkor nem bízná a Házra annak eldöntését, hogy az opera tovább is a mai kezelés mellett maradjon vagy esetleg vállalkozónak adassék-e ? A miniszter a felelősséget ilykép megosztja a Házzal, ez tehát alapos információt kívánhat, annál inkáb\ mert nem is egy, hanem két intendanturai korszak fölött kell Ítélnie. A szóló tehát kérdi: szándé­kozik-e a belügyminiszter a képviselőházat abba a helyzetbe juttatni, hogy a magy. kir. operának és a nemzeti színháznak összes bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatások, valamint a kezelési-, személyzeti és szervezeti ügyekre vonatkozó szerződések az ope­rának és drámának elválasztásától kezdve a jelen év december haváig a képviselőháznak rendelkezésére állhassanak. Továbbá hajlandó-e elrendelni, hogy a kimutatások legkésőbben a jövő év első napjaiban pontosan összeállítva és kinyomtatva a képviselők kö­zött szétoszthatók legyenek ? Az interpellációt kiadták a belügyminiszternek. A lesközelebbi ülés szombaton délelőtt tiz óra- kor lesz s ekkor az Írói és művészi jog oltalma iránt Ausztriával kötött szerződés kerül napi rendre. Hét­főn az indemnityt tárgyalják. Fővárosi hirek. * Ipolyi Arnold püspök halála következtében a történelmi társulatnak tegnapra hirdetett felol­vasó ülése elmaradt. Az akadémia kistermében egybegyült közönségnek Pulszky Ferenc társulati elnök majdnem sírva adta tudtára a megrendítő gyászhirt, mely szerint Ipolyi Arnold nagyváradi püspök délután egy órakor Nagyváradon meg­halt. A történelmi társulathoz érkezett táviratnak eleinte nem is akartak hitelt adni; de az akadémia főtitkárához, Fraknói Vilmoshoz érkezett sürgöny csakhamar megerősítette a szomorú valót. Fraknói még tegnap este Nagyváradra utazott. A temetésre a történelmi társulat részéről le fognak utazni Szilágyi Sándor titkár, az elhunytnak jó barátja, kivel az utolsó nyarat is együtt töltötte, Fejérpataky László, Szádeczky Lajos és még többen. Szombaton délután 5 órakor a társulat az akadémia kistermében értekezle­tet tart, melyen a temetkezésen való részvételt és kép- viseltetést tüzetesebben fogják megállapítani. * Legfelsőbb kihallgatás volt tegnap a budai várpalotában. Egyelőre az utolsó, mert az udvar hol­nap visszaköltözik Bécsbe. A király ő felsége tegnap reggel hat órakor külön-vonaton jött be Gödöllőről s az egész délelőttöt a várpalotában töltötte, hol tiz órakor kezdődött a kihallgatás. Mintegy harmincán járultak 5 felsége elé. Többek közt: Fábián László aradi főispán, Pápay István kabinetirodai főnök, Dückerts Gyula belga főkonzul, Asbóth János külügy­miniszteri osztálytanácsos, dr. Szabó Alajos kir. ta­nácsos, meg két küldöttség, s«t. A mármaros-szigeti leégett ref. lyceum nevében Várady Gábor, Gulácsy Dezső és Literáty Ödön képviselők köszönték meg ő felségének háromezer frtnyi kegyes adományát. Vá­rady Gábor, mint líceumi felügyelő gondnok, volt a szónok, kiemelte, hogy a királyi adománynak, mely a legmagasabb helyről eredve, mondhatni a szerencsét­lenséget követő első órában és legelőször érkezett, bizonynyal varázshatása lesz. Ö felsége behatóan kérdezősködött a tűzvész következményei, a könyvtár állapota s az intézet mindennemű viszonyai felől. A kihallgatás végén gróf Szapáry Tibor és Ligeti Sán­dor, mint a jogász-bál bizottság tagjai, arra kérték ő felségét, tüntesse ki megjelenésével az idei jogászbált. A kihallgatás egészben háromnegyed órát tartott. Ö felsége azután lakosztályába vonult s ott maradt délutáni három óráig, a mikor gróf Andrássy Gyulát fogadta. Félóra múlva pedig ő felsége kocsira ült s a központi személy-pályaházba hajtatott, hol Török János főkapitány és az állomásíönök fogadták. A különvonat már készen állt s ő felsége négy órakor visszaindult Gödöllőre, honnan nem ma este, hanem holnap (szombaton) reggel kilenc órakor utazik el s délután félháromkor érkezik meg Bécsbe. Az udvari személyzet egy része még ma este útra kel. * Búcsú és üdvözlés a főpostáu. Az ellentétes két ünnepély tegnap rövid egymásutánban folyt le a főposta tanácstermében. A főnök-változás adott rá alkalmat. Zóbel Lipóttól búcsúztak, ki Nagyváradra megy igazgatónak; s utána az uj főnököt, a Kassáról jött Rasska Károlyt üdvözölték. Jelen voltak a fő­posta magasabb hivatalnokai s az egész igazgatósági személyzet. Mind két alkalomból, Báródy Jenő aligaz­gató volt a szónok, rövid beszédeket mondva. A tá­vozó igazgat 3 válaszában rámutatott arra, hogy nyolc évi igazgatósága mily fontos szerepet játszott a fő­posta életében; megköszönte a hivatalnokok buzgó támogatását s biztositá őket, hogy a legkedvesebb emlékekkel válik meg körükből. Zajos éljenzés volt szavaira a visszhang, mely a teremből távozót messzi elkövette. Kevés vártatva újabb éljenzés harsant föl a teremben ; Rasska Károly uj igazgató lépett be s az üdvözlő beszédre szívélyes hangon válaszolt. Buzgó kitartó munkára kérte a hivatalnokokat; kiemelte, hogy a főpostára nehéz föladatok leküzdése vár; ígérte, hogy maga elől fog járni a kötelesség teljesí­tésében; aztán Ígérte, hogy az érdemet tőle telhető­ig jutalmazni fogja, de egyúttal a törvény teljes szigorával fogja büntetni a hanyagságot, bár reméli, hogy a büntetésre legalább is nagyon ritkán lesz szükség. A hosszan éljenzett beszéd után a hivatal­nokok bemutatása következett, mire kiki visszatért munkájához s az uj igazgató végül sorra járta az összes hivatalokat. * Örvendetes jel. Báró Kemény János­ról, a képviselőház alelnökéről, mint említők, ama szomorú hir terjedt el a fővárosban, hogy szélhüdés érte. A kik azonban közéletünk e kiváló fórfiához kö­zel állanak, nem kaptak semmi tudósítást az állítóla­gos szerencsétlenségről s ez legalább is örvendetes jel arra nézve, hogy a hir hamis volt. November vége felé báró Kemény János maga irta meg egy levélben, hogy kisebb gyöngélkedés miatt kénytelen volt ugyan hosszabb ideig otthon maradni; de már legközelebb ismét feljő a fővárosba. Számos barátja s tisztelője várja, remélve, hogy friss egésségben fogja őt viszont­látni. Megjelenése lesz a rossz hirnek legörvendete- sebb cáfolata. Adja az ég Ura, hogy mennél előbb úgy legyen! * A korcsolyázók reménykedése tegnap reggel még jó magasan állt, de estére megcsappant kissé. A regg ama hírrel kedveskedett a jégsport kedvelőinek, hogy a városligeti tó befagyott. Hozzá tették, hogy a jégréteg még vékonyka ugyan, de hát hamarosan megizmosodbatik. Nem is kellene hozzá egyéb csak nyolc napi hideg időjárás, aztán bátran föl lehetne kötni a korcsolyát, melyet sok türelmetlen kéz elő­szedett már a nyári nyugalomból. Csakhogy tegnap délre meglágyult az idő, délutánra már permetezni kezdett s nedves volt még az est is. A városligeti kis jégréteg alighanem rövid életű volt: fölolvadt. * Személyi hirek. Gróf Kálnoky Gusz­táv külügyminiszter a többi közös miniszterek­kel és főbb tisztviselőkkel fővárosunkból tegnap Bécsbe visszautazott. — Mihaj lovics Miklós, a budapesti királyi Ítélő tábla elnöke, hir szerint, már beadta nyugalmaztatása iránti kérvényét; utó­dául Vajkay Károly elnök, alelnöknek pedig Sárkány József tanácselnök van, hir szerint, kiszemelve. — Pallavicini Ede őrgróf hazaérkezett Berlinből s hir szerint a Rothschild-konzorcium részéről na­gyobb szabású hitelművelet tervét fogja a pénzügy- miniszternek előterjeszteni. — Gróf Festetich B e n n ó Fehér megye kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki, ideiglenes minőségben, dr. Wekerle László M

Next

/
Thumbnails
Contents