Fővárosi Lapok 1888. december (332-360. szám)

1888-12-27 / 356. szám

Hazai irodalom, művészet. * „Magyar Salon.“ Hevesi József és Fekete József képes havi folyóiratából már megjelent a januári füzet. A szerkesztők ezúttal valóságos miniszteriális számmal szolgálnak. A cimkép a felelős kormány arcképeiből van összeállítva. Azután mind­egyik miniszter autogrammja s arcképe következik, az illető minisztert jellemző szélrajzok közt, igy pl. Tisza Kálmán arcképe mellett a minisztertanács és a vámoló finánc a kormányelnököt és pénzügyminisz­tert jelképezik. TiszaKálmánezt irta: » A »Ma­gyar Salon« szerkesztői szives felhívásának midőn — a mennyire időm engedi — eleget tenni kívánok, egyúttal azon óhajtásomnak adok kifejezést, hogy édes hazánkban minden salon legyen a szó legiga­zibb, legnemesebb értelmében magyar salon.« Báró OrczyBélaezt: »Légy kíméletes mások idejének igénybe vételében, de annál türelmesebb, ha a tieddel visszaélnek.« Baross Gábor autogrammja: »A közjónak érdekében folytatott küzdelem — bátorít.« Gróf Csáky A1 biné: »Mig a gyenge sopánko­dik, erdőt szánt az erős.« Bedekovich Kál­máné: »A remény abból él, a mit kíván és attól bal meg, a mit kap« sat. A horvát bán és a közös mi­niszterek is képviselvék egy-egy mondással. Egy kü­lön csoportkép az államtitkárokat mutatja be. Aztán az egyes minisztériumok működésének ismertetése következik, az egyes tanácsosok arcképeivel. A s z é p- irodalmirészis gazdag. Reviczky Gyula, Bartók Lajos, Pósa Lajos költeményekkel; Jókai Mór, Rá­kosi Viktor, Szabó Endre regényekkel; Erődi Béla fiumei levéllel járultak a tartalomhoz. Apróságok bő sorozata zárja be a közlések sorát. * Zichy Mihály freskói. A cári udvar ma­gyar festője, Zichy Mihály, egy pétervári hangver­senyterem számára freskókat tervezett. Az egyes ké­pekben azt tünteti fel, hogy a dal miként kiséri az embert az életen keresztül, a bölcsőtől, hol a dajka dala ringatja el, egész a sírig, hová a gyászinduló hangjai kisérik. Az orosz népköltészetből veszi a szö­veget : a bölcsődalt, a gyermek játékdalát, az életpá­lyák, a boldog és boldogtalan szerelem, a házasélet, a magános öregség és a siratok dalait. * Vendégszereplések. K. Hegy esi Mari asszony, a nemzeti színház tagja, Félegybázán vendégszerepeit. Első este a »Kaméliás hölgy«-ben mutatta be magát. A közönség rokonszenvesen fo­gadta, nyílt jelenetekben több Ízben megtapsolta és általában elismeréssel volt meleg, bensőségteljes já­téka iránt. Következő fellépései elé érdeklődéssel néznek. — Solymosi Elek a napokban Zsolnán és Rózsahegyen vendégszerepeit. Onnan Bajára megy, a hol e napokban lép fel a »Tündérhaj«, »Veterá­nok«, »Árendás zsidó« és »Tót leány« cimü da­rabokban. * A nemzeti színházban ünnep első napján ismét tele ház előtt került színre a Bartók Lajos »Thurán Anna« című drámája. Ezúttal lépett föl utoljára Palotai Piroska k. a., kit epizód-szerepében a közönség ismételten megtapsolt. A távozó fiatal színésznő a naiv szerepkörben kiváló tehetség jeleit adta s távozása veszteség a nemzeti színházra nézve. * Jubiláló színész. Bács Károly, az aradi színház művezetője, jan. 16-án ünnepli 25 évi szí­nészi jubileumát. 1863-ban történt, kogy Bácsot atyja, aki egyike volt az 50-es évek legjobb igazga­tóinak, kivette a nagyenyedi kollégiumból. Ebben az évben lépett fel Bács először a régi aradi színházban, mint kardalos. Ma egyik legjobb vidéki apaszinész és rendező. Jubileuma napján »A protekció«, Bérezik Árpád vigjátéka kerül színre, melyben úgy is mint színész, úgy is mint rendező megmutathatja, bogy a 25 évi küzdés nem hagyott nyomott ruganyosságán. A közönség és a színtársulat számos kitüntetésben készülnek őt részesíteni. * Apróbb hirek. A népszínházban teg­nap, az előre hirdetett »Parasztkisasszony« helyett, »A piros bugyelláris«-t adták telt ház előtt. — »Páris és környéke« cimü útmutatót ir Man- del Vilmos, a magyar utazóknak teljes tájékozást igyekezve adni mindenről. — »Bölcs Náthán«, Lessing drámája, Miskolcon is holnap kerül színre, tehát a budapesti előadással egyidejűleg. — Szeged színházáért Bokodi Antalné is pályázott. — »A sü- lyedő társadalom« címmel 32 lapnyi kis röp- irat jelent meg Brennus álnevű szerzőtől, ki erősen pesszimista hangulatban bírálja a parlamentet, klé­rust és sajtót; a füzetke ára 30 krajcár. Fővárosi hirek. * A karácsonyi ünnepnapok külső képe a fő­városban nem felelt meg a karácsonyi hagyomány­nak. Nem volt »fehér karácsony,« hó nem fehérlett, fagy nem csikorgóit, hanem őszies szürke köd borult a földre, koronként eső permetezett s lucsok és sár borítja a főváros utcáit, melyek épen ilyenkor kelte­nek költői hangulatot. Ez azonban nem rontotta meg az örömeket a falak közt, a hova a szeretet ez ünnepe most is, csak úgy mint máskor, meghozta a kedélyes vidámságot sok családi, jóbaráti körbe. A jótékony­— 2625 — ság pedig gondoskodott, hogy sokfelé jusson öröm a szegények hajlékába is. Délelőttönként szorongásig megteltek a templomok, esténként nagy közönségök volt a színházaknak, szenzációs események pedig nem zavarták az ünnep csöndjét. A politikai világ is pi­hen s az ó év nagyobb emóciók nélkül éli utolsó nap­jait Volt is elég izgalma, melytől megpihenjen. * A pestmegyei Földváry család gyászban ülte meg a karácsonyi ünnepet: egyik érdemes ősz tagja, F ö 1 d vár y Gáb o r orsz. képviselő, keddre virradó éjjel, élete 69-dik évében m e g h a 11. A bol­dogult 1821-ben született Tasson s fia volt Földváry Gábornak, Pestmegye egykori alispánjának s a nem­zeti színház erélyes megalapítójának. A most elhunyt Földváry Gábor szintén több ízben viselt hivatalt Pestmegyénél; az ügyvédi vizsgálat letétele után igen fiatalon már főszolgabíró lett, de ez állásáról 1848- ban lemondott s baracsi birtokán visszavonulva gaz­dálkodott 1861-ig, mikor a rövid alkotmányos idő­szak alatt ismét közszolgálatba lépett, hogy a provi­zórium beálltával újra visszavonuljon. Az 1867-diki kiegyezés után a megye bizalma az alispáni székbe ültette melyen a megyék újjászervezéséig maradt. 1878-ban a keceli kerületben megválasztották orsz. képviselőnek s az 1881—4-diki valamint a mostani országgyűlésen is ugyan-e kerület képviselője volt. A király 1870-ben királyi tanácsosi címmel, 1882-ben kamarási méltósággal tüntette ki, Pestmegye tör­vényhatósági bizottságának pedig virilista jogon volt tagja. Három testvére gyászolja: Klára férj. Kon­koly Thege Elekné, Erzsébet férj. Földváry Mihályné (Pestmegye alispánjának neje) és József, úgyszintén nagykiterjedésű előkelő rokonság ; Konkoly Miklós csillagász tudósunk és Földváry Miklós orsz. képvi­selő nagyhátyjokat gyászolják benne. A boldogult már hosszabb idő óta betegeskedett s puszta-baracsi jószágára vonult; ott érte utói a halál karácsony es­téjén, kevéssel éjfél előtt. Hült tetemeit ma délelőtt tizenegy órakor fogják Tasson az evangélikus egyház szertartása szerint megáldani s a család ottani sír­boltjában örök nyugalomra helyezni. Béke legyen poraival! * Karácsonyi pénz. Az irói segélyegylet pénz­tára jelentékeny összeggel gyarapodott az ünnep alatt: most folyt be a »jóságos özvegy«,néhai Beze- rédj Istvánná asszony által az egyletnek hagyott 5000 frt, a hagyományozó elhunyta óta járó 154 frt 17 kr. kamattal együtt. A folyó év általában kedvező volt az irói segélyegyletre nézve, mely nagyobb ha­gyományok és alapítványok cimén ez évben összesen 15,500 frtot kapott. * Gyógyulás. VisontaiKovách László­nak, a képviselőház háznagyának, mint örömmel értesülünk, egésségi állapota jelentékenyen javult. A háznagy tegnap már megjelent a képviselőházban, hol a háznagyi hivatal titkára, Dessewffy Aristid, a folyó hivatalos ügyekről a szokásos jelentést elő­terjesztette neki. A háznagy több rendbeli ügyben intézkedett és fogadta a tiszteletére megjelent hiva­talnokokat, kik őszinte örömmel üdvözölték föllábadt főnöküket. * A nemzeti muzeum szabályzata. Szalay Imre közoktatási minisztériumi osztálytanácsos nagy munkát fejezett he. Elkészítette a nemzeti muzeum ügykezelési és szolgálati szahálytervezetét, mely most a muzeum és orsz. képtár vizsgálatára kiküldött bi­zottság elé kerül. A tervezet kiterjed az összes tiszt­viselők teendőire, minden osztály ügykezelésére s a pénztár kezelésére; szóval mindenre. A nemzeti mu­I zeumnak fönnállása óta már több ilyen szabályzata is volt, de egyik sem felelt meg teljesen. Tehát a hiá­nyok pótlásáról van szó. Az első szabályzat 1808-ból való; a másodikat Albrecht főherceg adta ki 1859- hen; végül a harmadikat a mostani igazgatóság dol­gozta ki 1882-ben. A Szalay Imre tervezete fölhasz­nálta, a mi jó e három szabályzatban volt; s mint írják, leginkább az Albrecht főhercegfélét vehette alapul. * Karácsonyfa-ünnepélyek. A K1 otilő­szer etet házban ünnep első napján délután 4 órakor volt a karacsonyfa-ünnepély. A növendékek énekeltek, alkalmi imát mondtak s egy apróság mon­dott köszönő beszédecskét. Majd Rostaházy Kálmán prépost-plébános egyleti alelnök intézett a meghatott gyermekekhez meleghangú beszédet, mire kiosztották az ajándékot. A községi szeretetházban ugyanekkor tartották az első ilyen ünnepélyt. A ta­nács képviseletében Horváth János tanácsnok volt jelen. Volt bethlehemi ének is, melyet a kis árvák ügyesen adtak elő. Beszédet Bogisich Mihály pré­post-plébános mondott.Yégül alövész-veterán- egylet tizenkét árvát ruházott föl karácsonyra s az ajándék ünnepélyes kiosztásánál Szöllőssy András intézett buzdító szókat a kicsinyekhez s a jelen vol­takhoz. * Uj jótékony egylet alakult tegnap. Hiva­talos cime hosszú lesz: »A hetedik kerületi szegény tanulókat segítő egyesület.« Az alakuló közgyűlésen, melyet a Murányi-utcai iskolában tartottak, a titkár azt jelenté, hogy az uj egyletnek már 25 alapitó, 450 rendes és 180 pártoló tagja van. A tisztviselőket egyhangúlag választották. Elnök Senyei Ferenc lett; alelnökök Pernhardt Jakabné és Goszleth István ; titkár Szűcs István, sat. A választmánynak harminc nő és negyven férfi tagja van. * Az erkölcsnemesitö-egylet A jövő eszten- tendőre néhány jutalmat tűzött ki. A ki Magyar- országon a legtöbb s legnépesebb mértékletességi egyletet alapítja, száz forint jutalmat kaphat. A mér­tékletességi egylet tagjainak nem kell a szeszes ita­loktól való teljes tartózkodást igérniök; elég ha álta­lánosságban mértékletességet fogadnak egész életökre. Esküt sem tesznek, csak becsületszóra lépnek az egy­letbe, melynek alapszabályaival az erkölcsnemesitő egylet ingyen szolgál. Jutalom van kitűzve olyan cse­lédek számára is, a kik legalább harminc éve szolgál­nak egy gazdánál. Yan egy ötven-forintos és egy másik, huszonöt-forintos dij. Azonkívül több elismerő oklevelet fognak kiadni. Az illetőknek nem kell ok- vetetlen maguknak pályázniok; bejelentheti őket más is, de hiteles bizonyítványokat kell mellékelni. A határidő május elseje. * Közgyűlések. Az országos honvéd- segélyző egylet január 12-én délelőtt tiz órakor a képviselőház első emeleti termében tartja rendes évi közgyűlését, melyre az alapitó tagok és a fel­ügyelő bizottság tagjai hivatnak meg. Az 1887-dik évi elnöki jelentés, a felügyelő bizottság és a szám- vizsgáló albizottság jelentése, a fölmentvény s az esetleges indítványok lesznek napirenden. — A m a- gyarországi Kárpát-egylet budapesti osztálya holnap, pénteken, délután öt órakor az akadémia Kisfaludy-termében tartja alakuló köz­gyűlését, melyben csak is tagsági nyilatkozat alapján lehet részt venni. A gyűlés tárgya: az ügyrend meg­állapítása s a tisztikar és választmány megválasz­tása. A. közgyűlést társas-vacsora követi. — A bu­dapesti orvosi kör szintén holnap, este hét órakor tartja évi közgyűlését, a József-tér 1. szám alatti helyiségében. Az évi jelentések, pályaművek bírálata és választások lesznek napirenden. * A megfigyelő osztály, mint jelentettük, ez év utolsó napján a budai Einzenberger-féle hérházba fog átköltözni, melyet uj céljának megfelelően átala­kítottak. Az épület átadása az ünnepek alatt történt s azon a kormány képviseletében dr. Grósz Lipót min. tanácsos, a főváros részéről Kamermayer pol­gármester, Haberhauer tanácsnok, Lechner építési igazgató, dr. Müller Kálmán Rókus-kórházi és dr. Ludvig Szt.-Jánoskórházi igazgatók voltak jelen. Az egybegyűltek apróra megtekintették az épület összes helyiségeit és azoknak célszerű beosztása és az elme­beteg-ápolás és felügyelet igényeit kielégítő berende­zése felett megelégedésüknek adtak kifejezést. * Egy fiatal asszony öngyilkossága. Gonda Pál biztosítási ügynök 22 éves felesége szül. Biner Mari asszony, az első ünnepen korán reggel felkelt és férjének mit sem szólva, eltávozott hold-utcai la­kásukról. A császárfürdőbe ment s ott kádfürdőt nyittatott. Alig nehány perc múlva két lövést tett magára s a gyors segítség dacára csakhamar kiszen­vedett. Tettének okát nem is sejthetni. Alig két hó­napja volt férjnél s családi élete igen boldog volt. Valószínű, hogy beszámíthatatlan állapotban követte el a végzetes tettet. Holttestét ma fogják boncolni a Rókus -kórházban. * A fegyelem és önérzet összeütközései gyak­ran tragikus megoldást nyernek. Különösen a kato­naságnál történik ez, hol az önérzetében sértett har­cos más elégtételt nem vehet. Országgyűlési interpel­láció tárgya is volt az a kecskeméti születésű újonc, a ki a Yalero-kaszárnyában altisztjeinek gyötrése elől az öngyilkosságba menekült. A vizsgálat kiderité két altiszt kínzásait. Örökös rangvesztésre és tizen­négy hónapi börtönnel sujták őket ezért. Az Ítéletet felolvasták a többi altiszt előtt is. Szintén sértett becsületből akart öngyilkos lenni, Mikár Aladár pénzügyőri felvigyázó. Törekvő fiatal ember, ki ellen valami csekélység miatt fegyelmi vizsgálatot indítot­tak, a mi mélyen bántotta. Most már túl van minden veszélyen. * Három kisebb tűz volt a lefolyt két ünnep alatt a fővárosban. Kedden este 9 órakor Fischer Ignác kalapkereskedő kerepesi-uti üzletében támadt tűz, mely a raktár egy részét elhamvasztotta. Az üzlet nagyrészét a tűzőrség megmentette. A kár alig pár száz forint. Tegnap reggel a zerge-utca egy házában szohatűz volt, melyet hamarosan elfojtot­tak. A király-utca 73. sz. házában elhelyezett s a leszámitoló-bank tulajdonát képező huzaraktár teg­nap délelőtt kigyuladt, de a tüzet csirájában elfoj­tották a tűzoltók. * Rövid hirek. Az államadósságok konvertá­lásának műveletét január közepén a földtehermentesi- tési kötvények becserélésével kezdik meg. — A villamos vasutak menetgyorsaságát a közlekedésügyi miniszter óránkénti tiz kilométerben állapította meg. — A dohány­utcai izr. templomban dr. Rosenberg Jenő veszprémi kör­orvos tegnap tartotta esküvőjét Back Szidónia kisasz- szonynyal. — Sok szerencsétlenség, melyet a petróleum­lámpák felrobbanása okoz, magyarázatot nyer egy a rendőrség által most kiderített tényben, hogy t. i. a *

Next

/
Thumbnails
Contents