Friss Ujság, 1920. szeptember (25. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Dobót és Sztanykovszkyt halálra ítélték. Elfogták a Lendvay-utcai rablógyilkost. Nagy vihar a nemzetgyűlésen. A Tiszaper hullámai mind végzetesebb mozgató erővel kapcsolódnak bele az immá­ron hónapok óta tartó belpolitikai Válságba. Friedrich István tegnapi leplezetlen bejelentése, hogy felveszi a harcot politikai ellenfeleivel szem­ben, ugyanazon inditó okok követ­kezménye, mint Fangler Béla isme­retes interpellációja, amelyre a kor­mány nevében a Ház óriási többsé­gének zajos helyeslése közben ma adták meg a csattanós választ Sré- ter hadügyminiszter és Tomcsányi igazságügyminiszter. Az interpelláció látszólagos lénye­gét képező kérdés, a János Ando­rok és Heltai Viktorok dolga, higyje el nekünk Fangler Béla képviselő ur, senkit se érdekel ebben az ország­ban, mert mindenki tisztában van az­zal, aminek a honvédelmi miniszter beszédében nyíltan kifejezést is adott, hogy ez a hajánál fogva elő- nráncigált interpelláció csak egy lánc­szeme annak a támadási sorozatnak, amelyet a kormány ellen bizonyos oldalról előkészítenek. Ennek a tá­madásnak az inditó okai, a kirobba­nás időpontja és az összes ezzel kap­csolatos események pedig szorosan i'és félremagyarázhatatlanul össze- ífüggnek azzal a nagy perrel, amely ■nek vádlottjai egy része felett ma hozott ítéletet a katonai bíróság, hogy ezzel az igazságosztás felada­tát áthárítsa a polgári bíróságra a polgári bűnösök felett való Ítélkezés céljából. És az igazságnak minden kutmérgezés, aknamunka, terror és elszánt akarat dacára itt is győze­delmeskednie kell, mert ennek a per­nek a kimenetele nem lehet egy >o- litikai mérkőzés eredményétől füg­gővé téve, hanem kizárólag attól az egyetlen erkölcsi irányelvtől, hogy aki bűnös, annak lakolnia kell. Az igazságot elgáncsolni nem lesz ereje senkinek és azoknak az urak­nak, akikre a honvédelmi miniszter ma beszédében célzást tett, mint akik támadást készítenek elő a kor­mány ellen, rövidesen alkalmuk lesz meggyőződniük arról, hogy mérges nyilaik eredménytelenül fognak visz- szapattogni arról a vértről, amely mögött a kormány a rendet, a nyu­galmat és a munkát kesziti elő az or­szág lakossága számára és amely mögött a független magyar bíróság ki fogja mondani az utolsó szót ab­ban a történelmi bünperben, amely­ben az igazság kiderítése sokkal többet jelent egy közönséges Ítélet­nél, amely ma elhangzik és amelyet az ügyész holnap végrehajt. Sréter hadügyminiszter beszél a nemzetgyűlésen. Sréter és Tomcsányi Heltai szökésért!. A hadügyminiszter felvetette a bizalmi kérdést. — A Friedrich-csoport izgalmas jeleneteket provokált. A nemzetgyűlés szerdai ülése az illetékjavasíat folytatólagos vitájá­val kezdődött. Korányi pénzügymi­niszter bejelentette, hogy az a kép­viselő, akinek a pénzkicserélésére vonatkozó táviratát tegnap felolvas­ta, úgy a miniszterelnök és házelnök, mint ő előtte is igazolta eljárását. Az illető képviselő jóhiszeműsége kétségtelen. — A részletes vita so­rán különösen Gaál Gaszton, Sándor Pál nyújtott be módosításokat. Ru- binek miniszter hangoztatta, hogy a budapesti tőzsdét nem szabad meg­gátolni ama hivatása teljesítésében, hogy befolyást gyakoroljon a kül­földi tőzsdékre. Gaál Gasztonnak a tőzsdeadó felemelésére vonatkozó indítványát elvetették. Ezután áttért a Ház az interpel­lációkra. Sréter és Tomcsányi szigorú vizsgálatot ígér. Sréter István hadügyminiszter ki­jelenti, hogy ő Heltai Viktor szöké­séről „Az Ember" cimii szennylapból értesült. Berendelte a szegedi va­dászzászlóalj megemlített szereplőit, Prónay őrnagyot és Bauer alhadna­gyot, akiket kihallgatott. Megállapí­totta, hogy János Andor újságírót, a ki a katontanácsnak tagja volt, a budapesti királyi ügyészség egy cik­kéért letartóztatta, amely cikkben János megvádolta a magyar kor­mányt fehér terrorral, pogrommal és egyebekkel. Másnap azonban az ügyészség János Andort szabadon bocsátotta. A következő napon Já­nos Andor feleségével együtt meg­szökött. Annak a körülménynek fel­derítése, hogy miért eresztették ki János Andort és hogy hogyan szö­kött meg, az igazságügyminiszterre tartozik. János Andor szökése előtt megjelent Heltainál és elmondta ne­ki. hogy a fogházban kihallgatta öt valami Bató vagy Baksai nevű ügy­véd. Heltai azt adta elő, hogy János Andor pontos vallomást tehet a Ti- sza-ügyben, ezért fontos, hogy ő ki­menjen és János Andortól a vallo­mást megszerezze. Lengyel Zoltán adott pénzt Keltáinak az útra. Pénzt ehhez az utazáshoz Lengyel ügyvéd adott, 2400 koronáig szava­tosságot vállalt Ulain ügyvéd is. Hel­tai azt a mesét adta elő, hogy ö elő­készítette Pogány Józsefnek és Gön­dör-Krausz Náthánnak a hazajőve- telét. Ezt a mesét neki elhitték. Ez egy zsidógyereknek — bocsánatot kérek a kifejezésért — a trükkje. Ez ügyben a következő intézkedéseket teszem: Levelet írtam Polónyi ügy­véd urnák, amelyben felkértem, hogy minden egyes olyan cseleke­detet, melyek szerinte szabálytalan­ságok, adja tudtomra és én a leg­szigorúbb vizsgálatot fogom végre­hajtani. Elrendeltem továbbá, hogy az Emberben megirt vádakra történ­jék meg a legszigorúbb vizsgálat, előre is kijelentem azonban, hogy én azt a szennyiratot forrásnak el nerp fo gadom. Intézkedtem végül, hogy ha­tárátlépési igazolványt csak arra il­letékesek nyerjenek. Támadási sorozat a kormány eDeti? Fangler intérpellációja csak egy láncszeme annak a támadási soro­zatnak, amelyet előkészítenek és a melyet be is ígértek. Felteszi a kér. dést, bizalommal viseltetik-e iránta a Ház? (Zajos éljenzés.) Breki Károly: Nekem nincs bizal­mam önhöz. (Óriási zaj.) Stréter hadügyminiszter: Ha nin­csenek bizalommal, rögtön távozom ! e helyről, mert én nem vagyok a miniszteri székhez nőve. Kéri vála­szának tudomásul vételét. János Andor szökése. Tomcsányi Vilmos igazságügymi* niszter: A János Andorra vonatkozó tényekre nézve ad felvilágosítást. János Andort augusztus 13-án hall­gatta ki tanúként, azután letartóztat­ták egy cikke miatt, majd internálni akarták, miután az ügyészség be­szüntette ellene az eljárást. Itt azután sajnálatos, de könnyen megmagyarázható tévedés történt. A vizsgálóbíró nem az előadónak adta át az ügy iratait, hanem a soros ügyésznek. A soros ügyész azután minden további nélkül szabadlábra helyezte * János Andort. A tévedés csak másnap derült ki, de akkor már késő volt, mert János megszökött a fővárosból. Alapos vizsgálatot ren­deltem el ebben az ügyben és ha azt fogom látni, hogy nem jóhiszemű, minden emberrel megtörténhető el­nézéssel állunk szemben, akkor a legszigorúbb megtorlással fogok élni. Paksi és Ulaht. Az ügyészség már augusztusban intézkedett, hogy Paksi ellen hamis tanuz'ásra való csábítás és hamis tanuzás miatt meginduljon az eljá­rás. Bekérték a hadosztálybiróság- tól az Ulain ügyvéd vallomásáról készített jegyzőkönyvet és annak alapján megteszik az összes intézke­déseket. Nagy vihar Fangler válasza korül. Fangler Béla: Mind a két minisz­ter válaszában csak János Andorral foglalkozott. Úgy kerülték a Heltai nevet, mint macska a forró kását. A honvédelmi miniszternek tudnia kell, ki volt az a Heltai. Hosszasan beszél Hel'tainak az októberi forradalomban való szerepéről. I T. oiast } WVíi %\ »1 r *0 ' 1 " X*V tvWvw 91Q gigám.______________&r® MWfillér, V ^nflanest. 1920 szeptember 16. Csflffirtffk POLITIKAI NAPILAP . ~~~ ' _ J[ ELŐFIZETÉSI ÁRA: PpSl || 0$% (Ép|§| |S ||j |fl ámk V.. Honvéd-utcza KJ. k. Helyben: házhoz Hordva, vidéken postai BBj föy v ■'*; gfe tBfe [■?' tv1/ ’-ít-'í féS 8«erk. telefon — — 181—*51# szétküldéssel egy hónapra _ K 20.—, raj—.,. ‘ Ibb Igaatf. .. — — 843U Negyedévre------------------------K 56.-. ül Kindóhl*. „ - - 88-5*. félévre K 110.—. Egész évre K 220.—% Sáp*”* jjj|p íkfÉ $$$ Wjk j|lf| Nyomda * — — 54—39. „. . EvJS?8Z*m . B? |pl fi SS? al ■ lll iaj MM Wi SS rát Bájm H W fiókki adóhivatalok : helyben, viiékea és ! alyandviron Há |S M M VIL, R4k6czi-ut 8*. (Tel. JtaMf HMM 80 fillér. E&i BÜ2 Sa HS ÍM VI., Andrissy-ot 6., Kecstemétí-n 1*.

Next

/
Thumbnails
Contents