Friss Ujság, 1920. szeptember (25. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

X 1920. szeptember 16. A kis ántánt a Habsburgok J elien szövetkezett. JffY A CENZÚRA KÉT TÁVIRATUNKAT TÖRÖLTE. Ruténország sorsa*. Pár’s, szeptember 15. A Hőmmé Libre „Mi lesz Ruténor­szág sorsa" címmel bukaresti távit atot közöl, amelv szerint sem Csehország, sem Románia nem járulna hozzá t’Uten területeknek Magyarország területéhez való átengedéséhez. Mindazonáltal folytatja a távirat — a csehek nem tart­ják meg azt az Ígéretüket, amelyet Ku- ténországnak az autonómiára nézve tet­tek és igy kénytelenek ostromállapot alakjában gyakorolni hatalmukat A ru­tének viszont kénytelenek a békeszerző­dés alkalmazását vagy végrehajtásai sürgetni, vagy esetleg Lengyelország­hoz, vagy Magyarországhoz leendő csa- toltatásakat kérni. Uj kormány Csehországban. Prága, szeptember 15. Hivatalosan jelentik, hogy a köz­társaság elnöke elfogadta a kor­mány lemondását és belügyminisz­terré Csernyi nevezte ki, akit a mi­nisztertanácsokon való elnökléssel is megbízott. Külügyminiszter Benes dr. maradt. .......................................................... A d iitsal wmz tfége. Ma éri el Budapesten a Duna a lég; magasabb állását. Óbudán, a Filatori dűlőben fekvő, tavaly elöntött házak már nincsenek többé veszélyben. Azon­ban a Lőpormalom-dülőben gátszakadás folytán a Duna elárasztott hat házat. Gyorsan hevenyészett második nyulgat révén sikerült a hátrább álló házakat megmenteni. Katonaságot rendeltek ki a helyszínre s a még szükséges biztosí­tási munkálatokat azon a vidéken is megtették. Az áradás ma éiiel éri el a nyugvópontot s az ezt követő gyors apadás folytán az elöntött házak néhány napon belül ismét szárazra kerülnek. Az Országos Vízépítési Igazgatóság dunai főosztálya pedig a következő fel­világosítást adta: — A mostanihoz hasonló magasságú dunai árvíz 1899 óta csak ez év január; iában volt Az árveszedelem védelmi területeink töltéseinek kiépített volta miatt nem veszélyes. A mai napon a kulmináció már Komárom alá ért, Bu­dapesten pedig a tetőzés holnapra vár­ható. Nagyobb kártételekről eddig jelen­tés nem érkezett. A felső dunai társula­toknál a védekezés sikerrel folyamatban van s részben a Budapest—Komárom közötti szakaszon részben másutt Is folynak a védőmunkálatok. A veszélyez­tetett területekre az állami mérnökök azonnal kiutaztak a védőmunkálatok irá­nyítására. — A késő esti órákban a Du­na állásáról a következő hivatalos je­lentést adták ki: A lánchidi mérce sze­rint a Duna ma elérte 6 méter 70 centi­méterrel legnagyobb magasságát. A fő­város illetékes ügyosztályától nyert érte­sülés szerint ez a legmagasabb vízállás néhány napig fog tartani és azután meg­kezdődik az apadás. A korona: 2.25. A zürichi pénzpiac jegyzései ma a következők voltak: Berlin 11, Newyork 620, Milano 26.50, Zágráb 5.25, Prága 9.15, Budapest 2.25, Bécs 3.12 és fél, osztrák bélyegzett 2.50, Bukarest 13.05. FRISS ÚJSÁG 3 Kél halálos Ítélet a Tisza-pörhen. Dobót és Sztanykovszkyt kötélhalálra, Hüttnert 15 évi fegyházra Ítélték. A heteken át tartó, izgalmakban és szenzációkban gazdag tárgyalások után a katonai- Bíróság a Tisza büu- perben má hirdette ki az ítéletet. Amilyen nagy volt a bűn, olyan nagy a büntetése is. Az ítélet Dobót és Sztanykovszkyt hóhérkézre adja, Hüttnert pedig 15 évi fegyházza! bünteti meg. A vádlottakat reggel kilenc órakor szuronyos őrök vezették fel a vád­lottak szobájába. Mind idegesek, sá­padtak vojtak, mintha előre érezték volna a reájuk váró súlyos bün­tetést. Zoltán László ezredes elnök fel­hívására Géczy Iván fő!"’ '----- ol­va ssa fel az Ítéletet, amely a négy vádlott közül az első­rendű vádlottat Dobó Istvánt felbérelt gyilkosság bűntettében, a másodrendű vádlottat: Sztanykovszky Tibort bűntárs! minőségben elkövetett felbérelt gyil­kosság bűntettében mondja ki bűnösnek s mindkettőt rendfokozatától való lefokozás, ki­tüntetésének elvesztése és a hadse­reg kötelékéből való kicsapás mel­lett kötél általi halálra; a harmadrendű vádlottat: Hüttner Sándort pedig büntársi minőségben véghezvitt fölbérelt gyilkosság bűn­tettéért rendfokozatának, nemessé­gének, kitüntetéseinek elvesztése mellett 15 évi súlyos börtönre figyelembe vehető, Vágó-WiLhehn és Sztanykovszky szökésével s az utób­bi züllöttségével foglalkozik ezután. A gyilkosság lelki okai Dobónál a gyűlölet és hiúság, Sztanykovszky­Sí'mwrKgtfíliifif T nál a züllöttség és gyöngeség. Az óvatos, intelligens, cinikus Hüttner nem vállalkozott közvetlen tettes­ségre. A pénzbeli jutalmat a vádlot­tak a gyilkosságért kapták. Végül a hadbíróság vizsgálta az illetékesség kérdését is. ítélethirdetés után az elnök kérdé­sére vádlottak kijelentik, hogy az Ítéletet megértették. A védők a íe- lebbezés és semmiségi panaszok be­nyújtására háromnapi haladékot kértek. Vágó-Wilheim védője tudo­másul veszi az Ítéletet. BUDAPESTI ELET Vendégszereplés. A Budai Színkörben ma este Jíónyi Józsa, a tehetséges operaénekesnő ven­dégszerepeit a Tosca nehéz szerepé­ben és iskolázott énekhangjával és hatásos játékával megérdemelt sikert aratott. X X X X X A székesfőváros tanácsa közli a kö­zönséggel, hogy az augusztus havi élelmezési jegy import cukor vásárlá­sára kijelölt szelvénye (18 K) érvényes ségét szeptember 30-áig meghosszab­bította. Erre a szelvényre 50 dekagrara import cukor vásárolható, kilogram- monklnt 119 koronás árban. ítéli, a büntetést havonta egynapi kemény fekhelylyel és minden év ok­tóber 31-én sötét zárkával súlyos­bítva. A haditörvényszék Ítélete Vágó- Wilheim Jakab negyedrendű vádlot­tat a háború idején a tényleges állo­mányból elkövetett és önkéntes je­lentkezéssel egybekötött első szökés bűntettében mondja ki bűnösnek s ezért a bíróság őt 3 havi, hónapon- kint két napi kemény fekhelyig el súlyosbított börtönnel bünteti. Az Ítélet indokolása. Bizonyítottnak tekintette a ha­ditörvényszék a perrendszerüleg aggálytalan tanúvallomásokat a helyszíni szemle eredményeit, szak­értők véleményét, bűnjeleket, okmá­nyokat, vádlottak vallomásait. Az indokolás szerint Tisza Istvánnak a forradalom legveszélyesebb akadá­lyának a megölését a Nemzeti Ta­nács a kisebbség ellenzése mellett elhatározta és a merénylet megszer­vezésével Fényes Lászlót, Friedrleh Istvánt, Kéri Pált és a tizenegyes Ka­tonatanács elnökét, Csernyák Istvánt bízták meg. Nem riadtak vissza a pénzáldozattól sem. A merényletterv kidolgozása és tervszerű végrehaj­tása Kéri Pál müve volt. Az indoko­lás ezután részletesen foglalkozik a jutalmazásokkal és megfizetésekkel. Fejtegeti és ismerteti a tanúvallomá­sokat. Dobó beismerő, majd tagadó vallomását, mely utóbbi nem volt, NyilJ-tér. V. karaiéi, Aréna-nt és Vícl-ut 76. nEtb^nUjErUU DrAva-u. sarok Oaiitöit'BK. szeptember le-An Az élfi halott a főszerepben BrHiiánso&at Siyönifjölieí, ékszereket mindenkikéi dni{|ál)baii veszek. eválgoBu? Pmil KlrAly-u. 5*. (Ter<*z ÜáaaMIfl templommal szemben.) NTIIVA VAN ‘ E5S“ Kiaiizáliilcai cukrászdája Saila-ijÉiÉ! f| Kossalry Einuii és iiliály Ei’uÖ duettjei „Ezüst Sirályából Király JEi-níí „Halló vasárnap dél- KfiPjyj Király Ei-uíí A szivem, a szivem . . . BHg|p88 Berkes Béla legújabb csárdás és modern tán czene-f el vételei WUttX CTIRS8B5RG B aglP UA^CSZEnCYÁUBUI VII., RAKÓaUUT 60. jggg SRPWk bőr- és nemi betegségele teljes mtl Bh® Ha®! gyógyítására legjobban ajánlható II M H Or MITZGER fesSS m „ I, Budapest, Jú»eeI-korut 3,1 Hírek mindenfelől. — Korlátozzák a gabona, és Uszt­száiiltást A közélelmezési minisztérium bán észrevették, hogy a gabonának és őrleményeinek tengelyen való szállítása sok visszaélésre ad alkalmat A köz­élelmezési kormány ennek következté­ben elhatározta, hogy ezentúl búzát, rozsot kétszerest, árpát zabot tenge­rit, tatárkát, kölest lisztet és darát csak külön szállítási engedély alapján enged tengelyen szállítani. Ugyancsak megszünteti a gabonának és őrlemé­nyeinek 10 és 20 kilogrammos posta­csomagokban eddig tört szállítását sőt ezentúl a vasúti utasok a kézi podgyásj bán öt kilogrammnál több gabonane- müt külön engedély nélkül nem szállít­hatnak.­— A népbiztosok bünpöre. A mai tár­gyalás megkezdése után Lenkey Lehel tanár tett vallomást arról, hogy az el­lenforradalomban milyen szerepet vitt Az Uj Barázda múlt év december ha­vában megjelent egyik számában irt cikkét olvassa fel a biróság előtt és annak kitételeit részletesen magyaráz­za. Szünet után az elnök bejelenti, hogy kérvény érkezett hozzá, melyben Blauner Mór dr. betegségére való hi­vatkozással kéri a védői tisztség alól való felmentését A biróság tudomásul veszi és helyébe Ágoston dr. védőjéül Kollmann Dezső dr. ügyvédet rendeli ki hivatalból. Miután a mai napon több tanú nem jelent meg, a biróság á tár­gyalást 1 órakor berekeszti. Péntek délelőtt 9 órakor folytatják. *— A pécsi munkások egyezkednek a polgársággal. Pécsről jelentik: A köz­ségi választások ugyan a szociálde­mokratáknak biztosították az összes mandátumokat, a városi tisztujltás te­kintetében mégis elodázó politikát foly­tatnak. Helyzetük súlyos voltát bizo­nyítja az a körülmény, hogy minden módon megegyezésre törekszenek a polgársággal és minden engedményre hajlandók. A városi bizottsági tagok 7—8 intelligens embertől eltekintve, egyszerű, tudatlan munkásemberek. Á vezetést Hajdú GyuJa dr. vette kezébe. — Imre államtitkár egy tanár vádas­kodásáról. Imre Sándor közoktatásügyi államtitkár nyilatkozatot tett közzé, melyben többek között ezeket mondja: „Legutóbb az Ébredő Magyarok gyű­lésén Kiss Menyhért kereskedelmi is­kolai tanár hazug vádakat hangozta­tott rólam. Kötelességem nyilvánosság­ra hozni, hogy Kiss Menyhért az el­lenem elkövetett s most csak megismé­telt rágalmazások miatt régebbi fel­jelentésem folytán vád alá van he­lyezve s a főtárgyalás napja ki tűzve." — A repülőblzottság a budai csar­nokokban- A repülőbizottság ma reg­gel 6 órakor a budai csarnokokat és piacokat vizsgálta felül. Először a Batthyány-téri. majd a Dőbrentei-téri piacot ellenőrizte. Mindkét helyen az árkilengéseket szabályozta és a magas árakat leszállította. — Ki lopta el a szőnyegeket? A múlt ev nyarán egy jobbára fiatalkorú sp- bancokból álló tolvajszővetség, Labori, Uhcr és Balog fényképészek helyiségé­ből több mint 30 darab szőnyeget lo­pott el. A szőnyegeket Kiszely József- körut! vendéglős, Reich Mór cipőke­reskedő, Klein Henrik cigarettahüvely- gyáros és Izgeller Béla kereskedő vá­sárolták meg. Most tárgyalta ezt az ügyet a budapesti büntetőtörvényszék. A vádlottak azzal védekeztek, hogy egy csendőrtiszt ajánlotta a szőnyege­ket megvételre azt állitva, hogy mene­külnie kell, mert a vörösök halálra ke­resik. Ok a csendőrfőhadnagy lakásán vásárolták meg a szőnyegeket, de sej­telmük sem volt arról, hogy az lopott flolml. A bizonyítási eljárás során a vádlottaknak ez a védekezése igaznak bizonyult, mire a bíróság valamennyit felmentette. A csendőrfőhadnagyot a katonai bíróság letartóztatta. —-----TtffTTIt A szerkesztésért felelés : ERDÖSI DEZSŐ, Kiadótulajdonos : Hazai Hírlapkiadó részvénytársaság I

Next

/
Thumbnails
Contents