Friss Ujság, 1949. április (54. évfolyam, 76-99. szám)

1949-04-22 / 92. szám

1949 április 22. péntek FRISS ÚJSÁG S Aggütölfetékneli akarták felhasználni a doilármlliiotnosoK a nyngalenröpal országok hadseregéi ÁPRILIS & NAPIREND. A nap kél 'j reggel & éra 43 porckor, 22 | nyugszik est® 7 éra 421 fi perekor. Péntek ■ VÍZÁLLÁS. A Duna I Dunarexnete és Mohács SzótérésKáj. 9 között apad. máshol árad. Közepes vízállásé. Gönyü 332 cm., Komárom 373 cm., Esztergom 344 cm., Budapest 452 cm., Paiks 445 cm.. Baja 558 cm., Mohács 590 cm. — A Tisza Tiszabecsmél árad, lejjebb apad, Záhonyig alacsony, Tokajtól lefelé keze­lés vízállásé. — A Balaton Siófoknál 5S cm. . . Opera: Rigolet to (7). Nemzeti: Az elveszett le­vél (V*S). Magyar: Az ifjú gárda (7). Madách: A kertész kutyája (6). Vígszínház: Két férfi az Agy alatt (!58). Belvárosi: Idézés bűnügyben (*/*8). Pódium: A sommbattestl hölgy (8). Modern: Vén gazember (VsS). Kis Kamara: ócskavas nagyban (Vj8). Pesti: A szabin ítök elrablása (Vtó). Royal Revü Varieté: Hétszinvirág (s/a8). Kamara Varieté: Csodahárem (8). Mesebnrlang: Maeskaüaík, Répa, Egérét (3, 5). Modern: Mamám, a kisasszony (8). Városi: Bohém­élet (7). Kossuth-rádló. Délután 4.00: Rádióiskola. — 4.40: Marxista-leninista negyedóra. — 5.10: Szovjet napok. — 5.28: Szív küldi. — 6.15: Hanglemezek. — 6 30: Lenin aján­déka. — 7.00: Magyar nóták. — 7.30: Falu­rádió. — 8.50: Rádiózenekar. — 11.00: Tánc. zene. PetSfl-rádló. Délután 4.00: A dal!irodalom remükéi. — 4.30: Hangos újság. — 5.00: Jazz. — 6.00: Az ifjúság hangja — 6.30: Operettrészletek. — 7.00: A Rádió népisko­lája. — 7.30: Rádiójáték. — 8.30: Tánc- zene. — 9 30: A kíváncsi mikrofon. — 9.50: Hanglemez. — 30.30: Szív küldi. Sortüz vágott Hódmezővásárhely felbcly- dult népe közé ma 55 éve, 1894 áp­rilis 22-én. Az úriosztály pribékjei azért lőttek a Viharsarok harcos parasztjainak tömegébe, mert a nép követelte, hogy bátor barátját és vezetőjét Szántó Kovács Jánost engedjék szabadon börtönéből. A nép és a hatalom bérenceinek össze. csapása halálos áldozatot is köve­telt. Kiontott parasztvér áztatta a magyar földet, olyan ember vére, aki nem akart egyebet, mint sza­badságot és jogot. Nagy emlékez­tető ez az évforduló, mert gondol­nunk kell arra, hogy mit követelt Szántó Kovács, akinek neve állott a kivezényelt fegyveresekkel szem­beszegülő tömeg zászlaján. Szántó Kovács nyolcórás munkanapot, em­beri megélhetést biztosító mezőgaz­dasági munkabért és általános tit­kos választójogot követelt a nép­nek. Különösen nagy , megittetődés- sel kell gondolnunk á hódmezővá­sárhelyi vérengzés évfordulójára mg. amikor a felszabadul! magyar nép a múlttal szemben nem kény­szerből, hanem öntudatos dicsőség­gel végzi országévítő munkáját és készül a nagy, ünnepi választásra. Azok a gazdasági követelések, amelyekért harcos elődeink, köztük Szántó Kovács János és társai küz­döttek, és ha kellett, ontották vérü­ket is, ma már a történelem emlé­kei, hiszen miénk az ország és ma­gunknak dolgozunk. A választójog fontos politikai követelése pedig, amely évtizedeken keresztül nehéz és véres harcok tárgya volt ma örömteli valóság: a dolgozó nép milliói járulnak rövidesen az urnák elé, hogy éljenek állampolgári jo­gukkal és a nép szeretett és megbe­csült vezetőit szavazatukkal támo­gassák mindannyiunkért végzett munkájukban. — Kigyulladt egy 5-5s autobus*. A sofőr lélekjelenléte mentett? meg az egyik 5-ös autóbusz közönségét a na­gyobb szerencsétlenségtől. A hatalmas jármű egyik elektromos vezetéke ki­gyulladt. Az autóbusz vezetője, Lukács Imre azonnal leállította a kocsit és a kézifecskendövel jóformán másodpercek alatt eloltotta a lángokat, úgyhogy a tűz nem okozott balesetet. '— Nyáron „vándorszínház” lesz a pécsi Nemzeti Színház. A pécsi Nemzeti Színház tervbevette, hogy a nyári hó­napokban „vándorszínházzá” alakul és autóbuszon sorra látogatja a baranyai falvakat. A társulat tagjai, Móricz Lili, Pintér Zsuzsa, Szentirmai Éva, Pap Ibolya, Bakos László, Bodor Tibor, Ve­lencei István és Zámori László nagy sikerrel adták elő most Ózdfalun a .,Tartuffe”-ot. Innen Bogármindszentre, majd a páprádi gépállomásra mennek. Az amerikai dollármillioniosok háborúra uszító politikájáról lehul­lott a lepel. Az Egyesült Államok szenátusa megkezdte a vitát a kö­vetkező évi költségvetés hadügyi kiadásokra előirányzott összegéről. A szenátus vezetői részéről harcias jellegű felszólalások hangzottak el, hogy a kongresszust a költségvetés jóváhagyására rábírják. Cannon demokratapárti képviselő és mások, akik a törvényjavaslat elfogadása mellett ágáltak, a költ­ségvetési tervezetet nyíltan a Szov­A főváros útépítési szakbizottsága megtárgyalta 1949. évi munkatervét. Ebben az esztendőben 40 millió forintot 'ordítanak a fővárosi utak karbantar­tására és építésére. A kertészeti mun­kálatokra előirányzott összeg meg­haladja a 1Ö milliót. A bizottság elhatározta, hogy elsőnek a Duna-hidakhoz vezető utakat építik meg, rendezik a Lánchíd pesti és budai hídfőjének környékét, áj utakat építe­nek az óbudai Arpád-hídhoz és befeje­zik a sínek áthelyezését a Nagykörúton. A Beszkárt ugyanakkor megkezdi a — Az újságírók Táncsics-emlékün- r.epe. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége csütörtökön, Táncsics Mi­hály születésének 150-ik évfordulója al­kalmából emlékünnepséget rendezett, amelynek keretében leleplezték Diener Dénes Táncsics-képet. — Kézrekerült egy nyilas áltudós. A rendőrség őrizetbe vette Szilasi Istvánt, aki magát „professzornak” adta ki és Balatonszabadi melletti tanyán élt. Jós­lásokkal nagy összegeket csalt ki a hi­székeny emeberektől. Kiderült, hogy az áltudós körözött nyilas is, ő volt _ az egyik orgazdája a balatonszabadi föld­művesszövetkezet most elfogott betörői­nek is. — Arak a Nagyvásártelepen kilónként nagyban: Rózsakrumpli 0.50-től, Ella 0.38-tól, hagyma 0.49, fokhagyma 0.80- tól. dughagyma 0.30.tói, káposzta 0.70- től. kelkáposzta 1.80 „tói, kalarábé 0.40. tőí. céklarépa 0.50-tői. zeller 1.—. sár­garépa 0.40>-től. zöldség 0.70. torma 3.50-tői, csiperkegomba 8 forinttól. — Kertészeti újdonság: zöldhagyma 0,15. tői. retek 0.50-töL saláta 0.5QJ61. pá­rái 0.70-től, sóska 1.60-töl. me'egágyi kalarábé db 1,40-től. kapor 0.60 tót, spárga 7 forinttól. Gyümölcs: alma 2.80-tól. körte 6.—. aszalt szilva 6.tói citrom 1.40-től füríbab 1.70. lencse 2.40-töl mák 7.50_tŐl, akácméz -9_től, tojás 0.46 forinttól. Központi anyatej-konyha lesz Angyalföldön A fővárosi intézmények fejlesztése során az óvodák száma a harmadik tervév végén meghaladja a háború előttit. A harmadik tervév végén az anya- és csecsemővéd-fntézotek szá­ma 28-ra emelkedik. 7 átmeneti és 20 napkőziotthon, 10 tejkonyha és 19 anyatejgyűjtő állomás lesz. Az 5 éves terv során megoldják Budapest egész területén a csecsemők anyaié jellátását. A XIII. kerületben központi anyatej­konyhát létesítenek. jetúnió elleni háború szempontjai szerint vitatták meg. Világosan ki­nyilvánították azt a véleményüket is, hogy háború esetén a nyugat­európai országok hadseregét mint „ágyútölteléket“ használnák fel. „fíem kötelességünk — mondotta —, hogy a jövő háborúban, mint ahogy ezt az elmúlt háborúban tet­tük, saját csapatainkat küldjük Európába. Fel kell fegyvereznünk más országok katonáit, hadd küld­jék ők az ifjúságukat a halálba, ahelyett, hogy mi a sajátunkat kül­denénk vágányok középrehelyezésének mun­kálatait a Múzeum-kőrúton, a Somogyi Béla-úton és a Bajcsy-Xsilins&ky -ú ton. Ezeken a® útvonalakon, csak úgy, mint a Kálvin-téren, a közlekedés rendezé­sével egyidejűleg átépítik az útburko­latot is. Űj burkolatot kapnak a Váci­ét, a Kerepesi-út és a Budakeszá-út is. A külső városrészekben több kilo­méter hosszúságú gyalogutat építenek. 3 millió forintos költséggel rendbehoz, nah több angyalföldi utat, kiépítik a Határ-utat és megkezdik a Gyáli-út rendezését. — Megjelent a piacon a szabadföldi re­tek. Csütörtökön a csepelszigeti Hermina- majorból szabadföldi piros és fehér iégcsapretket szállítottak a kertészek. Nagyban csomónként 0.50—0.80, ki­csinyben 0.70—1 forintért árusították. A Békéscsabáról befutott szabadföldi apró salátát nagyban 0.50, kicsinyben 0.70 forintért kínálták. A pestvidéki konyhakésekből sok melegágy! íehér- kalarábé. zö'dhagyma és kapor érke. zett. Makóról és Egerből hagyma, zöld­ség és sárgarépa jött. A vecsésl kis. parasztok nagymennyiségű hordós­káposztát szállítottak. — Kutya kaparta ki a megfojtott Cse­csemő holttestét. Szűcs Andrásné abo- nyi asszony kéthetes gyermeke néhány nappal ezelőtt eltűnt. Az asszony, mi­kor a szomszédok faggatni kezdték, azt mondta, hogy a gyermeket ellop­ták tőle. Most a kutya a kertben kika­parta a gyermek holttestét. Megálla­pították, hogy a, gyermek halálát ful­ladás okozta. Szücsné megfojtotta ^gyer­mekét» majd a kertben elásta. Őrizetbe vették. Beismerte, hogy a múlt esz­tendőben hasonlóképpen tette el láb alól újszülöttjét. A villámcsapás Az angol lord és felesége ebédéi­nél. a verandán. Egyszerre nagy vihar kerekedik. a villám becsap a verandára és agyonsujtfa a lord feleségét. Mire a lord csenget és igy szól a belépő inashoz: — John. söpörje ki a méltóságos asszonyt! 43 millió forint fővárosi útépítésekre, 10 millió kertészeti munkákra Kutatják a föld mélyéta budapesti utcákon Azt már mindenki tudja Budapesten, segítségével megvizsgálják. Budapest hogy a város több pontján felállított talajviszonyai nagy akadályokat jelen, fúrótornyok nem artézi tüzet, vagy ara- tenek a földalatti vasiét tervezőinek, nyat keresnek, hanem azért futnak a Fővárosunk legnagyobb része. így pél- föld gyomrába, hogy megállapítsák an- dául a Keleti pályaudvar környéke is mk összetételét. Á földalatti vasút vo- ingoványos, vizes területre épült. A leg- nalátiak kijelölésénél szükséges, hogy több helyen azonban homokos a talaj, tiszta képet nyerjenek a talajviszo. tehát könnyen omlik. A Duna alatti nyokról. Hogyan történik a talajvizs- fúrásnál az omló. meder alatti részen gálát? Mindenekelőtt egy hatalmas ékalakú acélhengerrel nyomulnak majd fúró kiemeli a föld anyagát. A külön- előre, amelyben sokkal nagyobb nyo. bözö mélységből kiemelt földmintákat mást fejtenek ki. mint a felülről jövő üvegekbe zárják, beszállítják a Mű- víznyomás, így akadályozzák meg a víz egyetemre, ahol különféle műszerek betörését a földalatti alagútba. Mfymid» várható? Hideg éjjel után nyugat felől újból felhösödés Szerdán éjjel kristálytiszta hűvös levegőt szállított hozzánk az észak- nyugati szél, amely Grönland tájéká.. ról indult cl és csütörtökre nálunk is néhány fokos lehűlést okozott. A Du­nántúl középső részén ez az átalakulás 1—2 milliméter csapadékkal járt. Ki­sebb futóesők voltak még a Duna- Tisza közén is. Csütörtökre átmeneti derülés és száraz idő köszöntött be. A napsütés a tiszta sarkvidéki levegő­ben jól érvényesül, a déli hőmérsékle­tet körülbelül 20 fokra emeli, éjjel azonban erős. lehűlés. Kelet-Magyar, országon pedig kisebb fagy is lehet. Szerencsére ez a száraz, fagvveszé- lyes idő gyorsan kelet felé húzódik és szombatra. már a Fekete-tenger fölött lesz A hét utolsó napjain gyors vál­tozások várhatók. A csütörtöki száraz, felhőt'en időt dőli szél váltja fel, amely délnyugat felől ismét felhősödést. eny­hébb éjszakákat, esetleg már kisebb esőket is hoz. Ez a déli szél két hűvö­sebb légtömeg közé ékelődik és nem lesz tartós. A hét végén újból nyuga. tira fordul maid a szél. hűvösebb lesz és visszatérnek a futózáporok. Átrendezik a forgalmat a Kossuth Lajos-ééren és a József nádor-téren A Kossuth Lajos-teret átrendezik. A terv szerint eltüntetik a térről a 10-es villamos hurokvágányát. A 10-es vég­állomása a Kossuth Lajos-tér előtt, a Ságvári-téren lesz. A 2-es vili .nos az Akadémia-utcából jövet bekanyarodik a Báthory-utca felé, a földművelésügyi minisztérium előtt balra fordul és innen a régi vonalán közlekedik. A József nádor-tér forgalmi átrende­zésére is elkészültek a tervek. A köz­lekedést akadályozó parkírozó gépkocsik részére a József nádor-tér helyett új parkírozó helyeket építenek. A tér át rendezését rövidesen megkezdik. Új ol)árással építik a típusbérháiakat Budapesten a Lehel-téren decem­ber végén fejezte be az építésügyi minisztérium a 68 lakásos két típus- bérház építését. Rövidesen újabb két hatemeletes bérház építkezése indul meg a Lehel-téren. A két ház­ban 68 kétszobás, korszerű lakás készül. A költségelőirányzat 4 millió forint. Az új épületek egyi­kében két, erkéllyel egybekötött festőműtermet. a földszinten pedig két, lakással összefüggő szobrász- műtermet építenek a tehetséges kéz- zömürészek elhelyezésére. ^42 épü­letek gépesítéssel készülnek és itt vezetik be az újrendszerü falazáai eljárást, amely gyorsabbá teszi a munkát és csökenti az önköltséget. A falazó-brigád az Építéstudományi Intézet kísérleti telepén gyakorolja az új eljárást. OttzáQ— Utöáf Naponta tízezer pwsli telefonelöfize- tő tárcsázza fel a 18-18-18-at, hogy * pontos időt megkérdezze. * Külön világítás nélkül lehet fényké­pezni azzal a legújabb csodálatos ké. szülékkel, melyet Bandrovszky lengyel mérnök talált fel. # Orosháza polgármestere a Pirosban felállítandó szovjet hősi emlékmű terv- pályázatának kiírására kérte fel a Mű­vészeti Tanácsot. * „Légi miüomosokal" avattak a Szov­jetunióban. Tatarenkó és Scsukin piló­ták és Ivanov motorszerelő eddig több mint egymillió kilométert tettek meg a levegőben a Szovjetunió légi vonalain, * A hajléktalanok menhe'yének gon­dozottjai előadták a ..Szabad Nép szék- háza“ javára Gorkij: Éjjeli menedék­hely c. színdarabját.

Next

/
Thumbnails
Contents